| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/301/13 Rady Miasta Puławy

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy.

§ 2.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy, powinien dysponować pojazdami asenizacyjnymi:

1) spełniającymi wymagania techniczne oraz standardy sanitarno-higieniczne określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617),

2) wyposażonymi w środki umożliwiające sprzątanie miejsca wykonywania usługi w przypadku jego zanieczyszczenia.

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy, powinien dysponować bazą transportową :

1) zlokalizowaną na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych,

2) zapewniającą miejsce postojowe oraz możliwość wykonywania obsługi technicznej i sanitarnej pojazdów asenizacyjnych, a w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów przedsiębiorca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych,

3) umożliwiającą obsługę klienta oraz zapewniającą możliwość przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością ze wskazaniem dni i godzin ich udostępniania na potrzeby kontroli.

§ 4.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy jest zobowiązany do wykonywania następujących zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) uporządkowania i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi w trakcie wykonywania usługi,

2) utrzymywania pojazdów asenizacyjnych oraz wyposażenia i sprzętu używanego do prowadzonej działalności w odpowiednim stanie higienicznym i sanitarnym.

§ 5.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy jest zobowiązany do przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, zlokalizowanej w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr LIII/500/10 Rady Miasta Puławy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Puławy.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Puławy


Zbigniew Śliwiński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »