| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/101/2011 Rady Miejskiej w Piaskach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 28 marca 2011 r., po stwierdzeniu, że projekt zmiany planu wymienionej w § 1 niniejszej uchwały nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski, Rada Miejska w Piaskach uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/221/2001 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 15, poz. 441 z dnia 06.03.2002 r.), z późniejszymi zmianami.

§ 2. 1. Zmianę planu stanowią:

1) Ustalenia będące treścią niniejszej uchwały;

2) Rysunek wykonany na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik graficzny przedstawiający teren planistyczny objęty zmianą planu i ustalenia tekstowe stanowią integralną całość.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski - stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały będzie mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/221/2001 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 15, poz. 441 z dnia 06.03.2002 r.), z późniejszymi zmianami;

2) zmianie planu - należy przez to rozumieć ustalenia, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały;

3) załączniku graficznym - należy przez to rozumieć odpowiedni dla terenu planistycznego rysunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały;

4) terenie planistycznym - należy przez to rozumieć teren, objęty granicami opracowania zmiany planu, wyznaczony na załączniku graficznym liniami rozgraniczającymi, o określonym ustaleniami niniejszej uchwały, przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, określone w ustaleniach szczegółowych zmiany planu i oznaczone symbolem literowym (literowymi) , które winno przeważać na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; w przypadku oznaczenia terenu symbolami literowymi przeznaczenie podstawowe określa się jako wielofunkcyjne, zgodnie z pkt 6;

6) przeznaczeniu wielofunkcyjnym - należy przez to rozumieć równoważność określonych rodzajów przeznaczenia podstawowego terenów planistycznych, oznaczonego jako kilka symboli literowych, przedzielonych przecinkami, które mogą istnieć łącznie lub samodzielnie, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych zmiany planu;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe, określone w ustaleniach szczegółowych, dotyczących terenu planistycznego;

8) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich części na cele służące działalności związanej z zaspokojeniem stałych potrzeb bytowych i socjalnych ludności, obejmujące w zmianie planu usługi handlu, rzemiosła, gastronomii;

9) usługach komercyjnych nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi określone w pkt 8, nie zaliczane zgodnie z przepisami szczególnymi lub zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest obowiązkowe, a przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na środowisko lub inne usługi nie emitujące hałasu, spalin;

10) drodze publicznej - należy przez to rozumieć drogę, zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej), wydzieloną liniami rozgraniczającymi;

11) dostępie działki budowlanej do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi poprzez zjazd albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną i serwisową lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;

12) drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć drogę, oznaczoną zmianą planu symbolem KDW, nie zaliczoną do kategorii dróg publicznych, stanowiącą teren komunikacji samochodowej, z dopuszczeniem komunikacji pieszej;

13) obsłudze komunikacji - należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania terenu planistycznego, służące obsłudze komunikacji pieszej i kołowej (drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, piesze, drogi pożarowe, place, parkingi), z wykluczeniem obiektów usług komunikacji takich jak: stacje paliw, zakłady obsługi, naprawy i remontów środków transportu, myjnie samochodowe;

14) kondygnacji - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku, stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2,0 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia;

15) kondygnacji nadziemnej - należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną;

16) kondygnacji podziemnej - należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację;

17) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

18) geometrii dachu - należy przez to rozumieć określony w ustaleniach zmiany planu kąt nachylenia i układ głównych połaci dachowych (nie dotyczy nachylenia połaci dachów ganków, werand, lukarn itp.);

19) dachu wielospadowym - należy przez to rozumieć dach wielopołaciowy - o dwu i większej liczbie głównych połaci dachowych, w różnych typach (polski, naczółkowy, mansardowy, itp.); dopuszcza się elementy doświetlenia dachu - lukarny, okna mansardowe, wole oczy, okna połaciowe itp.;

20) linii rozgraniczającej teren - należy przez to rozumieć linie wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone symbolem literowym lub cyfrowym i literowym (literowymi), wyznaczające granice ewentualnego podziału geodezyjnego; linie rozgraniczające - orientacyjne mogą zostać uściślone na podstawie projektów technicznych lub podziałów geodezyjnych, z zachowaniem warunków zmiany planu i przepisów szczególnych;

21) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć najmniejszą, dopuszczalną odległość elewacji budynku, stosownie do ustaleń zmiany planu, od krawędzi jezdni lub linii rozgraniczającej drogi obsługującej teren, na którym jest planowane jego usytuowanie lub innych linii ustalonych zmianą planu; nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej, które winny być sytuowane z zachowaniem przepisów szczególnych;

22) wskaźniku powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział procentowy terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2 oraz wodę powierzchniową na tym terenie - do powierzchni terenu planistycznego lub działki budowlanej w granicach terenu planistycznego, stosownie do ustaleń szczegółowych zmiany planu;

23) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć udział procentowy sumy powierzchni zabudowy (w znaczeniu przepisu szczególnego) budynków, które mogą być lokalizowane w granicach wydzielonego terenu - do powierzchni terenu planistycznego lub działki budowlanej w granicach terenu planistycznego, stosownie do ustaleń szczegółowych zmiany planu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych, ani ich części, nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni obiektów pomocniczych (szklarnie, szopy, altany) oraz elementów zewnętrznych jak: schody, rampy, daszki, występy dachowe, a także obiektów małej architektury i obiektów funkcjonujących sezonowo;

24) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

25) przepisach ustawy bez podania nazwy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

Rozdział I.
USTALENIA OGÓLNE

§ 4. Obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej określone w przepisach szczególnych dotyczące znalezisk archeologicznych - w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych i budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Burmistrza Piask.

§ 5. Na obszarze objętym zmianą planu, obowiązują następujące zasady budowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) Obsługa komunikacyjna - drogą wewnętrzną projektowaną (drogą dojazdową - serwisową włączoną w węzłach do rozbudowywanej drogi ekspresowej S12/17) lub istniejącą;

2) Zaopatrzenie w wodę - z projektowanej sieci wodociągowej, w etapie (do czasu realizacji sieci wodociągowej) dopuszcza się budowę indywidualnego ujęcia wody;

3) Odprowadzenie ścieków:

a) dopuszcza się w etapie:

- realizację bezodpływowego zbiornika na nieczystości, z warunkiem jego lokalizacji w sposób umożliwiający docelowo przyłączenie do sieci kanalizacyjnej,

- realizację indywidualnej oczyszczalni ścieków z wykluczeniem terenów narażonych na zalewanie wodami opadowymi oraz innych terenów o niekorzystnych dla budowy oczyszczalni (ze względów technologicznych i na ochronę środowiska) warunkach hydrogeologicznych,

b) docelowo odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,

c) jakość odprowadzanych ścieków powinna spełniać warunki przepisów szczególnych w sprawie wprowadzania ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

4) Gospodarka odpadami:

a) postępowanie z odpadami komunalnymi (w tym gromadzenie odpadów komunalnych) zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

b) gospodarka odpadami niebezpiecznymi winna być zorganizowana w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach - wytwarzanie i składowanie odpadów niebezpiecznych nie może zagrażać środowisku naturalnemu, w tym powodować zanieczyszczeń ziemi i wód podziemnych;

5) Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł opalanych paliwami niskoemisyjnymi (kotłownia na olej opałowy lub inne);

6) Zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) realizowane będzie w oparciu o istniejące sieci średniego i niskiego napięcia,

b) przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowych obiektów lub zwiększenie mocy istniejących, będzie uzależnione od warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia i dostarczenia energii elektrycznej, po zawarciu stosownej umowy z zarządcą sieci,

c) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, dla zasilenia obecnych i przyszłych odbiorców energii elektrycznej, dopuszcza się możliwość wyznaczenia terenu pod realizację stacji transformatorowej 15/04 kV, której nie uwzględniono na rysunku zmiany planu, jeżeli uzasadnione jest to wzrostem zapotrzebowania mocy,

d) przebudowę lub rozbudowę sieci elektroenergetycznej należy przewidzieć w pasach technicznych zarezerwowanych pod infrastrukturę energetyczną i innych trasach nie wyznaczonych w planie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci; dla linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowych, pas techniczny winien być o szerokości min. 1,0 m, w pasach tych nie wolno sadzić drzew i krzewów,

e) budowę liniowych urządzeń elektroenergetycznych należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym zgodnie z ustawą o drogach publicznych;

7) Zapewnienie łączności publicznej telekomunikacyjnej - w oparciu o bezprzewodowe i przewodowe sieci telekomunikacyjne.

Rozdział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 6. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wydzieleniu z terenu przeznaczonego w planie na usługi komercyjne (oznaczonego symbolem UC) i na uprawy polowe (oznaczonego symbolem RP1)

- terenu planistycznego, położonego obrębie Wola Piasecka, oznaczonego symbolem 1 UC,KS na załączniku Nr 1.

2. Przeznaczenie terenu:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) usługi komercyjne,

b) usługi komunikacji;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń izolacyjna,

b) infrastruktura techniczna,

c) obsługa komunikacji.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Zabudowa terenu w etapach:

a) w strefie I urządzenie parkingów oraz lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej - indywidualnego ujęcia wody (studnia wiercona), zbiornika bezodpływowego oraz placów manewrowych z zielenią izolacyjną od strony drogi oznaczonej symbolem KDE 12/17 (GP/S),

b) w strefie II budowa zakładu usługowo-naprawczego samochodów ciężarowych i autobusów z lakiernią - zaliczanego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z zachowaniem procedur określonych w przepisach szczególnych, obejmującego:

- w 1 etapie (w obrębie terenu wyznaczonego w obowiązującym planie) - budowę budynku usługowo-warsztatowego z lakiernią, obejmującego część socjalno-administracyjną, część warsztatową z komorą lakierniczą na samochody ciężarowe ew. autobusy i część warsztatową do naprawy ww. pojazdów,

- w 2 etapie - rozbudowa zakładu w kierunku wschodnim o 4 stanowiska naprawcze z urządzeniami służącymi do naprawy samochodów ciężarowych i autobusów, przy wykorzystaniu infrastruktury przewidzianej dla etapu 1,

- w 3 etapie - w południowej części terenu możliwość lokalizacji usług komercyjnych i usług komunikacji z wyjątkiem stacji paliw;

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - sytuowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu w układzie strefowym z uwzględnieniem docelowej obsługi komunikacyjnej, etapowania inwestycji i interesów osób trzecich tj.:

a) lokalizacja obiektu wielofunkcyjnego zakładu z częścią socjalno-biurową w oddaleniu od krawędzi jezdni przebudowywanej drogi krajowej S12/17, poza zasięgiem oddziaływania hałasu odkomunikacyjnego wyznaczonym izofoną 50 dB. W przypadku sytuowania pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w zasięgu uciążliwości ruchu drogowego drogi krajowej S12/17 należy staraniem i na koszt inwestora zastosować odpowiednie elementy zabezpieczające, zmniejszające ww. uciążliwości,

b) ujednolicenie architektury realizowanych etapowo części zakładu,

c) urządzenie zieleni izolacyjnej od strony drogi ekspresowej i sąsiednich działek,

d) nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

3) Zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia nie może wykraczać poza granice terenu objętego zmianą planu,

b) obowiązuje ochrona wód podziemnych poprzez zastosowanie środków technicznych - obudowa studni oraz zastosowanie separatorów zanieczyszczeń wód opadowych substancjami ropopochodnymi i osadami z odprowadzeniem do zbiornika przeciwpożarowego,

c) obowiązuje ograniczenie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza z kotłowni i lakierni aby ich poziom nie przekraczał wielkości dopuszczalnych na granicy terenu objętego zmianą, warunkowane odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi wysokości komina kotłowni i wyrzutni lakierni oraz odpowiednich pomieszczeń na przewidziane do wytworzenia odpady niebezpieczne,

d) ochrona gruntów - warstwa humusu przemieszczona w toku budowy winna być użyta do urządzenia zieleni w obrębie zakładu;

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - obowiązują zasady ochrony znalezisk archeologicznych, określone w ustaleniach ogólnych;

5) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 50% powierzchni terenu planistycznego;

6) Minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej - 10% powierzchni terenu planistycznego;

7) Maksymalna wysokość zabudowy - II kondygnacje nadziemne - do 10,0 m od poziomu terenu;

8) Geometria dachów - pokrycie części budynków dachami jednospadowymi o nachyleniu połaci 3°-10° lub wielospadowymi o nachyleniu do 40°;

9) Dopuszcza się połączenie działek i podział terenu na dwie działki budowlane o minimalnej powierzchni 3000 m2, pod warunkiem bezpośredniego dostępu do drogi serwisowej i wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW;

10) Do czasu zagospodarowania terenu - cz. II-3 - zgodnie z przeznaczeniem dopuszcza się użytkowanie na parkingi, składy lub inne o tymczasowym charakterze;

11) Nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od krawędzi jezdni drogi krajowej S12/17, przebudowywanej do parametrów drogi ekspresowej, oznaczonej symbolem KDE 12/17 (GP/S) - 40,0 m,

b) od granicy ewidencyjnej istniejącej drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW - 10,0 m;

12) Minimalna liczba miejsc do parkowania - 7;

13) Obsługa komunikacyjna:

a) projektowaną drogą dojazdową (serwisową), towarzyszącą drodze ekspresowej KDE 12/17 (GP/S), włączoną do drogi ekspresowej w węzłach, poprzez projektowane zjazdy lub zjazd publiczny,

b) terenu zagospodarowywanego w 3 etapie - istniejącą drogą wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW, włączoną do drogi publicznej lub jak w pkt a (w przypadku gdy teren nie będzie podlegał podziałowi);

14) Obsługa infrastrukturalna - zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

Rozdział III.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 7. Dla terenu objętego niniejszą zmianą, ustala się stawkę procentową w wysokości 15%, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty na rzecz Gminy Piaski, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, będącego skutkiem uchwalenia zmiany planu, w przypadku zbycia nieruchomości w terminie 5 lat od dnia, w którym zmiana planu stała się obowiązująca.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski, z późniejszymi zmianami, w granicach terenu objętego zmianą planu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piask.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piaskach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Podgórski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/101/2011
Rady Miejskiej w Piaskach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/101/2011
Rady Miejskiej w Piaskach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/101/2011
Rady Miejskiej w Piaskach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Piaskach sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski opracowany został na podstawie uchwały Nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski dla obszaru w obrębie Wola Piasecka - działki nr ewid. 198/2 i 199/2.

Zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski" uchwalonego Uchwałą Nr XXII/172/2005 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 25 lutego 2005 r., z późniejszymi zmianami, działki nr ewid. 198/2 i 199/2 w Woli Piaseckiej leżą w terenie rozwojowym produkcyjno-usługowym z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej oraz w pasie zieleni izolacyjnej od drogi ekspresowej.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski został opracowany z zachowaniem procedury określonej w art. 17 i przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

Zmiana wnioskowana przez inwestora dotyczy przeznaczenia terenu w obrębie Wola Piasecka na usługi komercyjne i komunikacyjne (powiększenie terenu usług o część działki nr ewid. 199/2). Celem sporządzenia zmiany planu jest umożliwienie działalności inwestycyjnej w granicach władania.

Warunki obsługi infrastrukturalnej powodują dla gminy skutki finansowe, związane z realizacją infrastruktury technicznej, stanowiącej zadania własne gminy. Zmiana planu umożliwi działalność inwestycyjną w granicach władania, przy zachowaniu procedur określonych w przepisach szczególnych oraz uzyskanie wpływów do budżetu gminy z podatków od nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »