| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr. 180, poz. 1493 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdydsyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Piasecki


Załącznik do Uchwały Nr XI/80/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjowania

§ 1.

Tryb powoływania członków Zespołu

1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, powołuje Burmistrz Łaszczowa w drodze zarządzenia.

2. Na członków Zespołu powoływani są imiennie wskazani przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 - 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej "ustawą", z którymi Burmistrz Łaszczowa zawarł porozumienie w sprawie działania Zespołu.

§ 2.

Tryb odwoływania członków Zespołu

1. Odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Łaszczowa.

2. Burmistrz może odwołać członka Zespołu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) podmiotu, którego członek Zespołu jest przedstawicielem,

2) Przewodniczącego Zespołu,

3) co najmniej 1/3 członków Zespołu.

3. W miejsce odwołanego członka Burmistrz Łaszczowa powołuje nowego członka w trybie określonym w § 1.

§ 3.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu

1. Burmistrz Łaszczowa zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później niz w terminie 30 dni od daty powołania członków Zespołu.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu otwiera i prowadzi Burmistrz Łaszczowa lub osoba przez niego upoważniona do czasu wyboru Przewodniczącego Zespołu.

3. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Przewodniczacego Zespołu, jego Zastępcę oraz Sekretarza Zespołu.

4. Do kompetencji Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności :

1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu oraz określanie terminów, miejsca i porządku obrad,

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu,

4) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu do wykonania określonych prac niezbędnych do realizacji zadań Zespołu,

5. Do kompetencji Sekretarza Zespołu należy w szczególności :

1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu,

2) prowadzenie archiwum Zespołu,

3) wysyłanie zawiadomień o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu.

6. Zastępca Przewodniczącego Zespołu posiada kompetencje Przewodniczącego Zespołu w przypadku jego nieobecności.

7. Zespół pracuje na posiedzeniach.

8. Posiedzenie Zespołu zwołuje się na wniosek :

1) Burmistrza Łaszczowa,

2) Przewodniczącego Zespołu,

3) co najmniej 1/3 członków Zespołu.

9. Posiedzenie Zespołu uważa się za ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane i uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków Zespołu.

10. Zawiadomienia o terminie, miejscu posiedzenia Zespołu i porządku obrad powinny być doręczone członkom Zespołu, na co najmniej 3 dni robocze przed datą posiedzenia.

11. Zawiadomienie może odbywać się drogą pocztową, faksową lub elektroniczną na adres wskazany przez członka Zespołu.

12. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, do którego dołącza sie listę obecności.

13. Decyzje, opinie i wnioski Zespołu, ustalone w toku dyskusji, przyjmowane są w formie uchwał, które stają się stanowiskiem Zespołu.

14. Uchwały Zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

15. Treść każdej uchwały powinna być wciągnięta do protokołu posiedzenia Zespołu.

16. Każdy z członków Zespołu, który głosował przeciw uchwale, może złożyć na piśmie zdanie odrębne w terminie 7 dni od daty powzięcia uchwały. Zdanie odrębne dołącza się do protokołu z posiedzenia, na którym była podjęta uchwała.

17. Protokół i listę obecności podpisuje Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz.

18. Zespół może tworzyć grupy robocze, o których mowa w art. 9a ust. 10 - 14 ustawy, z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów, które posiadają przedstawicieli w Zespole.

19. Oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 3 ustawy, składane Burmistrzowi Łaszczowa przez członków Zespołu i grup roboczych ma formę pisemną.

20. Grupy robocze informują Przewodniczącego Zespołu o wynikach swojej pracy.

21. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »