| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.36.2013 Wojewody Lubelskiego

z dnia 25 stycznia 2013r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/170/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna, w części obejmującej § 4 ust. 5 pkt 4, pkt 5, pkt 8, pkt 10, pkt 11, ust. 6 pkt 3, pkt 4, pkt 7, pkt 9, pkt 10 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVI/170/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna, w części obejmującej § 4 ust. 5 pkt 4, pkt 5, pkt 8, pkt 10, pkt 11, ust. 6 pkt 3, pkt 4, pkt 7, pkt 9, pkt 10 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr PN-II.4131.36.2013
Wojewody Lubelskiego
z dnia 25 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/170/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej została doręczona organowi nadzoru w dniu 27 grudnia 2012 r.

Przedmiotową uchwałę Rada Miejska w Łęcznej podjęła działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) (uchylony);

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Katalog zagadnień uregulowanych w tym przepisie ma charakter zamknięty, co oznacza, iż organy stanowiące nie mogą określać w regulaminach czystości i porządku kwestii, które nie mieszczą się w tym katalogu. W doktrynie i orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji co oznacza, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. K 25/99, OTK 2000/5/141).

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest aktem prawa miejscowego, wydanym z upoważnienia określonego w art. 4 ust. 1 ustawy, co oznacza, że organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa.

Jak stanowi § 4 ust. 5, zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące parametry:

4) w szkołach wszelkiego typu - pojemnik 240 l na każdych pięćdziesięcioro uczniów i pracowników,

5) w żłobkach i przedszkolach -pojemnik 240 l na każdych pięćdziesięcioro dzieci i pracowników,

8) w lokalach gastronomicznych - pojemnik 120 l na każdych dziesięć miejsc konsumpcyjnych,

10) w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każde dziesięć miejsc,

11) w hotelach, domach opieki- pojemnik 240 l na każde dziesięć miejsc.

Stosownie do § 4 ust. 6 Regulaminu, s elektywnie zebrane odpady komunalne należy gromadzić w workach lub pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące parametry:

3) w szkołach wszelkiego typu na każdych pięćdziesięcioro uczniów i pracowników:

a) worek 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe,

d) worek 120 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,

4) w żłobkach i przedszkolach na każdych pięćdziesięcioro dzieci i pracowników:

a) worek 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe,

d) worek 120 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,

7) w lokalach gastronomicznych na każdych dziesięć miejsc konsumpcyjnych:

a) worek 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe,

d) worek 120 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,

9) w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych na każdych 10 pracowników:

a) worek 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe,

d) worek 120 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,

10) w hotelach, domach opieki na każde dziesięć miejsc:

a) worek 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe,

d) worek 120 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane.

W ocenie organu nadzoru, Rada Miejska nie została upoważniona do zawarcia w Regulaminie takich treści.

Norma kompetencyjna zawarta w art. 4 ust. 2 pkt 2 upoważnia organ stanowiący gminy do określenia rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz warunków rozmieszczania i utrzymania tych pojemników, przy uwzględnieniu dwóch wartości: średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych lub w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników.

Nakaz uwzględnienia podanych wskaźników zawarty w upoważnieniu ustawowym stanowi skierowaną do rady gminy wytyczną, która winna być zastosowana w podejmowanej w wykonaniu tego upoważnienia regulacji.

Powyższe uwzględnienie ww. czynników powinno zatem nastąpić przed ustaleniem minimalnej pojemności pojemników do zbierania odpadów i określenia jej w uchwale rady.

" Uwzględnienie jest w tym wypadku procesem polegającym na dokonaniu rozeznania w przedmiocie średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych lub w innych źródłach przez określoną liczbę osób. Na podstawie tak dokonanego rozeznania, w oparciu o posiadaną wiedzę, Rada winna wskazać w regulaminie rodzaj i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości. Innymi słowy, proces ten winien mieć miejsce nie w uchwale rady, ale przed jej podjęciem. Zapisy uchwały winny być wynikiem dokonanych ustaleń w tym zakresie. " ,

Zapisy uchwały nie mogą stanowić, tj. normatywnie wyznaczać pewnego poziomu wytworzenia odpadów na nieruchomościach, bowiem ustawa nie zawiera upoważnienia dla rady w tym zakresie.

Wykonanie analizowanego upoważnienia nie może polegać na nałożeniu na adresatów uchwały obowiązku uwzględnienia ustalonych normatywnie w uchwale wskaźników wytworzenia odpadów, jak to ma miejsce w przedmiotowej uchwale ("odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące parametry:")

Zapisy przyjęte przez Radę w przedmiotowej uchwale stanowią arytmetyczne wyliczenie ilości odpadów przypadających na jednego ucznia, pracownika, dziecko, miejsce konsumpcyjne. Takie zapisy należy traktować jako sposób ustalenia ilości odpadów produkowanych na terenie nieruchomości, do czego rada nie posiada upoważnienia z mocy art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Postanowienia regulaminu w omawianym zakresie winny określać w sposób jasny i zrozumiały dla adresatów minimalną pojemność pojemnika na odpady komunalne, w jaki należy wyposażyć nieruchomość. Tymczasem zakwestionowane zapisy uchwały, określają przyjęte przez Radę Miejską parametry, których zastosowanie pozostawiono adresatom uchwały.

Tytułem przykładu można wskazać, że władający nieruchomością, na której znajduje się szkoła winien ustalić liczbę uczniów i pracowników tej szkoły, a następnie, przy zastosowaniu parametru określonego przez Radę (§ 4 ust. 5 pkt 4) wyposażyć nieruchomość, np. w przypadku 510 uczniów i pracowników - w 11 pojemników o pojemności 240 l.

Stanowisko organu nadzoru znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

W wyroku z dnia 14 marca 2012r. WSA we Wrocławiu stwierdził, iż przy określeniu tych kwestii rada jest obowiązana uwzględnić a nie ustalić , średnią ilość odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z tych urządzeń (II SA/Wr 868/11). Kwestia wielkości odpadów pochodzących od jednego mieszkańca ma znaczenie dla określania wielkości pojemnika, nie może być natomiast przedmiotem odrębnego ustalania w regulaminie (wyroki WSA we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2006 r. II SA/Wr 585/; WSA w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2011 r. II SA/Bd 1455/10). Takie samo stanowisko zajął także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 lutego 2010 r. (II OSK 1930/09).

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/170/2012 we wskazanym zakresie jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1) Burmistrz Łęcznej

2) Przewodniczący Rady Gminy Miejskiej w Łęcznej

Wojewoda Lubelski


Jolanta Szołno - Koguc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »