| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy Lubycza Królewska

z dnia 3 października 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania z świetlic wiejskich Gminy Lubycza Królewska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591- tekst jednolity z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.

2. Celem działania świetlic wiejskich jest:

1) prowadzenie statutowej działalności sołectw oraz rozwój samorządowych inicjatyw lokalnych,

2) organizowanie działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej dla dzieci i młodzieży,

3) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskiej,

4) organizowanie imprez dla mieszkańców wsi,

5) promowanie sportu na wsi ,podejmowanie działań rekreacyjnych,

6) promocja wsi i gminy.

§ 2. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność gminy Lubycza Królewska.

2. Świetlice wiejskie mogą być:

1) nieodpłatnie udostępniane na zebrania wiejskie organizowane przez gminę, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim (między innymi: Koła Gospodyń Wiejskich,Ochotnicza Straż Pożarna, Rady Rodziców działające przy placówkach oświatowych),

2) odpłatnie wynajmowane.

3. Wójt Gminy może wyrazić zgodę na zwolnienie z opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej na zorganizowanie zabawy tanecznej przez radę sołecką, bądź organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lecz są one obowiązane do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody oraz odbioru ścieków wg wskazania liczników lub obowiązujących ryczałtów a także pokrycie kosztów wywózki śmieci.

§ 3. 1. Opiekunem świetlicy wiejskiej jest sołtys, który administruje terenem i budynkiem, w którym znajduje się świetlica.

2. Ze świetlicy wiejskiej można korzystać każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu z sołtysem, który prowadzi rejestr wynajmu i nieodpłatnego udostępniania świetlicy.

3. Sołtys składa corocznie na zebraniu wiejskim, w terminie do 28 lutego każdego roku, pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 4. 1. Wynajem świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia odbywa się odpłatnie, zgodnie ze stawkami ustalonymi zarządzeniem Wójta Gminy Lubycza Królewska. Poza opłatami za wynajem najemca zobowiązany jest pokryć koszty mediów, z których korzystał wg wskazań liczników lub obowiązujących ryczałtów.

2. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic wiejskich lub ich wyposażenia stanowią dochód gminy.

3. Podstawą wynajęcia świetlicy wiejskiej jest pisemna umowa zawarta przez Wójta Gminy lub osobę przez niego upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa z osobą ubiegającą się o wynajem.

4. Przy każdorazowym wydaniu świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia (wynajem lub nieodpłatne udostępnianie) sołtys wraz z osobą, na rzecz której następuje wydanie sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia i spisują stan liczników. Strony spisują protokół zdawczo - odbiorczy, który jest sporządzany również przy zdaniu świetlicy.

§ 5. 1. Utrzymanie świetlic wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy.

2. Gmina ponosi koszty utrzymania świetlic wiejskich w zakresie kapitalnych remontów i modernizacji, ogrzewania, dostawy energii elektrycznej i wody, odbioru ścieków i odpadów, ubezpieczenia obiektów i sprzętu, zakupu materiałów i urządzeń oraz zakupu wyposażenia.

3. Gmina ponosi koszty obowiązkowych przeglądów.

§ 6. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich mają obowiązek przestrzegania "Regulaminu świetlicy wiejskiej", stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Lech Żołądek


Załącznik do Uchwały Nr XIX/157/2012
Rady Gminy Lubycza Królewska
z dnia 3 października 2012 r.

"REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ"

1. W świetlicy wiejskiej zajęcia prowadzą upoważnione osoby.

2. Uczestnicy biorą udział w zajęciach zgodnie z ustalonym planem zajęć.

3. Użytkownicy świetlicy wiejskiej są zobowiązani do :

1) przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz do wskazówek zarządzającego świetlicą,

2) zachowania porządku i czystości ,

3) poszanowania mienia publicznego,

4) kulturalnego zachowania .

4. Dzieci i młodzież mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej w obecności prowadzącego zajęcia lub zarządzającego świetlicą wiejską.

5. W świetlicy wiejskiej obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania obiektu i przyległego terenu,

2) niszczenia urządzeń lub wyposażenia znajdujących się w świetlicy wiejskiej oraz na przyległym terenie,

3) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

4) wprowadzania zwierząt,

5) spożywania alkoholu i używania środków odurzających podczas niekomercyjnych zajęć programowych,

6) palenia tytoniu.

6. Osoby, które niszczą urządzenia lub wyposażenie w świetlicy wiejskiej lub na terenie przyległym, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną za wyrządzone szkody.

7. Zarządzający świetlicą wiejską nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i wartościowe pozostawione w świetlicy.

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wzywane do opuszczenia świetlicy wiejskiej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia bądź w innym trybie.

9. Zarządzający świetlicą wiejską sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez użytkowników świetlicy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »