| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Gminy Żmudź

z dnia 5 lipca 2013r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmudź

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 954, ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm ), Rada Gminy Żmudź uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Żmudź z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmudź (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz.1096) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się ust 5;

2) w § 2 :

a) ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach, powstające w gospodarstwach domowych, w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące oraz zużyte opony.",

b) uchyla się ust. 5 i 6;

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Popiół, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe właściciele nieruchomości mogą pozostawić w zbiorczym punkcie selektywnego zbierania w miejscach i dniach określonych harmonogramem.";

3) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Nieczystości ciekłe z nieruchomości należy usuwać systematycznie z urządzeń służących do ich gromadzenia oraz nie dopuszczać do ich przepełnienia i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu, co najmniej raz w roku;";

4) w § 5:

a) ust. 2 pkt 2- 7 otrzymuje brzmienie:

"2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur , poza wymienionymi niżej - co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l;

3) dla szkół wszelkiego typu ca najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l;

4) dla lokali handlowych - co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l na każdy lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem - co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych -co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l na lokal ;

7) dla zakładów rzemieślniczych , usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych co najmniej 1 pojemniki o pojemności 240 l";

5) uchyla się § 11 i § 12;

6) w § 13:

a) uchyla się w ust. 3 pkt 1;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości:

1) o zabudowie wielorodzinnej , placówek żywienia zbiorowego, placówek oświatowych zakładów przetwórstwa spożywczego , obiektów handlowych , usługowych, magazynowych ,urzędów i biur , zespołów opieki zdrowotnej i opieki społecznej - co najmniej raz w roku;

2) o zabudowie jednorodzinnej - w miarę potrzeb.";

8) w § 15

a) uchyla się ust. 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żmudź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Tatys

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »