| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX-167/12 Rady Gminy Łapsze Niżne

z dnia 13 kwietnia 2012r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się tryb i sposób powołania i odwołania członków zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej "Zespołem" oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2.

1. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego będzie realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Zespół powoływany jest przez Wójta Gminy w Łapszach Niżnych w drodze zarządzenia.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

3. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.

4. W skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz po jednym przedstawicielu podmiotów innych niż określone w pkt 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 3.

Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami - jednostkami.

§ 4.

Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 5.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy w Łapszach Niżnych a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną w Zespole .

§ 6.

Wójt Gminy w Łapszach Niżnych odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) z własnej inicjatywy,

2) w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego,

3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka zespołu interdyscyplinarnego, wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do zespołu interdyscyplinarnego.

§ 7.

Do zadań Zespołu należy:

1) integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład zespołu w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających w celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

4) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez działania grup roboczych,

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

7) omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia zespołu,

8) prowadzenie dokumentacji pracy zespołu: protokoły zawierające listy obecności, tematykę omawianych spraw i opis działań.

§ 8.

Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez jego członków.

§ 9.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Łapsze Niżne, a kolejne posiedzenia

zwołuje Przewodniczący Zespołu.

3. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowe .

§ 10.

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.

§ 11.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w

indywidualnych przypadkach, Zespół może tworzyć grupy robocze.

§ 12.

Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 13.

1. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.

2. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy, członkowie zespołu oraz grup roboczych składają organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym" .

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapsze Niżne.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Helena Klimczak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »