| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Wohyń

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania przez Gminę Wohyń dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zwanych dalej "pracami" przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym:

1) warunki i tryb przyznawania dotacji;

2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;

3) postanowienia jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji,

4) sposób kontroli wykorzystania dotacji;

5) sposób rozliczenia dotacji.

§ 2. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie zaliczona do sektora finansów publicznych, posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, zwana dalej "wnioskodawcą", może ubiegać się o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac, o których mowa w §1 niniejszej uchwały.

2. Dotacja z Budżetu Gminy Wohyń może być udzielona na sfinansowanie prac przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek spełnia łącznie następujące kryteria:

1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Wohyń;

2) jest dostępny publicznie;

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Wohyń.

§ 3. Dotacje mogą być udzielane na nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę pisemnego wniosku do Wójta Gminy Wohyń.

2. We wniosku o udzielenie dotacji należy wskazać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

3) fotograficzną dokumentację zabytku;

4) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

6) wnioskowaną kwotę dotacji;

7) termin rozpoczęcia i zakończenia prac objętych wnioskiem;

8) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

9) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów.

§ 5. 1. Dotacji udziela Rada Gminy Wohyń przez podjęcie stosownej uchwały.

2. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac zawiera w szczególności:

1) szczegółowy zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

2) wysokość udzielonej dotacji oraz terminy i tryb jej przekazania;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) zobowiązanie się wnioskodawcy do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł;

5) sposób i termin rozliczenia kwot udzielonej dotacji,

6) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 6. 1. W trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu podmioty uprawnione otrzymujące dotację podlegają kontroli pod względem finansowym i merytorycznym przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy.

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację budowlaną, finansową oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia zasadności wniosku i należytego wykorzystania dotacji.

§ 7. W celu rozliczenia dotacji w sposób i w terminach określonych w umowie, podmiot dotowany składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Wójtowi Gminy Wohyń, określające w szczególności:

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte ze środków publicznych, uzyskanych od innych podmiotów niż Gmina Wohyń,

2) protokół odbioru prac lub robót;

3) kserokopię faktur lub rachunków wraz z dowodami uiszczenia wynikających z nich należności oraz do wglądu oryginały faktur lub rachunków celem ich sprawdzenia;

4) kopie umów z wykonawcami prac.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wohyń


Marek Kratiuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kulig-Moskwa

Katarzyna Kulig-Moskwa – Kierownik zespołu dydaktycznego zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, członek rady nadzorczej kompleksu sportowego, lider wrocławskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia HRBP. Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji zarządzanie. Od ponad 10 trener biznesu, wykładowca i promotor na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Jako trener biznesu zajmuje się szkoleniami i doradztwem dla kadry kierowniczej. W swojej pracy stosuje praktyczne podejście oraz wykorzystuje aktywne i kreatywne formy pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »