| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budowle i budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane wyłącznie do niezarobkowej działalności w zakresie:

a) działalności kulturalnej i bibliotek,

b) działalności przeciwpożarowej,

c) działalności sportowo-rekreacyjnej,

2) budynki mieszkalne z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) kowalstwa,

2) szewstwa,

3) szklarstwa,

4) zajęte na prowadzenie zakładów i punktów gastronomicznych, w których nie podaje się alkoholu,

5) produkcji i sprzedaży rękodzieła artystycznego,

6) naprawy sprzętu AGD,

7) usług pralniczych,

8) usług turystycznych i rekreacyjnych,

9) oczyszczania ścieków sanitarno - bytowych,

10) zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych,

11) gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Zastosowanie zwolnień zawartych w § 2 uchwały wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oznacza udzielenie pomocy de minimis i jest wprowadzone z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006r.) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informację wg wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/215/05 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ryszard Kot

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »