| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/187/13 Rady Gminy Horodło

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Horodło"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie, Rada Gminy Horodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się "Regulamin czystości i porządku na terenie gminy Horodło" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Horodło z dnia 30 listopada 2012r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Horodło.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Horodło.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Augustynek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/187/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 25 lutego 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU NA TERENIE GMINY HORODŁO

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady i wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Horodło

§ 1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

obowiązują właścicieli nieruchomości, zarządców nieruchomościami, mieszkańców
oraz osoby przebywające czasowo poprzez:

1. Obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i

wyposażenie wszystkich nieruchomościw opisane w niniejszym regulaminie w rozdziale

IV pojemniki i worki służce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości

odpadów komunalnych w zakresie:

a) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów u " źródła" z podziałem na frakcję papier, szkło, plastik, metale, odpady niebezpieczne, opakowania wielo materiałowe i przekazywanie odpadów przedsiębiorcy działającego na podstawie umowy z gminą lub z nieruchomości niezamieszkałych przedsiębiorcy, z którym zawarto umowę.

b) przekazywanie odpadów selektywnie zebranych w tym zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon, mebli i odpadów zielonych ulegających biodegradacji przedsiębiorcy działającego na podstawie umowy z gminą lub do najbliższego punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych na terenie gminy Horodło w miejscowości Horodło ul. Hrubieszowska 19.

c) zbieraniu odpadów nie podlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

d) systematycznym zbieraniu odpadów, w taki sposób aby nie zalegały na nieruchomości

e) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie i pozostałych odpadów zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem, dostarczonym raz do roku właścicielom nieruchomości oraz dysponującym lokalem.

§ 2.

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

1. Właściciel nieruchomości uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne nieczystości zobowiązani są złożenia ich na skaraju chodnika lub zieleńca w sposób nie zakłócający ruchu pieszych.

§ 3.

Mycie i naprawa pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

Mycie i naprawa pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolona jest

wyłącznie w następujących miejscach:

1. Mycie pojazdów na terenach nieruchomości dozwolone jest tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej powierzchni i przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, ścieki takie nie mogą być odprowadzane na powierzchnie ziemi i zbiorników wodnych,

2. Naprawa pojazdów poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest wyłącznie na terenie nieruchomości właściciela w odniesieniu do drobnych napraw należącego do właściciela pojazdu polegających na : wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów, regulacjach, w sytuacji gdy nie są one uciążliwe dla właściciela działki sąsiedniej z zachowaniem zasad postępowania z odpadami.

§ 4.

Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych i nieruchomościach niezamieszkałych odpadów komunalnych tj: papier i tektura ( w tym opakowań, gazety, czasopisma, książki, papier opakowaniowy, kartony) tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielo materiałowych, przeterminowanych leków i chemikaliów ( farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp halogenowych, żarowych, świetlówek, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów w tym ubrań oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, odpadów zielonych i innych ulęgających biodegradacji jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy.

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki, natomiast worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczy właścicielom nieruchomości podmiot, który będzie wykonywał daną usługę, właściciel ma obowiązek przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem używać.

2. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów do odpowiednich pojemników 1100L, Kp-7, Kp-10 przeznaczonych do selektywnej zbiórki oznaczonych kolorami i ustawionych w wyznaczonych na ten cel miejscach.

3. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić odpady selektywnie zebrane przed wejściem na teren nieruchomości i przekazać przedsiębiorcy w szczelnie zamkniętych workach.

4. Na obszarach zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej obowiązują następujące oznaczenia worków do selektywnej zbiórki:

a) szkło i opakowania szklane - worek koloru zielonego,

b) papier i tektura, opakowania wielo materiałowe - worek koloru niebieskiego

c) tworzywa sztuczne - worek koloru żółtego

d) drobny metal i opakowania z metalu - worek koloru szarego

e) odpady niebezpieczne opakowania po środkach ochrony roślin, baterie - worek czerwony

f) odpady ulegające biodegradacji - worek fioletowy

5. Na obszarach zabudowy wielorodzinnejprowadzenie selektywnej zbiórki może odbywać się do worków jak w zabudowie jednorodzinnej oraz dopuszcza się następujące rodzaje pojemników o pojemności 1100L i Kp-7, Kp-10 oznaczonych kolorami:

a) szkło i opakowania szklane - pojemnik zielony,

b) papier i tektura- pojemnik niebieski,

c) tworzywa sztuczne - pojemnik żółty,

d) opakowania z metalu - pojemnik szary

e) odpady niebezpieczne (baterie, opakowania po środkach ochrony roślin) - pojemnik

czerwony

f) odpady ulegające biodegradacji - pojemnik fioletowy

6. Właściciel nieruchomości wszystkie odpady selektywnie zebrane przekazuje przedsiębiorcy odbierającego odpady z tym, że:

a) wsytuacji gdy odpady budowlano-remontowe oraz odpady zielone wytworzone zostały w większej ilości i muszą zostać załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości może przekazać je do gminnego punktu selektywnej zbiórki utworzony na terenie gminy w miejscowości Horodło ul. Hrubieszowska 19.

b) w sytuacji, gdy przekazanie odpadów zebranych selektywnie tj. baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne nie jest możliwe lub nie było możliwe w terminach określonych w harmonogramie przedsiębiorcy, właściciel nieruchomości przekazuje je do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Horodło ul. Hrubieszowska 19.

c) wsytuacji gdy odpady zebrane selektywnie tj. szkło i tworzywa sztuczne typu PET wytworzone zostały w większej ilości i nie było możliwe przekazanie przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem właściciel przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Horodło ul. Hrubieszowska 19.

d) do punktów selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości dodatkowo może dostarczyć takie odpady jak: świetlówki, żarówki, baterie, przeterminowane leki , chemikalia, opakowania po środkach ochrony roślin oraz opony.

7. Odpady niebezpieczne tj. chemikalia, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony roślin właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć w taki sposób aby uniemożliwić dostęp osób trzecich.

8. Punkt selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Horodło ul. Hrubieszowska 19 jest nieodpłatny.

9. Przeznaczone do selektywnej zbiórki odpady po żywności: opakowania szklane, które uległy zabrudzeniu właściciel zobowiązany jest umyć.

10. Opróżnione opakowania, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy trwale zgnieść, z odpadów opakowaniowych zakręcanych należy usunąć zakrętki i zgnieść, tak aby zachowały zmniejszoną objętość.

11. Podczas prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów należy przestrzegać poniższych zasad, nieprzestrzeganie poniższych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów przez przedsiębiorcę i zgłoszenie tego faktu gminie:

a) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne gruzu, gorącego popiołu, żużla, substancji toksycznych, żrących oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej,

b) do worków lub pojemników na tworzywa sztuczne należy wrzucać czyste:

- opakowania typu PET po płynach i napojach

- artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych

Nie wrzuca się:

- pojemników z tworzyw sztucznych połączonych z innymi materiałami (np. wtopionymi

metalowymi elementami)

- zużytych akumulatorów

- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,

- opakowań po środkach chwastobójczych

c) do worków lub pojemników na szkło należy wrzucać czyste:

- szklane butelki, słoiki, inne kolorowe i białe opakowania wykonane ze szkła

Nie wrzuca się:

- luster, porcelany i fajansu

- kapsli, korków

- szkła okiennego i okularowego

- szkła zbrojonego, szyb samochodowych

Odpady te należy wrzucać do tradycyjnych pojemników.

d) do pojemników i worków na papier i tekturę należy wrzucać czyste:

- materiały papierowe-biurowe, książki,

- kartony, pudełka, foremki na jaja, koperty, itp.

- opakowania wielo materiałowe typu Tetra Pak ( kartony po sokach, mleku)

Nie wrzuca się:

- opakowań z zawartością: żywności , wapna, cementu,

- kalki technicznej,

- prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów

Odpady te należy wrzucać do tradycyjnych pojemników na odpady zmieszane

e) do pojemników na odpady zmieszane oprócz ww., których nie wrzucamy do pojemników na selektywną zbiórkę wrzucamy wszystkie odpady nie nadające się do segregacji między innymi zużyte i zniszczone obuwie, wykorzystane środki higieny osobistej, brudne tekstylia, naczynia żaroodporne i inne.

f) odpady wielkogabarytowe należy wystawiać zgodnie z harmonogramem wywozu przy wjeździe na posesję w sposób nie utrudniający ruchu pieszego.

12. Odpady ulegające biodegradacji obejmują: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, oleje i tłuszcze jadalne, opakowania z drewna, odpady z targowisk, w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, odpady zielone z parków i ogrodów, bioodpady; prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów w tym odpadów opakowaniowych ulegających segregacji jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach nieruchomości z tym, że:

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika.

b) pozostali właściciele nieruchomości nie mający możliwości korzystania z kompostownika przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę lub zgromadzonych w odpowiednich pojemnikach ,

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5.

Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości z uwzględnieniem średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych na terenach wiejskich 0,184 Mg/os/rok zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami z dnia 31 lipca 2012r.

1. Pojemniki na odpady zmieszane muszą spełniać następujące wymagania:

- w zabudowie jednorodzinnej ustala się , że ich objętość powinna wynosić : 120L, 240L, 1100L w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość

- w zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się pojemniki 1100L, Kp-7, Kp-10

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki

- w zabudowie wielorodzinnej 1100L oraz Kp-7, Kp-10

- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej worki 120L, 240L

3. W przypadku zestawów do selektywnej zbiórki ustawianych na terenach przestrzeni publicznych wspomagających system selektywnej zbiórki ustala się pojemniki 1100 L

w odpowiednim kolorze na kółkach z włazem na szkło i tworzywa sztuczne i papier.

4. Dla odpadów budowlanych i remontowych kontenery Kp- 7 lub Kp-10.

5. Minimalna pojemność pojemników na odpady zmieszane nie podlegające selektywnej zbiórce:

a) Właściciele nieruchomości , na których nie zamieszkają mieszkańcy, a odpady komunalne są wytwarzane, prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami zdrowia, kultury, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do indywidualnych potrzeb uwzględniając częstotliwość odbioru 1 raz na miesiąc:

- min. jeden pojemnik 120L, 240L lub 1100L dla małych punktów handlowych

- min. jeden. pojemnik 1100L, dla punktów gastronomicznych

- w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych wymaga się dla zapewnienia czystości ustawienie co

najmniej 1 kosza na odpady poza lokalem.

§ 6.

Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego

1. Na chodnikach, przystankach komunikacyjnych i w parkach:

kosze uliczne o pojemności od 10L do 60L.

2. Odległość na chodnikach między koszami nie może przekraczać 150m.

3. W miejscach użyteczności publicznej: przed szkołami i świetlicami, pojemniki do selektywnej zbiórki opakowań szklanych, plastiku, papieru o pojemności 1100L oznaczone kolorami opisane § 4 pkt.5

§ 7.

Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym.

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki 120L, 240L w stanie czystości zewnętrznej jak i wewnętrznej.

2. Pojemnik do zbiórki odpadów nie może być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy oraz nie może wydzielać nieprzyjemnych zapachów.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 8.

Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

1. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej ;

a) dla odpadów zmieszanych z zabudowy jednorodzinnej z pojemników 120L , 240L, 1100 L raz w miesiącu,

b) dla odpadów selektywnie zebranych z zabudowy jednorodzinnej gromadzonych w workach 120 L, 240L raz w miesiącu

2. W zabudowie wielorodzinnej ;

a) z kontenerów Kp-7, Kp-10 pojemników 1100L na odpady zmieszane - minimum co dwa tygodnie.

b) z pojemników 1100 L przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów - minimum co dwa tygodnie.

3. Odpady wielkogabarytowe - od mieszkańców wsi min. 1 raz w cyklu półrocznym wg harmonogramu przedsiębiorcy

4. Odpady elektryczne i elektroniczne - od mieszkańców wsi min. 1 raz w cyklu półrocznym wg harmonogramu przedsiębiorcy.

§ 9.

Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. W miejscowości Horodło i Strzyżów z koszy ulicznych i innych pojemników w okresie sezonu trwającego od marca do końca października raz w tygodniu,

2. W centrum miejscowości Horodło i Strzyżów poza sezonem letnim - co dwa tygodnie,

3. Na pozostałych obszarach wiejskich z koszy ulicznych - co dwa tygodnie.

Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych .

§ 10.

Sposoby i częstotliwość opróżniania pozbywania się nieczystości ciekłych

Ustala się następujące sposoby i częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości:

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania sie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych

(nie rzadziej niż 1 raz w roku), gwarantując zachowanie czystości i porządku na ternie nieruchomości.

2. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytwarzanych w trakcie eksploatacji osadów z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji ( nie rzadziej niż 1 raz w roku).

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11.

1. Przekazywanie odpadów zmieszanych komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy do regionalnych instalacji natomiast odpadów selektywnie zebranych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa art. 7 ustawy o odpadach.

2. Na obszarze województwa lubelskiego wyznacza się 9 regionów gospodarki odpadami i ustala się przynależność Gminy Horodło do Regionu Południowego.

3. W Regionie Południowym wyznacza się 3 Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

a) Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości. Łasków gmina Mircze

Sortownia Odpadów Zmieszanych wraz z kompostownią

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze

b) Sortownia Odpadów Zmieszanych wraz z częścią biologiczną w miejscowości Rogóźno

Miasto Tomaszów Lubelski

ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

c) Sito do sortowania odpadów zmieszanych wraz z częścią biologiczną

ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Łąkowa 13,

23-400 Biłgoraj

4. Dopuszcza się do czasu uruchomienia instalacji regionalnych kierowanie odpadów komunalnych zmieszanych, zielonych i pozostałości z sortowania do instalacji zastępczych wyznaczonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami woj. lubelskiego do obsługi Regionu Południowego.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 12.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Do obowiązków właścicieli posiadających psy należy stały i skuteczny dozór oraz:

a) prowadzenie psa na uwięzi, wyposażenie psa w obroże a w przypadku zwierząt agresywnych w kaganiec

b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności do dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku,

c) nie pozostawianie bez właściciela psów w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nie użytkowanych;

d) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

e) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 13.

1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej i zajętych pod budownictwo wielorodzinne.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej tj. terenach zajętych przez

budownictwo jednorodzinne, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich

wyłącznie poza budynkami mieszkalnymi, w zakresie własnych potrzeb właścicieli

nieruchomości.

3. Nie dopuszczania się do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości między innymi takich

jak: hałas, odór.

4. Wytwarzane podczas hodowli odchody i nieczystości będą gromadzone i usuwane

zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia

nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 14.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zajęte pod budownictwo wielorodzinne, obszary zajęte pod prowadzenie działaności gospodarczej oraz obszary gdzie magazynowane są produkty rolno-spożywcze.

2. Ustala się okresy deratyzacji:

a) . wiosną (marzec- kwiecień)

b) . jesienią (wrzesień- październik)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »