| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/315/2012 Rady Miasta Łuków

z dnia 20 grudnia 2012r.

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miasta Łuków postanawia:

§ 1. Określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na terenie miasta Łuków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przewiduje się odbieranie następujących frakcji odpadów:

1. Z nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów:

a) papier, tektura,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpady z pielęgnacji terenów zielonych,

h) popioły,

i) odpady zmieszane

2. Poniższe frakcje odpadów są przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 4:

a) a) zużyte baterie i akumulatory,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

d) odpady budowlane i rozbiórkowe,

e) zużyte opony,

f) przeterminowane leki,

g) chemikalia,

h) odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu ( nie więcej niż 1m3 w skali roku).

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne prowadzone będzie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łuków stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/294/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 8 listopada 2012 roku.

§ 4. 1. 1. Frakcje odpadów wymienionych w § 2. poza odpadami zmieszanymi, od właścicieli nieruchomości odbierane będą również w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanym w Łukowie przy ul. Świderskiej 128.

2. Odpady wielkogabarytowe, meble i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być odbierany od właścicieli nieruchomości w systemie akcyjnym w terminach podanych do publicznej wiadomości przez gminę.

3. Frakcje odpadów wymienione w § 2. ust. 2, a w szczególności zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz przeterminowane leki i zużyte opony mogą być przekazywane do punktów odbioru prowadzonych przez przedsiębiorców, którzy na mocy przepisów innych ustaw, mają obowiązek uczestniczyć w ich zbiórce. Adresy takich punktów będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom miasta.

4. W ramach punktu selektywnego zbierania odpadów mogą być organizowane dodatkowo mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów, których lokalizacja i terminy odbioru zostaną określone przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt w harmonogramie funkcjonowania mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów.

5. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Przedsiębiorca prowadzący punkt selektywnej zbiórki odpadów może odmówić ich przyjęcia, jeżeli ich rodzaj, ilość i charakter powstania może wskazywać, że pochodzą z działalności gospodarczej.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale mają zastosowanie przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łuków, będącego załącznikiem do uchwały nr XXVI/294/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 8 listopada 2012 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązywania od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Urszula Bancerz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »