| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/113/11 Rady Gminy Siepraw

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca Statut Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sieprawiu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1) art. 5 ust. 9 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)2) i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)3) , Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sieprawiu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVIII/343/2006 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 września 2006 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej- Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sieprawiu i nadania mu Statutu (Dz. Urz. Woj Mał. Nr 751 poz. 4549) dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Podstawą działania Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sieprawiu są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)4)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)5)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)6) ,

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela7)

5. Niniejszy statut.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem podstawowej działalności Zespołu jest:

1) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej, remontowej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siepraw zwanych dalej szkołami;

2) tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi i składnikami majątkowymi w szkołach i dokonywania kontroli w tym zakresie;

3) organizacji roku szkolnego w szkołach;

4) obsługi administracyjnej w zakresie kadr i spraw socjalnych nauczycieli i pracowników szkół, oraz dyrektorów szkół;

5) wykonywanie obsługi administracyjnej egzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, kontrola spełniania obowiązku nauki;

6) dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

7) udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw;

8) realizacja zadań własnych niezbędnych dla funkcjonowania Zespołu tj. prowadzi sprawy organizacyjne, kadrowe, administracyjne, rachunkowość Zespołu.

2. Obsługę prawną, kasową i archiwum Zespołu może prowadzić Urząd Gminy na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Kierownikiem Zespołu i Wójtem Gminy.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Do zadań Zespołu w zakresie prowadzenia obsługi finansowo - księgowej szkół należy:

1) organizacja i prowadzenie księgowości,

2) sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

3) inwentaryzacja ciągła,

4) naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i funduszu płac,

5) obsługa finansowo - księgowa działalności socjalnej, w tym byłych pracowników administracji i obsługi - emerytów i rencistów;

6) prowadzenia spraw związanych ze stypendiami socjalnymi dla uczniów,

7) obsługa finansowa programów realizowanych przez szkoły ze środków unijnych lub innych środków zewnętrznych z wyjątkiem programów inwestycyjnych.

8) planowanie i sprawozdawczość ekonomiczno- statystyczna.

2. Do zadań związanych z organizacją roku szkolnego w szkołach należą sprawy związane z:

1) zatwierdzaniem przez Wójta Gminy arkuszy organizacyjnych szkół,

2) nauczaniem indywidualnym i rewalidacją, należacy do organów prowadzących szkoły,

3) sprawozdawczością z zakresu systemu informacji oświatowej SIO,

4) przygotowaniem dla Rady Gminy informacji oświatowej o realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym;

3. Do zadań Zespołu w zakresie prowadzenia remontów szkół należy:

1) planowanie i realizacja remontów bieżących,

2) współpraca z dyrektorami szkół w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. Do zadań Zespołu w zakresie prowadzenia obsługi administracyjnej w zakresie kadr i spraw socjalnych nauczycieli i pracowników szkół należy :

1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkół w oparciu o decyzje Dyrektorów szkół;

2) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół w tym m in.: przygotowywanie dokumentów do organizacji i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, bądź przedłużenia stanowiska dyrektora na kolejny okres, przygotowywanie opinii o pracy dyrektorów szkół;

3) obsługa funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla aktualnie zatrudnionych i byłych nauczycieli samorządowych szkół;

4) planowanie i sprawozdawczość w zakresie spraw kadrowych w tym sprawozdawczości w zakresie osiągania średniej wynagrodzenia nauczycieli.

5) obsługa administracyjna działalności socjalnej, w tym byłych pracowników administracji i obsługi - emerytów i rencistów;

6) opracowanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i nadzorowania jego realizacji.

7) gospodarowanie środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

8) przygotowanie dokumentacji dotyczącej przyznawania przez Wójta Gminy nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół;

9) uzyskiwanie przez nauczycieli stopni awansu zawodowego itp.

5. Zespół realizuje zadania dotyczące szkół w porozumieniu z Dyrektorami szkół oraz współdziała z nimi w zakresie spraw leżących w kompetencji Zespołu.

6. Zespół realizuje zadania przewidziane uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

4) Uchyla się Załącznik do Statutu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Żaba

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz.777 i Nr 217 poz.1281.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205 poz.1206.

3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.46, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 , Nr 201 poz. 1183

4) Jak przypis 1

5) Jak przypis 2

6) Jak przypis 3

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »