| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/147/13 Rady Gminy Janów Podlaski

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janów Podlaski w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janów Podlaski w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów Podlaski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Marek Caruk


Załącznik do Uchwały Nr XIV/147/13
Rady Gminy Janów Podlaski
z dnia 28 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów Podlaski na rok 2013

§ 1. Cele i zadania programu

1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów Podlaski oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Zadania Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo ich kastrację;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 2. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schronisku

1. Na terenie gminy odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne.

2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, co do których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

3. Zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2, do Urzędu Gminy Janów Podlaski w dowolnej formie (telefonicznie lub pisemnie).

4. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi zapewni na podstawie zawartej z Gminą umowy Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "AZYL" , które prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej przy ul. Olszowej 4.

5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

6. Transport zwierząt będzie się odbywał środkiem transportu przystosowanym do tego celu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, obejmuje:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania.

2. Realizacja zadań wymienionych w ust. 1 nastąpi przez współdziałanie z organizacjami społecznymi i mieszkańcami gminy Janów Podlaski.

§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych. Sterylizacja albo kastracja zwierząt

1. Humanitarnym sposobem zapobiegania wzrostowi populacji zwierząt jest ich sterylizacja i kastracja.

2. Gmina Janów Podlaski realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek.

3. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

4. Zabiegom, o których mowa w ust. 2, podlegają zwierzęta w okresie po upływie 14 dni od daty umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli między innymi umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy;

2) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 6. Usypianie ślepych miotów

1. Usypianiu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli.

2. Usypianie ślepych miotów może nastąpić poprzez udzielenie zleceń lekarzowi weterynarii w Janowie Podlaskim Panu Ryszardowi Kucharczykowi, lub w schronisku dla zwierząt bezdomnych.

3. Zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny, bez zadawania bólu.

4. Uśpione zwierzęta muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 7. Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich

1. Miejscem dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu gminy Janów Podlaski i opiekę nad nimi zapewnia w 2013 r. gospodarstwo rolne w miejscowości Werchliś 16, 21-505 Janów Podlaski na podstawie zawartej umowy przez gminę z właścicielem gospodarstwa.

2. Do czasu znalezienia nowego właściciela gmina ponosi koszty utrzymania i zapewnienia opieki lekarskiej.

§ 8. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje gmina poprzez udzielenie zleceń lekarzowi weterynarii w Janowie Podlaskim Panu Ryszardowi Kucharczykowi.

§ 9. Edukacja mieszkańców Gminy Janów Podlaski w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:

1. Prowadzenie przez nauczycieli akcji edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży szkolnej, mającej na celu kształtowanie właściwych postaw w zakresie opieki nad zwierzętami i walki z bezdomnością.

2. Prowadzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi działań edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt przez rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na zebraniach wiejskich.

§ 10. Finansowanie programu

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Janów Podlaski.

2. Środki finansowe na realizację zadań w wysokości 12.000 złotych zostały zapewnione w budżecie Gminy Janów Podlaski na rok 2013.

3. Środki na realizację zadań będą wydatkowane na bieżąco w ramach realizacji podpisanych umów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »