| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.34.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Łęczna będzie świadczyć usługi:

1) Odbierania od właścicieli nieruchomości zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych, w ilości nie większej niż:

a) zmieszane odpady komunalne - 60 litrów na miesiąc na osobę

b) selektywnie zebrane odpady komunalne: papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - bez limitu wagowego

c) odpady wielkogabarytowe - bez limitu wagowego

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez limitu wagowego, pod warunkiem że sprzęt jest kompletny

2) Odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości w częstotliwości:

a) zabudowa zagrodowa

- zmieszane odpady komunalne - raz w miesiącu

- selektywnie zebrane odpady komunalne - raz w miesiącu

b) zabudowa jednorodzinna:

- zmieszane odpady komunalne - co 2 tygodnie

- selektywnie zebrane odpady komunalne - co 2 tygodnie

c) zabudowa wielorodzinna:

- zmieszane odpady komunalne - trzy razy w tygodniu

- selektywnie zebrane odpady komunalne - trzy razy w tygodniu

d) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku

§ 2. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany pod adresem: 21-010 Łęczna ul.Krasnystawska 54.

2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć (w przeliczeniu na jednego mieszkańca):

1) odpady komunalne ulegające biodegradacji - 5 litrów na miesiąc

2) odpady zielone - 10 litrów na miesiąc

3) przeterminowane leki - 1 kg na rok

4) chemikalia - 2 kg na rok

5) zużyte baterie i akumulatory - 5 kg na rok

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez limitu pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 10 kg na rok

8) odpady budowlane i rozbiórkowe - 50 kg lub 0,25m3 na rok, pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu

9) zużyte opony - 4 szt. rok

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w terminie od dnia 1 lipca 2013r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Krystyna Borkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »