| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy Lubycza Królewska

z dnia 3 października 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania z świetlic wiejskich Gminy Lubycza Królewska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591- tekst jednolity z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.

2. Celem działania świetlic wiejskich jest:

1) prowadzenie statutowej działalności sołectw oraz rozwój samorządowych inicjatyw lokalnych,

2) organizowanie działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej dla dzieci i młodzieży,

3) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskiej,

4) organizowanie imprez dla mieszkańców wsi,

5) promowanie sportu na wsi ,podejmowanie działań rekreacyjnych,

6) promocja wsi i gminy.

§ 2. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność gminy Lubycza Królewska.

2. Świetlice wiejskie mogą być:

1) nieodpłatnie udostępniane na zebrania wiejskie organizowane przez gminę, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim (między innymi: Koła Gospodyń Wiejskich,Ochotnicza Straż Pożarna, Rady Rodziców działające przy placówkach oświatowych),

2) odpłatnie wynajmowane.

3. Wójt Gminy może wyrazić zgodę na zwolnienie z opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej na zorganizowanie zabawy tanecznej przez radę sołecką, bądź organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lecz są one obowiązane do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody oraz odbioru ścieków wg wskazania liczników lub obowiązujących ryczałtów a także pokrycie kosztów wywózki śmieci.

§ 3. 1. Opiekunem świetlicy wiejskiej jest sołtys, który administruje terenem i budynkiem, w którym znajduje się świetlica.

2. Ze świetlicy wiejskiej można korzystać każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu z sołtysem, który prowadzi rejestr wynajmu i nieodpłatnego udostępniania świetlicy.

3. Sołtys składa corocznie na zebraniu wiejskim, w terminie do 28 lutego każdego roku, pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 4. 1. Wynajem świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia odbywa się odpłatnie, zgodnie ze stawkami ustalonymi zarządzeniem Wójta Gminy Lubycza Królewska. Poza opłatami za wynajem najemca zobowiązany jest pokryć koszty mediów, z których korzystał wg wskazań liczników lub obowiązujących ryczałtów.

2. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic wiejskich lub ich wyposażenia stanowią dochód gminy.

3. Podstawą wynajęcia świetlicy wiejskiej jest pisemna umowa zawarta przez Wójta Gminy lub osobę przez niego upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa z osobą ubiegającą się o wynajem.

4. Przy każdorazowym wydaniu świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia (wynajem lub nieodpłatne udostępnianie) sołtys wraz z osobą, na rzecz której następuje wydanie sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia i spisują stan liczników. Strony spisują protokół zdawczo - odbiorczy, który jest sporządzany również przy zdaniu świetlicy.

§ 5. 1. Utrzymanie świetlic wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy.

2. Gmina ponosi koszty utrzymania świetlic wiejskich w zakresie kapitalnych remontów i modernizacji, ogrzewania, dostawy energii elektrycznej i wody, odbioru ścieków i odpadów, ubezpieczenia obiektów i sprzętu, zakupu materiałów i urządzeń oraz zakupu wyposażenia.

3. Gmina ponosi koszty obowiązkowych przeglądów.

§ 6. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich mają obowiązek przestrzegania "Regulaminu świetlicy wiejskiej", stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Lech Żołądek


Załącznik do Uchwały Nr XIX/157/2012
Rady Gminy Lubycza Królewska
z dnia 3 października 2012 r.

"REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ"

1. W świetlicy wiejskiej zajęcia prowadzą upoważnione osoby.

2. Uczestnicy biorą udział w zajęciach zgodnie z ustalonym planem zajęć.

3. Użytkownicy świetlicy wiejskiej są zobowiązani do :

1) przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz do wskazówek zarządzającego świetlicą,

2) zachowania porządku i czystości ,

3) poszanowania mienia publicznego,

4) kulturalnego zachowania .

4. Dzieci i młodzież mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej w obecności prowadzącego zajęcia lub zarządzającego świetlicą wiejską.

5. W świetlicy wiejskiej obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania obiektu i przyległego terenu,

2) niszczenia urządzeń lub wyposażenia znajdujących się w świetlicy wiejskiej oraz na przyległym terenie,

3) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

4) wprowadzania zwierząt,

5) spożywania alkoholu i używania środków odurzających podczas niekomercyjnych zajęć programowych,

6) palenia tytoniu.

6. Osoby, które niszczą urządzenia lub wyposażenie w świetlicy wiejskiej lub na terenie przyległym, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną za wyrządzone szkody.

7. Zarządzający świetlicą wiejską nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i wartościowe pozostawione w świetlicy.

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wzywane do opuszczenia świetlicy wiejskiej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia bądź w innym trybie.

9. Zarządzający świetlicą wiejską sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez użytkowników świetlicy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »