| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, obejmującego teren działki Nr 61 położonej w m. Łaszczów z przeznaczeniem pod zabudowę usługową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i 3, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVI/223/10 Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów Rada Miejska w Łaszczowie uchwala, co następuje:

Dział I.
USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

Rozdział 1.
USTALENIA PODSTAWOWE

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowana jest zgodnie ze ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów", uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/213/2002 Rady Gminy w Łaszczowie z dnia 8 października 2002 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów w zakresie zmiany funkcji terenu w obrębie miasta Łaszczów działka Nr 61 o powierzchni 0,032 ha z przeznaczeniem na lokalizację usług komercyjnych.

3. Zmianę planu obejmuje teren określony Uchwałą Nr XXXVI/223/10 Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 2010 r.

4. Zmianę planu stanowią:

1) ustalenia zmian planu będące treścią niniejszej uchwały,

2) rysunek zmiany planu w skali 1:1000 dla poszczególnych terenów, stanowiący załącznik do uchwały nr 1,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdział 2.
ZAKRES USTALEŃ ZMIANY PLANU

§ 2.

1. Zakres ustaleń zmiany planu obejmuje m.in.:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o innych sposobach zagospodarowania,

2) podstawowe elementy planu,

3) zasady kształtowania zabudowy,

4) obszar objęty zmianą planu miejscowego, o którym mowa w § 1 ust. 2, oznacza się graficznie na rysunku zmiany planu symbolem ,,granica opracowania", zgodnie z rysunkiem zmiany planu na sekcji mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do uchwały,

5) rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stwierdzający zgodność ustaleń zmiany planu ze ,,Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów" .

2. Zakres ustaleń zmiany planu nie obejmuje:

1) określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

2) określenia obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji,

3) określenia terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 2000 m2,

4) określenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych,

5) określenia granicy pomników zagłady oraz stref ochronnych,

§ 3.

1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:

1) przeznaczenie (funkcja) terenu, zasady jego zagospodarowania oraz linie rozgraniczające;

2) linie rozgraniczające dróg publicznych;

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenów, w tym linie zabudowy;

2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz o różnych zasadach zagospodarowania, ściśle określone;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) granica opracowania.

§ 4.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dotychczasowym planie - należy przez to rozumieć ustalenia i oznaczenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów uchwalonego Uchwałą Nr IX/54/03 Rady Gminy Łaszczów z dnia 25. 08. 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 152/03 poz.3204);

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łaszczowie, o ile w treści przepisu nie wynika inaczej;

3) zmiana planu - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały, o ile w treści przepisu nie wynika inaczej;

4) zmiana studium - należy przez to rozumieć zgodność z ustaleniami ,,Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów";

5) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu w skali 1:1 000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

6) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu podjęcia uchwały przepisy prawne (ustawy i rozporządzenia), regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym terenie;

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

8) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, ale nie jest sprzeczne z funkcją obszaru;

9) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiadający symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

10) działce - należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część przeznaczoną pod zagospodarowanie;

11) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską w obrębie poszczególnych terenów oraz zieleń oddzielającą (także optycznie) tereny i obiekty o różnych funkcjach;

12) drodze publicznej - należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg (wojewódzkiej, powiatowej, gminnej) wydzieloną liniami rozgraniczającymi;

13) usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć: działalność prowadzoną w odrębnych budynkach, lub w lokalach wbudowanych w budynki, służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, niezaliczoną do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie powodującą przekraczania standardów jakości środowiska oraz uciążliwości poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

14) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na działki o różnym przeznaczeniu;

15) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od obrzeża jezdni - drogi istniejącej lub projektowanej, co najmniej na odległość określoną w uchwale - dotyczy budy-ków stałych, z wyłączeniem budowli infrastruktury telekomunikacyjnej i innych oraz pozostałego uzbrojenia terenu;

16) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od najniższego punktu pierwotnego poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu lub zwieńczenie ściany attykowej, nie dotyczy infrastruktry technicznej;

17) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć nieutwardzoną i nie zabudowaną powierzchnię gruntową pokrytą roślinnością;

18) dachu stromym - należy przez to rozumieć formę dachu budynku, w którym poszczególne połacie pochylone są (w stosunku do poziomu), pod kątem co najmniej 20°;

19) wskaźnik intensywności zabudowy terenu - należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni ogólnej wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie do powierzchni terenu (netto), na którym są usytuowane budynki;

20) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmiany planu;

21) zaleca się... - należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących, wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp.

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

Rozdział 3.
USTALENIA OGÓLNE

§ 5.

1. W zmianie planu uwzględnia się zasady zgodności zmiany planu z ustaleniami ,,Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów".

2. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu wyznacza się tereny o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyodrębnione na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: Tereny zainwestowania
U - zabudowa usługowa
Komunikacja drogowa - drogi publiczne:
KD - G (L) / (D) - drogi gminne Infrastruktura techniczna
E - elektroenergetyka
T - telekomunikacja
W - wodociągi

Rozdział 4.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 6.

1. Do obszarów i obiektów prawnie chronionych w granicach opracowania zmian planu, zalicza się obszar specjalnej ochrony ptaków ostoja ptasia NATURA 2000 - PLB060017 -- Zlewnia Górnej Huczwy wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 /Dz. U. Nr 179, poz. 1275/,

2. W obszarach specjalnej ochrony ptaków obowiązuje ochrona populacji dziko żyjących ptaków oraz zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie; siedliska leśne i łąkowe będące miejscami bytowania lub żerowiska gatunków priorytetowych nie mogą być przeznaczone na cele budowlane.

3. Wprowadza się na obszarze wyznaczanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 obostrzenia w użytkowaniu terenu, a w szczególności wykluczenie inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem budowli infrastruktury telekomunikacyjnej i innych oraz pozostałego uzbrojenia terenu. Na obszarze miejscowości Łaszczów ochrony wymagają wody podziemne w obrębie strefy ochronnej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 na zasadach określonych w ,,Dokumentacji określającej warunki hydrogeologicznej dla ustanowienia stref ochronnych GZWP Nr 407 (Chełm - Zamość"). Proponowany system ochrony wód podziemnych wprowadza następujące zasady:

1) zakaz:

a) lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska ze względu na wytwarzane ścieki i odpady oraz emitowane pyły i gazy,

b) lokalizowania składowisk odpadów i wylewisk, a także stacji dystrybucji paliw nie zabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża substancji szkodliwych,

2) nakaz:

a) eliminacji ognisk zanieczyszczeń,

b) uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej, w pierwszej kolejności na obszarze wychodni wodonośnych utworów kredowych,

§ 7.

1. W zakresie ochrony przed hałasem, na terenie zabudowy usługowej dopuszcza się jedynie realizację przeznaczenia i zagospodarowania, który może powodować poziom hałasu nie przekraczający od dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w przepisach odrębnych dla terenów z zabudową mieszkaniową jednorodzinną z usługami;

2. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

1) dopuszcza się realizację przedsięwzięć nie powodujące zanieczyszczenia wód podziemnych oraz nie wymagające urządzeń wodochłonnych, których zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszać równowagę lokalnych zasobów wodnych;

2) dopuszcza się wprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi przy zachowaniu dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń,

3) w przypadku jeżeli prognozowane poziomy zanieczyszczeń wód i gleb przekraczają wartości dopuszczalne /określone w przepisach szczególnych/, należy przewidzieć zastosowanie odpowiednich środków i urządzeń - separatory, oczyszczalniki i oczyszczanie wód oraz pasy zieleni izolacyjnej,

4) wody opadowe i roztopowe pochodzące z innych powierzchni, mogą być wprowadzane do wód lub ziemi bez oczyszczania,

5) prace ziemne związane z budową obiektów oraz instalacji uzbrojenia podziemnego muszą być zaprojektowane i wykonane prawidłowo, zgodnie z PN oraz przepisami branżowymi, z dostosowaniem do udokumentowanych warunków gruntowych t.j. przed projektowaniem obiektów należy opracować dokumentację geotechniczną lub geologiczno - inżynierską.

3. W zakresie ochrony powietrza ustala się:

1) stosowanie nawierzchni o niskim współczynniku ścieralności - pylenia;

2) dopuszczenie termo-modernizacji budynków w całym obszarze zmiany planu.

3) stężenie substancji zanieczyszczających emitowanych przez ruch drogowy nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach odrębnych,

4) w przypadku przekroczenia norm zanieczyszczeń należy stosować pasy zieleni izolacyjnej,

4. W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym:

1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy w strefie potencjalnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego od napowietrznych linii nn niskiego napięcia w pasa terenu o szerokości 10,0 m mierzonych od osi po 5,0 m zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku skablowania lub przeniesienia linii;

3) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń zawartych w pkt 1 niniejszego ust, na terenach, gdzie zostaną wykonane pomiary pola elektromagnetycznego wykazujące, że strefa, w której przekroczone są dopuszczalne wielkości pola elektromagnetycznego, ma mniejszy zasięg.

4) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury określone w wymaganiach przepisów odrębnych.

§ 8.

Zmiana planu nie obejmuje występowania złóż surowców naturalnych, nie posiada zagrożeń powodziowych oraz ruchów mas ziemnych.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁWE

Rozdział 5.
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WEDŁUG RODZAJÓW FUNKCJI

§ 9.

Ustalenia szczegółowe dotyczące funkcji terenu oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami liczbowymi i literowymi oraz liniami rozgraniczającymi:

1. Teren zabudowy usługowej - komercyjnej, /handlu i innych nieuciążliwych, teren działki Nr 61, załącznik graficzny Nr 1;

1) U - zabudowa usługowa /handlu i inne/:

a) ustala się:

- przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa - komercyjna /handlu i innych nieuciążliwych/,

- przeznaczenie uzupełniające - funkcje i urządzenia służące realizacji przedsięwzięć komercyjnych,

- przeznaczenie dopuszczalne - funkcja mieszkalna zlokalizowana w budynku usług komercyjnych,

- do zabudowy przeznacza się do 65% powierzchni terenu działki inwestycyjnej,

- pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 15% powierzchni terenu działki inwestycyjnej,

- wskaźnik intensywności zabudowy 0,3 - 1,3,

- kubatura budynku usługowego /głównego/ do 2500 m 3 ,

- uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością usługową nie może wykraczać poza granice działki, na której jest prowadzona /nie dotyczy urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej/,

- możliwość realizacji na działce do dwóch obiektów,

- obowiązek wykonania w obrębie działki niezbędnej ilości miejsc parkingowych, w ilości min. 1 miejsca postojowego na każde 50 m2 powierzchni usług,

- możliwość realizacji zmiany sposobu użytkowania całości lub części istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji, nadbudowy, rozbudowy lub rozbiórki,

- wymagane wprowadzenie zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej wielosezonowej,

- teren działki inwestycyjnej w części frontowej - od strony komunikacji publicznej dopuszcza się ogrodzić ogrodzeniem ażurowym w wysokości do 1,5 m z wjazdem bramowym lub niskim żywopłotem, bądź utrzymać przestrzeń otwartą z wprowadzeniem małej architektury;

- dopuszcza się wyłącznie na terenie posesji umieszczania tablic i plansz informacyjno - reklamowych o wysokości do 4,0 m oraz akcentów plastycznych związanych z rodzajem usług;

- budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne wolnostojące lub w zespołach obiektów jako budynki wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej na granicach działek sąsiednich,

- wysokość całkowita zabudowy (od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu) do II kondygnacji tj. do 12,0 m z możliwością przeznaczenia ostatniej (drugiej) kondygnacji na poddasze użytkowe np. mieszkalne,

- zaleca się aby dachy nowych budynków wznosić jako jedno -, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 55 o w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań w tym dachów płaskich do 30 o ,

- stworzyć w miarę możliwości warunki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych,

- wymagana jest szczególna dbałość o formę architektoniczną obiektów, kolorystykę obiektów oraz estetykę zagospodarowania otoczenia,

- zalecenie stosowania naturalnych i tradycyjnych materiałów jak drewno, kamień, materiały ceramiczne lub inne posiadające atest,

- możliwość lokalizowania parterowych obiektów towarzyszących, do wysokości całkowitej (od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu) do 7,0 m, bez poddasza użytkowego z dachem stromym - dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°, o architekturze dostosowanej do budynku podstawowego.

Dział III.
INFRASTRUKTURA

Rozdział 6.
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

§ 10.

1. Układ dróg i ulic w granicach opracowania planu:

1) Ustalenia ogólne: Zgodnie z potrzebami nowej zabudowy, rezerwuje pasy dróg zgodnie z zamierzeniami zarządców drogi, jak również dla osiągnięcia odpowiedniej klasy technicznej:

2) Ustala się docelowy przebieg dróg gminnych:

a) 01KD - G (L) kl. techn. L (lokalna) ul. Targowa - szerokość pasa drogi w istniejących liniach rozgraniczających - 12,0 - 13,0 m i szerokości jezdni 7,0 - 7,5 m,

b) 02KD - G (D) kl. techn. D (dojazdowa) ul. 1 Maja - szerokość pasa drogi w istniejących liniach rozgraniczających - 12,5 - 15,0 m i szerokości jezdni 8,0 m,

2. Ustalenia szczegółowe w zakresie dróg publicznych:

1) Odcinek drogi gminnej 01KD - G (L) - kl. techn. L (lokalna) - ul. Targowa, istniejąca:

a) ustalenia parametrów kl. drogi L

- szerokość pasa ruchu - 3,5 - 3,75 m,

- szerokość jezdni - 7,0 - 7,5 m,

- szerokość w liniach rozgraniczających -12,0 - 13,0 m,

- chodniki obustronne

b) ustala się minimalną odległość linii zabudowy, mierzoną od krawędzi jezdni - 5,0 m,

2) Odcinek drogi gminnej 02KD - G (D) - kl. techn. D (dojazdowa) - ul. 1 Maja, istniejąca:

a) ustalenia parametrów kl. drogi D

- szerokość pasa ruchu - 4,0 m,

- szerokość jezdni - 8,0 m,

- szerokość w liniach rozgraniczających -12,5 - 15,0 m,

- chodniki obustronne

b) ustala się minimalną odległość linii zabudowy, mierzoną od krawędzi jezdni - 6,0 m,

Rozdział 7.
INFRASTRUKTURA TECHNICZA

§ 11.

Zaopatrzenie w wodę

1. Dla terenu objętego zmianą planu ustala się system zaopatrzenia w wodę z głównych magistrali wodociągowych.

2. Ustala się adaptacje i zachowanie istniejących magistrali wodociągowych.

3. Dopuszcza się zmiany przebiegu tras przewodów rozdzielczych o mniejszych średnicach w przypadku kolizji z planowaną zabudową.

§ 12.

Gospodarka ściekowa

1. Dla terenu zmiany planu ustala się pełną obsługę w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych.

2. Dla obiektów usługowych z utwardzonymi placami postojowymi lub manewrowymi, ustala się obowiązek lokalnych układów odprowadzenia ścieków deszczowych (zakończonych separatorami zanieczyszczeń) przed odprowadzeniem wód powierzchniowych do gruntu, lub kanalizacji deszczowej.

3. W okresie przejściowym do czasu powstania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekle, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w przepisach odrębnych.

§ 13.

Elektroenergetyka

1. Należy przewidzieć możliwość remontu, modernizacji oraz rozbudowy w zależności od potrzeb istniejących sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych, przewidzianych do dalszych eksploatacji. Lokalizacja obiektów w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych może odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w PN-E-05100-1oraz PN - 76/E-05125 tj. przy zachowaniu odpowiednich odległości: Strefa wolna od zabudowy wynosi odpowiednio dla linii napowietrznej15 kV - pas 15,0 m (po 7,5 m od osi linii).

2. Możliwość uzyskiwania energii elektrycznej dla potrzeb własnych z innych dostępnych stosowanych źródeł, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami zawartymi w Wojewódzkim Programie Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego.

§ 14.

Zaopatrzenie w ciepło

1. W nowych kotłowniach należy stosować rozwiązania zapewniające niską emisję zanieczyszczeń, z zaleceniem wykorzystywania paliw niskoemisyjnych (gaz, olej opałowy, węgiel wysokokaloryczny itp.).

2. Należy dążyć do sukcesywnej przebudowy istniejących kotłowni opalanych paliwami stałymi na opalane paliwami o niskiej emisji zanieczyszczeń.

§ 15.

Gospodarka odpadami stałymi

1. Dopuszcza się dotychczasowe zasady gospodarki komunalnymi, polegające na indywidualnym gromadzeniu odpadów i wywożeniu ich na wysypisko.

2. Należy dążyć do wyposażenia posesji w urządzenia do zbierania i segregacji odpadów oraz powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy. Takie zagospodarowanie odpadów byłoby zgodne ze sposobem wskazanym w "Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu tomaszowskiego".

§ 16.

Telekomunikacja

1. Przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej należy zachować co najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej.

2. W przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej z miejscowym planem zagospodarowania inwestor wystąpi do zarządcy sieci o określenie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń teletechnicznych.

3. Uwzględnić możliwość lokalizacji i budowy nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnej wraz z rezerwacją terenu pod powyższe media.

4. Możliwość lokalizacji sieci telekomunikacyjnej zarówno w tradycyjnych jak i nowych technologiach, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury światłowodowej.

5. Na terenie objętym opracowaniem zakłada się utrzymanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej /urządzeń i sieci/ oraz jej rozbudowę wraz z masztami i antenami dostępu.

6. Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej, która koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym, może być realizowana na warunkach określonych prze operatora telekomunikacyjnego według przepisów odrębnych.

Dział IV.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 17.

Ustala się stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu opłaty jednorazowej na rzecz gminy w momencie sprzedaży tej nieruchomości:

- 1 % - dla terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową.

§ 18.

Nie nastąpiło rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu z powodu braku ich wniesienia.

§ 19.

Na obszarze w zakresie objętym zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów uchwalonego Uchwałą Nr IX/54/03 Rady Gminy Łaszczów z dnia 25. 08. 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 152/03 poz.3204).

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaszczowa.

§ 21.

1. Miejscowy plan zagospodarowania, objęty niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady


Adam Piasecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/78/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, obejmującego teren działki NR 61 połozonej w m. Łaszczów z przeznaczeniem pod zabudowę usługową


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/78/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, obejmującego teren działki Nr 61 położonej w m. Łaszczów z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

W wyznaczonym terminie składania uwag do projektu zmiany planu nie wpłynęły żadne uwagi.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Z wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, obejmującego teren działki Nr 61 położonej w m. Łaszczów z przeznaczeniem pod zabudowę usługową wynika, że nie przewiduje się wydatków pochodzących z obciążenia budżetu gminy w zakresie realizacji infrastruktury technicznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »