| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/240/2012 Rady Miasta Zamość

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego:

1. Nieruchomości mogą być nabywane na rzecz Miasta Zamość:

a) jeśli są niezbędne do realizacji jego zadań, a w szczególności na cele:

- budownictwa mieszkaniowego,

- budowy i utrzymania dróg,

- ochrony środowiska i realizacji urządzeń infrastruktury komunalnej,

b) dla odtworzenia gminnego zasobu nieruchomości, w celu uatrakcyjnienia oferty inwestycyjnej.

2. W szczególnych przypadkach, w których zgoda właściciela na sprzedaż części nieruchomości niezbędnej na cele określone w punkcie 1 uzależniona jest od nabycia całej nieruchomości lub nieruchomości przyległych, mogą być one również nabywane w związku z tymi celami.

§ 2. Określa się następujące zasady sprzedaży i oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste:

1. Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, wchodzące w skład zasobu nieruchomości Miasta Zamość, mogą być, z zastrzeżeniem punktu 2, sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste.

2. Nieruchomości położone w obrębie Zespołu Staromiejskiego, w granicach określonych Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii (M.P. z 1994 r. Nr 50, poz. 426), mogą być oddawane wyłącznie w użytkowanie wieczyste.

3. O wyborze formy prawnej, tj. przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży albo oddania w użytkowanie wieczyste, decydują względy ekonomiczne, a także konieczność zapewnienia Miastu Zamość kontroli nad sposobem wykorzystania nieruchomości.

§ 3. Zgody Rady Miasta Zamość wymaga każdorazowo:

1. dokonanie darowizny nieruchomości,

2. wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek.

§ 4. Określa się następujące zasady wydzierżawiania i użyczania nieruchomości:

1. Nieruchomości gruntowe lub ich części, wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, mogą być wydzierżawiane na czas oznaczony nie dłuższy niż 7 lat lub na czas nieoznaczony.

2. Wyraża się zgodę na stosowanie przepisu ust. 1 odpowiednio w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie dłuższy niż 7 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy, z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku: 1/ wydzierżawiania niezabudowanych nieruchomości gruntowych lub ich części bądź zabudowanych nieruchomości lub ich części innych niż mieszkalne i usługowe na czas oznaczony nie dłuższy niż 7 lat lub na czas nieoznaczony. 2/wydzierżawiania nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami handlowymi, usługowymi, przemysłowo - składowymi, gospodarczymi, garażami i urządzonymi parkingami lub ich części na czas oznaczony nie dłuższy niż 7 lat lub na czas nieoznaczony,jeżeli nakłady na zabudowanie tych nieruchomości nie zostały poniesione przez Miasto Zamość.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli o przedmiot dzierżawy ubiega się więcej niż jeden podmiot.

5. Nieruchomości lub ich części mogą być przedmiotem użyczenia na okres nie dłuższy niż 7 lat, wyłącznie na cele nie służące działalności zarobkowej.

§ 5. Określa się następujące zasady obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi:

1. Nieruchomości mogą być obciążane użytkowaniem, na okres nie dłuższy niż 7 lat, za wynagrodzeniem w formie opłat rocznych, których stawki nie mogą być niższe niż stosowane przy oddawaniu analogicznych nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Obciążenie nieruchomości użytkowaniem na okres dłuższy niż 7 lat wymaga zgody Rady Miasta Zamość.

2. Nieruchomości mogą być obciążane służebnościami gruntowymi z zastrzeżeniem, że nie spowodują one:

a) znacznego zmniejszenia wartości nieruchomości,

b) utraty możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

c) utraty możliwości realizacji i eksploatacji infrastruktury technicznej.

3. Nieruchomości mogą być obciążane hipoteką lub poprzez ustanowienie zastawu do kwoty trzech milionów złotych.

§ 6. Sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały, w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, Prezydent Miasta Zamość będzie przedkładał Radzie Miasta Zamość w okresach kwartalnych.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 8. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Zamościu: 1/ Nr XIV/137/03 z dnia 27 października 2003 r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, 2/ Nr XV/161/03 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/137/03 z dnia 27 października 2003 r.w sprawie określenia zasad nabywania,zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, 3/ Nr XXVIII/267/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/137/03 z dnia 27 października 2003 r.w sprawie określenia zasad nabywania,zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej uchwałą Nr XV/161/03 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 24 listopada 2003 r.

§ 9. Uchyla się Uchwałę Rady Miasta Zamość Nr XXI/218/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zamość


Jan Wojciech Matwiejczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »