| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/94/12 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładnia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Rada Powiatu w Janowie Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się warunki odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, rozkładania na raty, odraczania terminu zapłaty oraz umarzania w części lub całości wraz z odsetkami tych należności.

§ 2.

1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić, jeżeli:

a) dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) na osobę w rodzinie,

b) dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) na osobę samotnie gospodarującą.

2. W sytuacji, kiedy dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej przekracza kwoty wskazane w ust. 1, można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, w przypadku zaistnienia łącznie co najmniej dwóch podanych poniżej okoliczności, takich jak:

1) wielodzietność,

2) bezdomność,

3) długotrwała lub ciężka choroba,

4) bezrobocie,

5) niepełnosprawność,

6) zdarzenia losowe lub sytuacja kryzysowa,

7) przemoc w rodzinie,

8) alkoholizm i narkomania,

9) sieroctwo.

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić, jeżeli:

1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej;

2) osoba zobowiązana przebywa poza granicami kraju;

3) rodzic dziecka jest małoletni.

§ 3.

Umorzenie w całości wraz z odsetkami należności z tytułu opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić, jeżeli:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

2) występuje inna uzasadniona okoliczność, taka jak: długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 4.

Umorzenie w części wraz z odsetkami należności z tytułu opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej podanej poniżej okoliczności, takiej jak:

1) wielodzietność,

2) bezdomność,

3) długotrwała lub ciężka choroba,

4) bezrobocie,

5) niepełnosprawność,

6) zdarzenia losowe lub sytuacja kryzysowa,

7) przemoc w rodzinie,

8) alkoholizm i narkomania,

9) sieroctwo.

§ 5.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

2) występuje inna uzasadniona okoliczność, taka jak: długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »