| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/243/14 Rady Gminy Niedrzwica Duża

z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 roku , poz.594 z późniejszymi zmianami), art.50 ust.6, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 roku , poz. 182 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi udziela się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego albo kuratora.

§ 2. Nie ponoszą odpłatności osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 złotych miesięcznie oraz osoby samotnie gospodarujące, których dochód netto nie przekracza kwoty 542,00 złotych miesięcznie

§ 3. Ustala się miesięczną tabelę odpłatności (przyjmując, że kwoty w §2 stanowią 100%), różnicując jej wysokość od osiąganych dochodów przez osobę objętą usługami, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 4. Kwoty określone w § 2 podlegają weryfikacji w trybie określonym w art. 9 ustawy o pomocy społecznej .

§ 5. Na wniosek osoby lub pracownika socjalnego, osoby korzystające z usług mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione z odpłatności przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na czas określony w przypadku:

-korzystania co najmniej dwóch osób w rodzinie z usług opiekuńczych, w tym jedna z przewlekłą chorobą ,

-zdarzenia losowego

-konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub leczniczo- rehabilitacyjnych

-znacznych wydatków na leki i leczenie (udokumentowanych fakturami i dowodami wpłat).

§ 6. Odpłatność za usługi dotyczy usług świadczonych w ramach stosunku pracy, pomocy sąsiedzkiej, prac społecznie użytecznych.

§ 7. Koszty usług wynoszą:

-koszt jednej godziny usługi w ramach umowy o pracę ustala się na kwotę- 17,19 złotych

-miesięczny koszt usług w ramach umowy zlecenia na kwotę- 452,78 złotych

-koszt jednej godziny usługi w ramach prac społecznie użytecznych- 7,70 złotych

§ 8. Opłaty za świadczone usługi należy dokonać do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym została wykonana usługa.

§ 9. Kwoty zwrotu należności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłacane będą do kasy Urzędu Gminy lub na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża

§ 11. Tracą moc: Uchwała Rady Gminy Niedrzwica Duża nr XIV/109/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pyda


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/243/14
Rady Gminy Niedrzwica Duża
z dnia 13 lutego 2014 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały nr XXXIII.243.14

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »