| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy Zakrzówek

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zakrzówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1- 4 oraz art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2012, poz. 587)- Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,44 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,00 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł od 1 m2 powierzchni,

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -11,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli:

a) służących prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji - 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) pozostałych - 2,00 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zastosowanie stawki podatku określonej w § 1 pkt. 1 lit. d, pkt. 3 lit. a oznacza udzielenie pomocy de minimis i jest wprowadzone z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

2. Wartością pomocy de minimis w stosunku do 1 m2 powierzchni użytkowej budynku lub jego części będzie różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt. 1 lit. d, a stawką z lit. a oraz wartość pomocy de minimis w stosunku do wartości budowli będzie różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt. 3, lit. a, a stawką z lit.b.

§ 3. Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r., traci moc uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zakrzówek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakrzówek


Stanisław Staroch

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »