| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4.2015.NK Prezydenta Miasta Puławy i Wójta Gminy Gniewoszów

Porozumienie zostaje zawarte w związku z powierzeniem gminie Miasto Puławy przez gminę Gniewoszów wykonywania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.1 pkt 4, art.7 ust. 1 pkt 1b, art. 50 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VI/63/15 Rady Miasta Puławy z dnia 26 marca 2015 r. i Uchwały Nr IV/19/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 5 lutego 2015 r., strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina powierza a Miasto przyjmuje do wykonania zadanie własne Gminy określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2. Miasto i Gmina zgodnie oświadczają, że celem zawarcia porozumienia jest zorganizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -komunikacji miejskiej na obszarze Gminy oraz na trasach pomiędzy Miastem a Gminą.

3. Miasto jako organizator publicznego transportu zbiorowego powierzone zadanie wykonywać będzie poprzez Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Spółka z o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy będącym operatorem publicznego transportu zbiorowego, z którym Miasto ma zawartą umowę wykonawczą o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

§ 2.

1. W celu realizacji zadania określonego w § 1 Gmina przekazuje a Miasto przyjmuje do wykonania uprawnienia związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego, polegające na:

1) Wyznaczeniu linii komunikacyjnych i ich tras przejazdu,

2) Zatwierdzaniu rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji, z uwzględnieniem opinii i uwag Gminy,

3) Ustalaniu wysokości opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1173, z późn. zm.) za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

4) Ustalaniu sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

5) Ustalaniu stref przewozowych,

6) Wydawaniu zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 28 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Przekazaniu nie podlegają obowiązki budowy, przebudowy, remontu i utrzymania przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy, które Gmina utrzymywać będzie we własnym zakresie.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania wskazanego w §1 porozumienia, określone zostaną w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Miastem a Gminą.

§ 3.

Wysokość opłat za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej określa uchwała Rady Miasta Puławy. Propozycje stawek opłat za przejazdy w granicach administracyjnych Gminy oraz pomiędzy Miastem a Gminą będą każdorazowo przedkładane Gminie w celu zaopiniowania przed uchwaleniem przez Radę Miasta Puławy. Brak przedstawienia opinii w terminie 30 dni od otrzymania propozycji stawek opłat, oznacza rezygnację z wyrażania opinii.

§ 4.

1. Gmina zobowiązuje się do ponoszenia kosztów realizacji powierzonego zadania, określonego w §1 porozumienia.

2. Szczegółowe warunki finansowania oraz sposobu rozliczenia zadania wskazanego w §1 porozumienia, określone zostaną w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Miastem a Gminą.

§ 5.

1. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Prezydent Miasta Puławy


Janusz Grobel

Wójt Gminy Gniewoszów


Wiesław Pawlonka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »