| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Wilkołaz

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) , art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz.1493 z późn. zm.), Rada Gminy Wilkołaz uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wilkołazie zwany dalej Zespołem realizuje zadania własne gminy określone ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Terenem działania Zespołu jest gmina Wilkołaz.

3. Siedzibą Zespołu jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie .

§ 2. 1. Wójt Gminy występuje do podmiotów wymienionych art. 9a ust. 3,4,5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z wnioskiem o zgłoszenie przedstawiciela do pracy w Zespole.

2. Wójt Gminy w drodze zarządzenia powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli zgłoszonych przez podmioty wymienione w art. 9a ust.3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 3. 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego pisemny umotywowany wniosek,

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

3) na skutek utraty statusu przedstawiciela ,

4) na skutek naruszenia zasady zaufania , poufności i danych uzyskanych przy realizacji zadań ,

5) nierealizowania zadań Zespołu w tym 50 % nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Zespołu w ciągu roku kalendarzowego .

§ 4. 1. Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu gminy Wilkołaz , będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie .

2. Obsługę administracyjno - biurową Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracując w tym zakresie z Przewodniczącym Zespołu.

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Zespół dokonuje wyboru Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu spośród członków Zespołu.

3. Zespół może dokonać wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zapewnienie obsługi protokolarnej posiedzeń Zespołu,

2) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów dotyczących wniosków i uchwał podejmowanych przez Zespół,

3) zwoływanie posiedzeń Zespołu,

4) zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zespołu osób innych, nie będących członkami Zespołu,

5) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu wykonania określonych działań niezbędnych do realizacji zadań Zespołu,

6) pełnienie nadzoru nad realizacją zadań Zespołu,

5. W czasie nieobecności Przewodniczącego kompetencje jego przejmuje Wiceprzewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego.

6. Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona informuje członków Zespołu o terminie posiedzenia nie później niż 7 dni przed posiedzeniem.

§ 6. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące.

2. Przewodniczący Zespołu lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu z własnej inicjatywy i jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Wójta Gminy Wilkołaz i lub na wniosek co najmniej połowy składu Zespołu .

3. Informację o posiedzeniach Zespołu umieszcza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilkołaz i Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkołazie z co najmniej jedno tygodniowym wyprzedzeniem.

4. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą również osoby doznające przemocy w rodzinie, które dobrowolnie zgłosiły się do Zespołu w celu uzyskania pomocy.

5. Ustalenia Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów

6. Zespół rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jego członków.

7. W zależności od potrzeb Zespół tworzy grupy robocze celem rozwiązywania problemów związanych z przemocą w indywidualnych przypadkach.

§ 7. 1. Członkowie Zespołu mają obowiązek uczestniczenia w jego posiedzeniach.

2. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Stefanek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »