| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/563/12 Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 111 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:

§ 1. Tworzy się Dom Pomocy Społecznej w Krakowie o profilu dla przewlekle psychicznie chorych dla osób uzależnionych od alkoholu jako gminną jednostkę budżetową.

§ 2. Działalność Domu Pomocy Społecznej w Krakowie będzie prowadzona w Krakowie przy ulicy Rozrywka 1.

§ 3. Zasady funkcjonowania Domu określa Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa


Małgorzata Jantos


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/563/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krakowie ul. Rozrywka 1

§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1, zwany dalej "Domem" jest miejską jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Siedzibą i obszarem działania Domu jest Miasto Kraków.

3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.

§ 2. 1. Przedmiotem podstawowej działalności Domu jest świadczenie osobom uzależnionym od alkoholu, wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwianie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

2. W ramach pozostałej działalności Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

§ 3. 1. Na czele Domu stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Krakowa.

3. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.

4. Dyrektor Domu jest upoważniony do reprezentowania Domu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania Domu oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 4. Szczegółowy zakres działania Domu, w tym strukturę organizacyjną, określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 5. 1. Dom jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

2. Podstawą działania Domu jest roczny plan finansowy.

3. Dom realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu gminy.

4. Środki na działalność prowadzoną przez Dom, określone w ust. 3, przekazywane są na rachunek Domu prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Kraków i mogą być wykorzystane przez Dom do wysokości planu finansowego.

§ 6. 1. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Domu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Domu.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną Domu oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor Domu w regulaminie organizacyjnym.

§ 7. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miasta Krakowa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »