| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 203/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 5 listopada 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu w Krasnymstawie

Uchwała 203/2013
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu w Krasnymstawie.

Na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 76 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność §1 ust. 4, §3 ust. 2 i 3 oraz §12 ust. 1 i 11 uchwały Nr XXXI/249/13 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu powiatu krasnostawskiego przez niepubliczne szkoły i placówki oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, z uwagi na istotne naruszenie art. 90 ust. 3e, ust. 3f i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Rady Powiatu w Krasnymstawie, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w dniu 7 października 2013 r. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru Kolegium RIO podjęło w dniu 22 października 2013 r. uchwałę Nr 199/2013 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności części ocenianej uchwały, uznając, że niektóre jej postanowienia w istotny sposób naruszają prawo.

Uchwałą tą Rada Powiatu w Krasnymstawie ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu oraz tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania przez niepubliczne szkoły i placówki wskazane w §1 ust. 1-4 uchwały. Przy ustalaniu trybu udzielania dotacji Rada Powiatu w Krasnymstawie uwzględniła podstawę ich obliczania tylko dla szkół i placówek wymienionych w §1 ust. 1-3 uchwały. W odniesieniu do wskazanych w §1 ust. 4 uchwały niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe ustalono wprawdzie w §3 ust. 2 i 3 uchwały warunki udzielania dotacji oraz sposób i termin ich wypłacania, pomijając jednakże określenie podstawy obliczania tych dotacji, co oznacza niemożność ustalenia wysokości dotacji, a więc i jej udzielenia.

Przepis art. 90 ust. 8 ustawy o systemie oświaty regulujący warunki otrzymania przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacji z budżetu powiatu wskazuje jedynie, że otrzymują one na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wobec nieokreślenia przez ustawę konkretnej wysokości tej dotacji należy posiłkowo stosować przepis art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty dotyczący dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a i 2a-3b, zgodnie z którym m.in. podstawę obliczania dotacji ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Brak uregulowania w tym zakresie czyni przepisy §1 ust. 4 i §3 ust. 2 i 3 uchwały niemożliwymi do stosowania.

W §12 ust. 1 ocenianej uchwały Rada Powiatu w Krasnymstawie postanowiła, że wyznaczony przez Starostę Krasnostawskiego przedstawiciel ma prawo do kontroli dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu dotowania szkoły i placówki niepublicznej. Regulacja ta, zdaniem Kolegium, jest sprzeczna z art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają jedynie prawo wglądu do prowadzonej przez szkoły i placówki dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. Kontrolować natomiast - stosownie do art. 90 ust. 3e cytowanej ustawy - organy samorządu terytorialnego mogą prawidłowość wykorzystania dotacji przyznawanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek.

Niezgodna z prawem jest również regulacja zawarta w §12 ust. 11 uchwały, który stanowi, że ustalenia zarządu dokonane po rozpatrzeniu zastrzeżenia są ostateczne w administracyjnym toku instancji. Zdaniem Kolegium niedopuszczalna jest sytuacja, w której protokół kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sporządzony przez kontrolującego upoważnionego przez organ dotujący i stanowisko odpowiedniego organu jednostki samorządu terytorialnego (Zarządu Powiatu) będące odpowiedzią na ewentualne zastrzeżenia dotowanego do protokołu kontroli, miałyby być ostateczne, a więc definitywnie kończyć ewentualny spór co do prawidłowości wykorzystania dotacji. Spór taki musi być, w razie konieczności, poddany kontroli instancyjnej. Będzie to możliwe wówczas, gdy organ dotujący wyda w tej sprawie decyzję administracyjną. Podstawę prawną w tym zakresie stanowią przepisy art. 60 pkt 1 i art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Zgodnie z art. 60 pkt 1 środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie. Stosownie do art. 61 ust. 1 pkt 2 tej ustawy organami pierwszej instancji właściwymi do wydania decyzji w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60, są w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. Organem odwoławczym od wydanych przez nich decyzji jest - na podstawie art. 61 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - samorządowe kolegium odwoławcze. Tak więc to nie procedura kontrolna unormowana uchwałą objęta jest administracyjnym tokiem instancji ale wszczęte na jej podstawie ewentualne postępowanie mające na celu ustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi. W konsekwencji powyższego należy uznać, że postanowienia zawarte w §12 pkt 11 uchwały są sprzeczne z art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W piśmie z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Krasnymstawie poinformował o uznaniu argumentów wyrażonych w uchwale Nr 199/2013 Kolegium RIO w Lublinie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec ocenianej uchwały Rady Powiatu w Krasnymstawie oraz o zamiarze ponownego skierowania tej uchwały na sesję Rady Powiatu w celu zmiany kwestionowanych zapisów (bez wskazania konkretnego terminu).

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym o nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru. W związku z tym Kolegium RIO w Lublinie orzekło jak w sentencji uchwały.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Powiatu w Krasnymstawie prawo wniesienia - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej


Jacek Grządka

Otrzymują:

1. Rada Powiatu w Krasnymstawie

2. Zarząd Powiatu w Krasnymstawie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »