| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/200/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, t.j. z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji są:

a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi.

§ 2.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na tereniemiasta lub radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej powołania, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie poddanej konsultacji i mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w niej organizacji.

§ 4.

1. Konsultacje zarządza Burmistrz Miasta, określając:

1) przedmiot konsultacji;

2) formę konsultacji;

3) termin konsultacji;

4) miejsce konsultacji.

2. Informację o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projektu aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Hrubieszowa, ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"1.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2 publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji.

§ 5.

1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w jednej z niżej wskazanych form:

1) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2) wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektów, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ze spotkań, o których mowa w pkt. 1 sporządza się protokół, do którego załącza się listę obecności.

3. Termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia projektu, bądź ogłoszenia.

§ 6.

1. Po zakończeniu konsultacji właściwy merytorycznie wydział urzędu miasta sporządza zestawienie uwag i wniosków celem rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta.

2. Wnioski konsultacji przedstawia się Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów uchwał o których mowa w § 1.

3. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Hrubieszowa , ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"1.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Paczała


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/200/2012
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 26 września 2012 r.

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW

Wskazanie projektu aktu prawa prawa miejscowego, który jest konsultowany

1.

Uchwała w sprawie2.

Art.3.

Proponowanie zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu
(w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 2 wpisać należy : NOWY PRZEPIS)
4.

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu
............................................................................... .........................................................................

Organizacja lub podmiot składający formularz podpisy osób reprezentujących

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Paczała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »