| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Liszki

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2012r."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2012 r." w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki


mgr inż. Zbigniew Kaczor


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/131/2012
Rady Gminy Liszki
z dnia 29 marca 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LISZKI W 2012 ROKU

" Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."

Podstawa prawną podjęcia uchwały przez Radę Gminy Liszki w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Liszki, zwanego dalej programem jest:
? ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)
? ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002 ze zm.),
? Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. , nr 116, poz. 753),

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Liszki jako jednostkę organizacyjną przy pomocy której Wójt Gminy Liszki wykonuje zadania;

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Liszki;

3) Referacie Rolnictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska - należy rzez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Liszki;

4) Schronisku - należy przez to rozumieć firmę PLAMA Jan Michalski, Racławice 91, 32-222 Racławice, prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt w Racławicach;

5) Komisariacie Policji - należy przez to rozumieć Komisariat Policji w Zabierzowie, ul. Sportowa 1, 32-080 Zabierzów;

6) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które zabłąkały się, uciekły bądź zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

7) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub w odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze towarzysza;

8) kotach wolno żyjących - należy rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności w stanie dzikim;

9) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Liszki w 2012 roku;

10) wykonawcy - należy przez to rozumieć firmę DAMICH Damian Michalski, 32-300 Olkusz, ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 18, jako podmiot świadczący usługę odławiania bezdomnych zwierząt i przewożenia ich do schroniska w Racławicach, oraz zapewniania im opieki.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU

§ 2.

Celem programu jest :

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie gminy Liszki;

4) zapobieganie rozprzestrzenianiu się zachorowań na wściekliznę;

5) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

§ 3.

Zadania priorytetowe programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, poprzez sterylizację i kastrację;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Liszki;

3) sprawowanie całodobowej opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) edukacja mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt oraz w zakresie opieki nad zwierzętami;

6) współpraca z organizacjami społecznymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi się ochroną zwierząt;

7) współpraca ze schroniskiem dla zwierząt;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 3.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4.

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów poprzez sterylizację i kastrację realizuje:

1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska z wyłączeniem zwierząt z przeciwwskazaniami wykonania zabiegu ze względu na wiek bądź stan zdrowia;

2) Gmina Liszki poprzez prowadzenie akcji wśród mieszkańców zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

3) organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Liszki realizują:

1) schronisko poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt dostarczonych przez wykonawcę świadczącego usługę odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy z którym została zawarta stosowna umowa;

2) Gmina Liszki poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego w miejscowości Kaszów 242 zapewniającego czasowe przetrzymywanie zwierząt gospodarskich;

3) organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 6.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Referat Rolnictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska poprzez:

a) podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących;

b) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zostaną zarejestrowani w urzędzie;

2) organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 7.

Poszukiwanie nowych opiekunów i schronienia dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Referat Rolnictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska poprzez:

a) promocję adopcji zwierząt ze schroniska ;

b) umieszczanie ogłoszeń o możliwości adopcji na stronie internetowej Urzędu Gminy Liszki;

c) tworzenie banku informacji o osobach wyrażających chęć otoczenia opieką bezdomnego psa lub kota.

3) Organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 8.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Liszki realizują:

1) Gmina Liszki poprzez zawarcie stosownej umowy z uprawnionym wykonawcą świadczącym usługi odławiania bezdomnych zwierząt;

2) Komisariat Policji poprzez podjęcie interwencji w sprawie bezdomnego zwierzęcia i zgłoszenie zaistniałej sytuacji wykonawcy z którym Gmina Liszki zawarła umowę;

3) organizacje społeczne poprzez informowanie Gminy o bezdomnych zwierzętach.

§ 9.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii.

§ 10.

Usypianie ślepych miotów zwierząt zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt realizują:

1) schronisko dla zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2) Gmina Liszki poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów.

Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 11.

Edukacja mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt będzie odbywać się poprzez:

1) propagowanie założeń programu w formie ulotek, artykułów w prasie i na stronie internetowej Urzędu;

2) podejmowanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zwierząt polegającej na wspólnym przygotowaniu materiałów oraz działań edukacyjnych w zakresie m.in:

a) odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami;

b) humanitarnego traktowania zwierząt;

c) propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt;

d) adopcji zwierząt bezdomnych.

3) prowadzenie edukacji w placówkach oświatowych, przy udziale organizacji zajmujących się ochroną zwierząt na temat:

a) praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania psa, kota lub innego zwierzęcia domowego;

b) konsekwencji wynikających z niekontrolowanego wzrostu populacji bezdomnych zwierząt.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2012, w kwocie 20 000 zł. Przewiduje się możliwość zwiększenia tych środków w ciągu roku w zależności od potrzeb.

§ 13.

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zawieranie stosownych umów oraz zlecanie zadań publicznych w zakresie objętym ustawą o ochronie zwierząt.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki


mgr inż. Zbigniew Kaczor

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »