| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/200/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, t.j. z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji są:

a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi.

§ 2.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na tereniemiasta lub radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej powołania, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie poddanej konsultacji i mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w niej organizacji.

§ 4.

1. Konsultacje zarządza Burmistrz Miasta, określając:

1) przedmiot konsultacji;

2) formę konsultacji;

3) termin konsultacji;

4) miejsce konsultacji.

2. Informację o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projektu aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Hrubieszowa, ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"1.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2 publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji.

§ 5.

1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w jednej z niżej wskazanych form:

1) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2) wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektów, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ze spotkań, o których mowa w pkt. 1 sporządza się protokół, do którego załącza się listę obecności.

3. Termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia projektu, bądź ogłoszenia.

§ 6.

1. Po zakończeniu konsultacji właściwy merytorycznie wydział urzędu miasta sporządza zestawienie uwag i wniosków celem rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta.

2. Wnioski konsultacji przedstawia się Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów uchwał o których mowa w § 1.

3. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Hrubieszowa , ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"1.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Paczała


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/200/2012
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 26 września 2012 r.

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW

Wskazanie projektu aktu prawa prawa miejscowego, który jest konsultowany

1.

Uchwała w sprawie2.

Art.3.

Proponowanie zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu
(w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 2 wpisać należy : NOWY PRZEPIS)
4.

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu
............................................................................... .........................................................................

Organizacja lub podmiot składający formularz podpisy osób reprezentujących

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Paczała

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »