| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/94/12 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładnia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Rada Powiatu w Janowie Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się warunki odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, rozkładania na raty, odraczania terminu zapłaty oraz umarzania w części lub całości wraz z odsetkami tych należności.

§ 2.

1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić, jeżeli:

a) dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) na osobę w rodzinie,

b) dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) na osobę samotnie gospodarującą.

2. W sytuacji, kiedy dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej przekracza kwoty wskazane w ust. 1, można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, w przypadku zaistnienia łącznie co najmniej dwóch podanych poniżej okoliczności, takich jak:

1) wielodzietność,

2) bezdomność,

3) długotrwała lub ciężka choroba,

4) bezrobocie,

5) niepełnosprawność,

6) zdarzenia losowe lub sytuacja kryzysowa,

7) przemoc w rodzinie,

8) alkoholizm i narkomania,

9) sieroctwo.

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić, jeżeli:

1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej;

2) osoba zobowiązana przebywa poza granicami kraju;

3) rodzic dziecka jest małoletni.

§ 3.

Umorzenie w całości wraz z odsetkami należności z tytułu opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić, jeżeli:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

2) występuje inna uzasadniona okoliczność, taka jak: długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 4.

Umorzenie w części wraz z odsetkami należności z tytułu opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej podanej poniżej okoliczności, takiej jak:

1) wielodzietność,

2) bezdomność,

3) długotrwała lub ciężka choroba,

4) bezrobocie,

5) niepełnosprawność,

6) zdarzenia losowe lub sytuacja kryzysowa,

7) przemoc w rodzinie,

8) alkoholizm i narkomania,

9) sieroctwo.

§ 5.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

2) występuje inna uzasadniona okoliczność, taka jak: długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Ostrowska

ekspert Instytutu Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »