| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

z dnia 16 stycznia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 94, art. 212 ust.2, art.239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ,art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 13 312 003,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11 835 503,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 476 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 866 678,00 zł ,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42 000,00 zł

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 000,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 14 677 814,00 zł , z tego wydatki bieżące w kwocie 11 041 509,00 zł i wydatki majątkowe 3 636 305,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 866 678,00 zł

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 38 500,00 zł

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 500,00 zł

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 9 000,00 zł

§ 4. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1365 811 ,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3

§ 5. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 114 000,00 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżet gminy w kwocie 748 189,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 90 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 34 500,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 29 500,00 zł

b) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 5 000,00 zł

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 8. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6

3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 181 964 ,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 181 964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4 614 000,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 144 189,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 20 000,00 zł .

§ 13. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 500 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Określa się kwotę do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5 500 000,00 z ł

§ 14. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 15. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady


Miroslaw Maziarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki inwestycyjne gminy realizowane w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy finansowane z udzialem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Budżet rachunku dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2012 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/77/2012
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 16 stycznia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Objaśnienia do budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na 2012 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »