| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-18(7)/2012/3273/VIIIA/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.) z siedzibą w Oświęcimiu

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195 poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 marca 2012 r. bez znaku (data wpływu do Urzędu 29 marca 2012r.),
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,
przedsiębiorstwa
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa spółka komandytowo-akcyjna (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.) z siedzibą w Oświęcimiu
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

uzupełnionego pismami z dnia: 06 kwietnia 2012 r. znak: 889/DE/2012 oraz z dnia 18 kwietnia 2012 r. znak: 959/DE/2012

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego w dniu 29 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne taryfy dla ciepła, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") decyzją z dnia 13 grudnia 2011 r. Nr OKR-4210-32(28)/2011/3273/VIII/JM.

W uzasadnieniu wniosku o zmianę aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało na istotną zmianę warunków prowadzenia działalności, w związku ze wzrostem kosztów paliwa gazowego w porównaniu do kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w obecnie obowiązującej taryfie dla ciepła. Zmiana spowodowana jest zatwierdzeniem decyzją Prezesa URE z dnia 16 marca 2012 r. Nr DTA-4212-53(29)/2011/2012/652/V/AG taryfy dla paliw gazowych PGNiG S.A., która weszła w życie od 31 marca 2012 r.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, Prezes URE zaakceptował argumentację zawartą w uzasadnieniu do wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne.

Ponadto, w myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją z dnia 13 grudnia 2011 r. Nr OKR-4210-32(28)/2011/3273/VIII/JM, pozostaje bez zmian.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny specjalista w Południowo Wschodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


Ryszard Wójcik

Otrzymują:

1. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.)

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,

2. Wojewoda Małopolski,

3. a/a.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią ząłacznika do tej ustawy (część I pkt 53).

Mateusz Korta - inspektor

Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-18(7)/2012/3273/VIIIA/MK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana VIIIA taryfy dla ciepła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »