| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-19(6)/2012/222/IXA/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195 poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 182, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622) w związku z art. 30 ust 1 i art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392) po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 27 marca 2012 r., znak: L.dz. 400/12
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

przedsiębiorstwa
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Bochni zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

uzupełnionego pismami z dnia 19 kwietnia 2012 r., znak: L.dz. 502/12 oraz z dnia 25 kwietnia 2012 r., bez znaku

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego w dniu 28 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") decyzją z dnia 15 listopada 2011 r., znak: OKR-4210-53(14)/2011/222/IX/EŚ.

Uzasadnieniem wniosku o zmianę aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła, jest istotna zmiana warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w związku ze zmianą cen paliw, tj. gazu ziemnego, co skutkuje zwiększeniem kosztów zużycia tych paliw przez Przedsiębiorstwo energetyczne, a tym samym zwiększeniem kosztów dostarczania ciepła do odbiorców. Mając na uwadze powyższe podano w taryfie ceny i stawki oplat uwzgedniające zmianę cen paliw.

Ponadto, w myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy którejstrona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie,umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją z dnia 15 listopada 2011 r., znak: OKR-4210-53(14)/2011/222/IX/EŚ, pozostaje bez zmian.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu OchronyKonkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jejdoręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 iart. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego orazzawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ichuzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całościlub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibąw Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne,zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista


Ryszard WójcikOtrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni,

ul. Ks. J. poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia,

2. Wojewoda Małopolski,

3. aa.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z pźn. zm.) w związku z treścią ząłacznika do tejustawy (część I pkt 53).

Józef Indyka - gł. specjalista

Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-19(6)/2012/222/IXA/JI
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

(Zmiana Taryfy dla ciepła 2012)

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »