| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2015 Wójta Gminy Ruda-Huta

z dnia 12 czerwca 2015r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ruda-Huta za 2014 rok

Budżet gminy Ruda-Huta na 2014 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXVII/193/2013 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 19 grudnia 2013 roku w następujących kwotach:

- dochody budżetu - 12.969.829,00 zł, z tego: dochody bieżące 12.422.357,00 zł i dochody majątkowe 547.472,00 zł,

- wydatki budżetu - 13.455.050,00 zł, z tego: wydatki bieżące 11.851.221,00 zł i wydatki majątkowe 1.603.829,00 zł,

- przychody budżetu - 1.275.708,00 zł,

- rozchody budżetu - 790.487,00 zł.

W trakcie 2014 r. wprowadzone zostały stosownymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na skutek m.in.: zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zmian kwot dofinansowania bieżących zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej, pozyskania dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2014 r. ukształtował się w następujących wielkościach:

- dochody budżetu - 15.550.821,00 zł, z tego: dochody bieżące 14.330.509,70 zł i dochody majątkowe 1.220.311,30 zł,

- wydatki budżetu - 16.222.916,00 zł, z tego: wydatki bieżące 13.229.294,75 zł i wydatki majątkowe 2.993.621,25 zł,

- przychody budżetu - 1.462.582,00 zł,

- rozchody budżetu - 790.487,00 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2014 r. przedstawia się następująco:

Plan Wykonanie %

- dochody budżetu 15.550.821,00 15.339.620,61 98,64

- wydatki budżetu 16.222.916,00 15.696.577,81 96,76

- przychody budżetu 1.462.582,00 1.462.093,53 99,97

- rozchody budżetu 790.487,00 787.614,00 99,64

Rozdział 1.
Dochody

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 15.339.620,61 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.119.892,78 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.219.727,83 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1, zestawienie dochodów zleconych załącznik Nr 1A.

Dział I.
Dochody bieżące

W trakcie 2014 r. zrealizowano dochody bieżące w kwocie 14.119.892,78 zł, co stanowi 98,53 % planu rocznego. Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z dochodów bieżących zaplanowanych w wymienionym dziale w kwocie 262.875,79 zł zrealizowano kwotę 262.872,99 zł, z tego:

- dochody własne w kwocie 2.597,20 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich,

- dochody zlecone w kwocie 260.275,79 zł tytułem dotacji przekazanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę, związanych z realizacją zadania.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w wyżej wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 128.733,88 zł. W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 130.585,00 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego - 4.969,08 zł,

- z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego - 115.795,15 zł,

- pozostałe dochody - 9.594,35 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 226,42 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z dochodów bieżących zaplanowanych w wymienionym dziale w kwocie 93.694,00 zł, zrealizowano kwotę 93.707,95 zł, z tego:

- dochody własne w kwocie 13,95 zł tytułem opłat za udostępnianie danych osobowych,

- dochody zlecone w kwocie 77.758,00 zł tytułem dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na realizację zadań zleconych gminie w 2014 roku w zakresie administracji rządowej,

- dochody w kwocie 15.936,00 zł tytułem dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej projektu "Spacer z Bolkiem - wydanie publikacji promujących gminę Ruda-Huta", realizowanego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego PROW na lata 2007-2013.

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 56.655,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 39.364,00 zł, z tego:

- 804,00 zł na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,

- 26.338,00 zł na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

- 12.122,00 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

- 100,00 zł na zadania związane z niszczeniem dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 752 - OBRONA NARODOWA

Plan dotacji celowej na zadania z zakresu obrony narodowej z przeznaczeniem na akcję kurierską wynosił 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł.

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów bieżących w wyżej wymienionym dziale wynosił 2.123.335,00 zł, w 2014 r. zrealizowano wpływy w kwocie 2.114.272,39 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących tytułów:

Tytuł

Plan

Wykonanie

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 000,00

100,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1 000,00

100,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

334 811,00

314 616,31

Podatek od nieruchomości

214 578,00

200 249,00

Podatek rolny

76 466,00

76 736,00

Podatek leśny

39 767,00

35 773,90

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1 000,00

583,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 000,00

1 274,41

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

698 625,00

698 455,00

Podatek od nieruchomości

119 979,00

117 857,03

Podatek rolny

463 464,00

457 022,15

Podatek leśny

10 446,00

10 676,65

Podatek od środków transportowych

58 736,00

58 778,40

Podatek od spadków i darowizn

8 000,00

5 768,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30 000,00

41 844,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

8 000,00

6 508,77

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

58 000,00

58 361,82

Wpływy z opłaty skarbowej

15 000,00

12 762,00

Wpływy z opłaty targowej

8 000,00

6 640,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

31 000,00

36 733,42

Wpływy z różnych opłat

4 000,00

2 226,40

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 030 899,00

1 042 739,26

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 028 899,00

1 040 319,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

2 000,00

2 420,26

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 316.195,83 zł, nadpłaty 5.274,73 zł. W stosunku do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zalegających z płatnościami z tytułu podatków, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2014 r. wystawiono 556 upomnień i 10 tytułów wykonawczych. Najwyższe zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2014 roku posiadały:

- Huta Szkła "Nadbużanka" Sp. z o.o. - 80.329,00 zł

- AQUA EAST Sp. z o.o. - 10.412,00 zł

- BIG-PLAY Sp. z o.o. - 7.441,00 zł

- PLANTICO Sp. z o.o. - 2.409,50 zł

- EKO-GOLD Sp. z o.o. - 2.136,00 zł

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 6.938.392,99 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 6.938.695,24 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 6.895.072,00 zł, z tego:

1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3.216.856,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.518.126,00 zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej - 160.090,00 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 5.702,25 zł,

- dotacja celowa w kwocie 37.920,99 zł przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zaplanowane w kwocie 163.380,60 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 165.062,35 zł, z tego:

- kwotę 3.885,75 zł stanowiła dotacja przekazana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- kwotę 78.388,00 zł stanowiło dofinansowanie Projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

- kwotę 72.121,71 zł stanowiła dotacja przekazana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,

- kwotę 53,24 zł stanowiły odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie,

- kwotę 199,26 zł stanowiła wpłata do budżetu pozostałości środków pieniężnych z wydzielonego rachunku Zespołu Szkół,

- pozostałe dochody stanowiły kwotę 10.414,39 zł.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 3.641.098,44 zł, w 2014 r. do budżetu gminy wpłynęło 3.497.864,65 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 936.501,77 zł, w tym: 18.026,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, 18.169,12 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, 520.957,93 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, 212.343,67 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 100.000,00 zł na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2014 r., 67.005,05 zł na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2.452.112,74 zł, w tym: 2.363.586,65 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 17.431,42 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia, 1.077,91 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania, 6.461,60 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, 63.448,00 zł na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 107,16 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

- dochody związane z egzekucją zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 21.561,23 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych - 20.021,92 zł,

- środki w kwocie 67.507,49 zł na dofinansowanie projektu systemowego "Razem możemy więcej", realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa,

- odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie - 159,50 zł.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zaplanowane w kwocie 280.122,00 zł, wykonanie wyniosło 268.769,89 zł, z tego:

- środki w kwocie 258.453,44 zł stanowiła dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- środki w kwocie 10.316,45 zł stanowiła dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna".

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2014 r. w niniejszym dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 567.846,95 zł (plan 591.644,00 zł), z tego:

- 257.726,67 zł stanowiły wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 290.906,97 zł stanowił zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Chełmie, rozliczonego w ramach zadania "Zakup i montaż kolektorów słonecznych", realizowanego w ramach projektu "Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery".

- 541,88 zł stanowiły wpływy z opłaty produktowej,

- 1.172,29 zł stanowiły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- 13.499,14 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest",

- 4.000,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. "Edukacja ekologiczna na terenie gminy Ruda-Huta".

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 34.951,37 zł (plan 44.678,00 zł) tytułem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013 projektu "Tożsamość kulturowa lokalnych społeczności ukraińsko-polskiego pogranicza", realizowanego w ramach Projektu Parasolowego "Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug".

Dz. 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W wymienionym dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 5.500,00 zł (plan 5.500,00 zł) tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwację drzewostanu w parku podworskim w Hniszowie.

I.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2014 r. zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 1.219.727,83 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 318.440,00 zł, wykonanie wyniosło 318.440,00 zł. Środki te stanowiła dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pozyskana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych I etapu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta".

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 90.000,00 zł (plan 90.000,00 zł). Środki te stanowiła dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego, pozyskana na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda, w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Ruda-Łukówek".

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W wymienionym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.441,00 zł tytułem opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

Dz. 720 - INFORMATYKA

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 496,68 zł (plan 500,00 zł), tytułem zwrotu środków niewykorzystanych w 2013 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach dotacji celowej udzielonej przez gminę Ruda-Huta na dofinansowanie projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W wymienionym dziale zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 278,85 zł (plan 300,00 zł) tytułem ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej przez gminę Ruda-Huta w latach 2008-2011 Powiatowi Chełmskiemu z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację projektu pod nazwą "E-powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim".

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 7.772,30 zł tytułem dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, wykonanie wyniosło 90.000,00 zł tytułem dofinansowania Projektu systemowego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 528.317,00 zł (plan 528.317,00 zł) tytułem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania "Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia energii przyjaznej środowisku w Gminie Ruda-Huta", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Środki zostały przekazane w formie zaliczki i częściowej refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. i 2014 r.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 179.032,00 zł, wykonanie wyniosło 179.032,00 zł. Środki te stanowiła dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pozyskana w formie refundacji poniesionych w 2013 roku kosztów kwalifikowalnych zadania "Wykonanie robót remontowo-budowlanych, utworzenie izby pamięci i zagospodarowanie terenu w ramach projektu renowacji i rewitalizacji wiatraka typu "koźlak" w Żalinie".

Rozdział 2.
Wydatki

Wydatki budżetu gminy wykonane zostały w 2014 r. w kwocie 15.696.577,81 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 12.716.416,91 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.980.160,90 zł. Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 2, zestawienie wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych załącznik Nr 2A, wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy załącznik Nr 4, zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne załącznik Nr 5, zestawienie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej załącznik Nr 6, zestawienie wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowanych w roku 2014 załącznik Nr 7, zestawienie wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego załącznik Nr 9.

II.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2014 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 12.716.416,91 zł, co stanowi 96,12 % planu rocznego. Na realizację wydatków jednostek budżetowych przeznaczono kwotę 8.119.431,41 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.255.627,88 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 2.863.803,53 zł. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 508.387,48 zł. Kwotę 3.820.209,93 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 224.573,06 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 43.815,03 zł. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale stanowił kwotę 314.002,79 zł. W 2014 r. wydatkowano kwotę 312.979,58 zł, z tego:

- 40.959,00 zł przekazano do Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o. tytułem dopłaty do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków, wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ruda-Huta,

- 260.275,79 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie wydatków poniesionych przez gminę, związanych z realizacją zadania zleconego gminie w 2014 r.,

- 11.744,79 zł wydatkowano na opłacenie składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w niniejszym dziale wynosił 283.471,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 278.383,58 zł, z czego:

- 233.694,86 zł przeznaczono na remonty bieżące dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Leśniczówka wydatkowało kwotę 9.000,00 zł, sołectwo Jazików kwotę 9.873,00 zł, sołectwo Żalin kwotę 6.000,00 zł, sołectwo Ruda kwotę 5.300,00 zł, sołectwo Rudka kwotę 10.401,00 zł, sołectwo Chromówka kwotę 10.930,00 zł, sołectwo Zarudnia kwotę 11.124,00 zł, sołectwo Dobryłów 9.761,00 zł, sołectwo Poczekajka 7.263,00 zł, sołectwo Hniszów 9.734,00 zł, sołectwo Ruda-Huta 27.811,00 zł,

- 26.457,84 zł przeznaczono na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym,

- 3.215,20 zł wydatkowano na oznakowanie ulic i wznowienie granic przy drogach gminnych,

- 9.155,68 zł stanowiła opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,

- 5.860,00 zł stanowiła pomoc finansowa udzielona dla Województwa Lubelskiego celem dofinasowania zadania pn. "Organizacja tras pociągów pasażerskich, według indywidulanych rozkładów jazdy na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm - Włodawa) w 2014 r."

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 183.547,05 zł, w omawianym okresie wydatkowano 171.664,94 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych - 64.285,00 zł,

- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody - 25.222,28 zł,

- opłaty za podział działek, wznowienie granic, sporządzenie operatów szacunkowych - 8.168,00 zł,

- opłacenie przeglądu gaśnic, dozoru i przeglądu technicznego obiektów komunalnych, zamieszczanie w prasie ogłoszeń dotyczących dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości gminnych - 8.468,54 zł,

- opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów - 1.287,72 zł,

- podatek VAT - 15.174,00 zł,

- zakup materiałów do remontów bieżących obiektów komunalnych oraz wykonanie remontów 49.059,40 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego sołectwo Leśniczówka wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w wymienionym dziale stanowił kwotę 14.275,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 14.150,34 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 13.860,00 zł,

- udzielenie dotacji celowej dla Miasta Włodawa na dofinasowanie projektu "Włodawski Obszar Funkcjonalny- nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej", realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 290,34 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota wydatków bieżących w wymienionym dziale zaplanowana została w wysokości 1.749.654,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 1.732.183,71 zł. Środki w kwocie 77.758,00 zł przeznaczono, w ramach realizacji zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej i innych zadań zleconych. Kwotę 6.596,03 zł przekazano dla Starostwa Powiatowego w Chełmie celem dofinansowania kosztów eksploatacji, bieżącego utrzymania infrastruktury wspólnej, powstałej w wyniku realizacji projektu "E-powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim". Na wypłatę diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy wydatkowano kwotę 57.265,85 zł, na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 1.682,68 zł. Kwotę 1.393.747,95 zł wydatkowano na działalność związaną z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (plan 1.405.272,00 zł). Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.194.754,10 zł, tym kwotę 8.902,77 zł przeznaczono na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- zakup oleju opałowego - 24.735,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, druków, artykułów przemysłowych, spożywczych, wyposażenie biura - 35.881,73 zł,

- prenumeratę czasopism - 4.355,42 zł,

- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody - 14.239,08 zł,

- konserwację programów komputerowych, hosting, utrzymanie domeny internetowej - 21.049,02 zł,

- opłacenie przesyłek pocztowych - 18.328,46 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 2.448,45 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 6.066,63 zł,

- opłacenie abonamentu za internet , RTV - 1.539,70 zł,

- obsługę prawną - 15.400,00 zł,

- badania lekarskie - 400,00 zł,

- szkolenia pracowników - 7.564,40 zł,

- usługi monitoringu budynku UG i inne drobne usługi - 3.120,25 zł,

- koszty egzekucyjne - 2.075,25 zł,

- wypłatę delegacji pracowniczych i ryczałtu - 18.128,06 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.662,40 zł,

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 32.920,60 zł (plan 33.632,00 zł), z tego kwotę 24.500,00 zł przeznaczono na wydanie publikacji promujących gminę Ruda-Huta, tj. przewodnika po gminie Ruda-Huta pt. "Spacer z Bolkiem" oraz folderów: "Bolko - ścieżka przyrodniczo-historyczna", "Meandry Bugu" i "Gmina Ruda-Huta", w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych, objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 162.212,60 zł (plan 167.412,00 zł). Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kierowcy samochodu gminnego i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 72.665,27 zł,

- wypłatę diet dla sołtysów - 6.540,00 zł,

- prowizję za inkaso podatków - 27.342,00 zł,

- opłacenie przesyłek pocztowych - 8.123,50 zł,

- badania lekarskie - 720,00 zł,

- zakup paliwa, przegląd techniczny, naprawę samochodu gminnego, ubezpieczenie - 36.317,51 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2.862,72 zł,

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" - 7.641,60 zł.

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatkowano w 2014 r. kwotę 39.364,00 zł (plan 56.655,00 zł), z tego:

- kwotę 804,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- kwotę 26.338,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

- kwotę 12.122,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

- kwotę 100,00 zł na zniszczenie dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.752 - OBRONA NARODOWA

W ramach realizacji zadania zleconego środki w kwocie 400,00 zł przeznaczono na wydatki związane z akcją kurierską, w tym koszty szkolenia i treningów osób akcji kurierskiej, zakup wyposażenia dla kurierów (plan 400,00 zł).

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w omawianym okresie wydatkowano kwotę 57.877,75 zł (plan 62.080,00 zł). Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 27.753,14 zł,

- dotację celową dla OSP Ruda - 99,00 zł,

- zakup paliwa, materiałów i części do samochodów strażackich, zakup wyposażenia - 14.437,62 zł,

- zakup nagród za udział w zawodach sportowo-pożarniczych - 1.400,00 zł,

- opłacenie energii elektrycznej - 2.475,49 zł,

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach - 7.239,00 zł,

- badania lekarskie - 150,00 zł,

- badania techniczne pojazdów, naprawę sprzętu - 728,00 zł,

- abonament telefoniczny (system powiadamiania ratunkowego) - 343,36 zł,

- ubezpieczenie strażaków i samochodów - 2.187,00 zł,

- szkolenie pracowników - 190,00 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 875,14 zł.

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowana w kwocie 32.000,00 zł nie została wykorzystana.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2014 roku wydatkowano kwotę 43.815,03 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (plan 50.000,00 zł).

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W wymienionym dziale wydatkowano kwotę 10.178,20 zł na opłacenie prowizji za obsługę rachunków bankowych (plan 10.620,00 zł).

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 4.218.400,60 zł, w 2014 r. wydatkowano 4.117.610,07 zł.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej zaplanowane zostały w kwocie 2.538.964,60 zł, w omawianym okresie wydatkowano 2.486.369,04 zł. Wymieniona kwota została przeznaczona na:

- wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli - 93.847,13 zł,

- zakup odzieży ochronnej - 1.578,90 zł,

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 2.420,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.091.113,66 zł,

- zakup materiałów do remontów i konserwacji (art. elektryczne, art. hydrauliczne, art. sanitarne) - 7.563,91 zł,

- zakup materiałów szkoleniowych - 2.235,33 zł,

- zakup materiałów biurowych - 5.911,32 zł,

- zakup węgla i drewna do szkoły filialnej w Rudzie - 2.500,00 zł,

- zakup środków czystości, leków do apteczki szkolnej - 7.858,59 zł,

- zakup benzyny i oleju do kosiarki i podkaszarki - 494,35 zł,

- zakup wyposażenia (rolety, akcesoria RTV, akcesoria do EEG, drukarki, statywy do mikrofonów) - 11.348,69 zł,

- zakup projektora mulimedialnego i akcesoriów komputerowych - 1.820,00 zł,

- zakup materiałów szkolnych (świadectwa, druki, kronika), nagród na konkursy, książek do biblioteki - 5.587,49 zł,

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach realizacji zadań zleconych - 3.885,75 zł,

- zużycie energii elektrycznej i pobór wody - 96.787,31 zł,

- cyklinowanie parkietów w salach lekcyjnych - 3.350,00 zł,

- konserwację kopiarek, telefonu - 2.932,32 zł,

- badania wstępne i okresowe pracowników - 880,00 zł,

- przeglądy sprzętu p.poż - 1.454,60 zł,

- usługi transportowe - 7.499,68 zł,

- pozostałe usługi (usługa drukarska, koszenie, wykonanie barierki przy wjeździe do szkoły, naprawa maszyny czyszczącej, regeneracja tonerów, odśnieżanie) - 4.327,16 zł,

- wywóz śmieci i zrzut ścieków - 8.828,89 zł,

- prowizję bankową - 4.050,00 zł,

- opłaty za licencje programów komputerowych, miejsce na serwerze dla strony internetowej szkoły -9.131,63 zł,

- ubezpieczenie budynków i mienia - 1.798,00 zł,

- opłaty pocztowe za przesyłki, abonament RTV - 898,70 zł,

- zakup dostępu do sieci Internet - 701,76 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.013,49 zł,

- podróże służbowe - 3.410,38 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 98.800,00 zł,

- szkolenia pracowników - 1.340,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej zaplanowano kwotę 303.176,00 zł, wydatkowano 294.550,38 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 10.889,42 zł,

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 184.310,25 zł,

- zakup wyposażenia (meble, notebooki, tablica multimedialna) - 12.332,71 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.630,00 zł,

- wyposażenie dwóch oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne i edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 3 - 5 lat, w ramach realizacji projektu: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa - 78.388,00 zł. Podjęte działania wpłynęły na podniesienie standardu pracy oddziałów przedszkolnych i przyczyniły się do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwiły wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci dotychczas nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

Kwotę 830.640,00 zł zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 816.496,24 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 36.993,91 zł,

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 2.040,00 zł,

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 707.721,97 zł,

- zakup odzieży BHP - 289,99 zł,

- zakup środków czystości - 3.084,81 zł,

- zakup materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych - 2.965,23 zł,

- zakup materiałów szkolnych, nagród, wyposażenia - 4.258,32 zł,

- zakup materiałów do remontów i konserwacji - 1.917,32 zł,

- zakup książek do biblioteki - 1.132,68 zł,

- zużycie energii elektrycznej - 23.175,24 zł,

- badania okresowe pracowników - 195,00 zł,

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wykonanie drobnych usług - 771,65 zł,

- odprowadzenie ścieków - 1.003,06 zł,

- opłaty za rozmowy telefoniczne - 178,06 zł,

- podróże służbowe - 469,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.300,00 zł.

Kwota 261.256,38 zł została przeznaczona na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, w tym: dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych dla dojeżdżającej młodzieży, zakup paliwa do autobusu, naprawy bieżące i ubezpieczenie autobusu (plan 265.589,00 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego zaplanowane zostały w wysokości 59.970,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 56.421,42 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 1.104,83 zł,

- stypendia motywacyjne - 110,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.834,76 zł,

- zakup materiałów biurowych, szkolnych - 2.063,97 zł,

- zużycie energii elektrycznej - 9.450,36 zł,

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, inne drobne usługi - 1.720,50 zł,

- podróże służbowe - 37,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.100,00 zł.

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowiły w 2014 r. kwotę 10.463,00 zł (plan 19.630,00 zł). Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 142.220,00 zł. Wydatki wyniosły 139.262,89 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych - 134.892,89 zł i odpisów na ZFŚS - 4.370,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowana została kwota 58.211,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 52.790,72 zł, z tego:

- kwotę 600,00 zł przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli,

- kwotę 41.800,00 zł przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- kwotę 10.390,72 zł przeznaczono na wykonanie placu zabaw w Iłowie w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wydatkowano w 2014 r. kwotę 27.070,00 zł (plan 31.000,00 zł). Wymieniona kwota została przeznaczona na:

- zatrudnienie terapeuty w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 3.600,00 zł,

- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach - 6.060,00 zł,

- opłatę za badanie osób skierowanych na leczenie - 836,00 zł,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej - 14.774,00 zł,

- szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.800,00 zł.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale wynosił 4.487.768,44 zł, w 2014 roku wydatkowano kwotę 4.296.509,00 zł, z tego: na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 1.766.499,47 zł, na realizację zadań zleconych kwotę 2.452.112,74 zł, na realizację projektu "Razem możemy więcej", współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej kwotę 77.896,79 zł.

1. W ramach realizacji zadań własnych środki budżetowe zostały przeznaczone na:

1) dokonanie opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 312.542,43 zł,

2) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny - 19.247,59 zł,

3) opłacenie 456 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia - 18.775,36 zł,

4) wypłatę świadczeń społecznych: 1204 zasiłków okresowych na kwotę 520.957,93 zł, 305 zasiłków celowych na kwotę 49.000,00 zł, 461 zasiłków stałych na kwotę 212.343,67 zł. Prowizja od wymienionych wypłat wyniosła 241,00 zł.

5) wypłatę 100 dodatków mieszkaniowych na kwotę 14.245,42 zł,

6) wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej - 361.793,27 zł, z tego:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 299.566,68 zł,

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, stempli, druków - 19.368,25 zł,

- zakup publikacji i czasopism - 2.990,61 zł,

- zakup środków czystościowych, BHP - 1.566,18 zł,

- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody - 2.284,39 zł,

- rozmowy telefoniczne, zakup usług do sieci Internet - 3.892,67 zł,

- obsługę bankową, usługi pocztowe, usługi informatyczne - 17.872,81 zł,

- badania okresowe - 180,00 zł,

- usługi konserwacyjne sprzętu - 1.264,85 zł,

- podróże służbowe - 3.283,48 zł,

- szkolenia pracowników - 1.957,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.566,35 zł,

7) wydatki na pozostałą działalność - 257.352,80 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłacane opiekunkom socjalnym - 164.062,82 zł,

- wydatki na BHP - 3.498,99 zł,

- badania lekarskie - 170,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.864,68 zł,

- dożywianie 256 uczniów w stołówkach szkolnych - 83.756,31 zł, z tego:

- w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie - 165 uczniów - 51.494,10 zł,

- w Szkole Podstawowej w Rudzie - 25 uczniów - 8.198,40 zł,

- w pozostałych jednostkach na terenie Powiatu Chełmskiego - 66 uczniów - 24.063,81 zł.

Wydatki w zakresie dożywiania zostały sfinansowane ze środków dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie - 67.005,05 zł oraz środków własnych - 16.751,26 zł.

2. W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 2.452.112,74 zł, z tego:

1) kwotę 2.296.620,47 zł przeznaczono na wypłatę następujących świadczeń rodzinnych:

- zasiłki rodzinne - 7 106 świadczeń na kwotę 708.467,00 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych - 3 646 świadczeń na kwotę 352.660,00 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne - 1 658 świadczeń na kwotę 253.674,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne - 308 świadczeń na kwotę 229.175,24 zł,

- składki emerytalno - rentowe - 203 świadczenia na kwotę 14.050,00 zł,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 43 świadczenia na kwotę 43.000,00 zł,

- zasiłek dla opiekuna - 790 świadczeń na kwotę 410.711,00 zł, odsetki od ww. zasiłku - 11.336,03 zł,

- fundusz alimentacyjny - 806 świadczeń na kwotę 273.547,20 zł.

Pozostała kwota 66.966,18 zł została wydatkowana na obsługę świadczeń: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 59.925,17 zł, zakup materiałów biurowych i publikacji 1.767,00 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł, podróże służbowe 45,00 zł, odpis na ZFŚS 2.279,02 zł, obsługę bankową i koszty komornicze 2.649,99 zł.

2) kwotą 17.431,42 zł opłacono 203 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia,

3) kwotę 1.056,77 zł przeznaczono na wypłatę 61 dodatków energetycznych, koszty obsługi zadania wyniosły 21,14 zł,

4) kwotę 6.461,60 zł wypłacono jednej osobie tytułem sprawowania opieki,

5) kwotę 61.600,00 zł wydatkowano na opłacenie 308 świadczeń w ramach pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, koszty obsługi wyniosły 1.848,00 zł,

6) kwotę 107,16 zł wydatkowano na obsługę zadania w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - w 2014 r. Karty Dużej Rodziny otrzymało 15 rodzin.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie realizował w 2014 r. projekt systemowy pt. "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W ramach projektu sfinansowano szkolenia i doradztwo zawodowe uczestników projektu na kwotę 25.257,52 zł, na promocję projektu wydatkowano kwotę 242,12 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą projektu wydatkowano kwotę 42.007,85 zł. Ze środków budżetu jednostki wypłacono 39 zasiłków celowych na kwotę 10.389,30 zł. Łączna kwota wydatków zrealizowanych w 2014 r. wyniosła 77.896,79 zł.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w wyżej wymienionym dziale wynosił 496.172,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 479.507,54 zł. Wydatki w świetlicy szkolnej wyniosły 146.124,29 zł (na planowaną kwotę 151.050,00 zł) i były przeznaczone na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 7.499,37 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 132.433,00 zł,

- zakup gier planszowych - 441,92 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.750,00 zł.

Kwotę 10.316,45 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy materialnej dla uczniów - "Wyprawka szkolna". W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 323.066,80 zł, z tego wkład własny gminy stanowił kwotę 64.613,36 zł.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W wymienionym dziale zaplanowano kwotę 573.496,87 zł, wydatkowano 529.888,10 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 254.150,00 zł,

- opłacenie kosztów prac porządkowych na terenie gminy - 29.273,83 zł,

- odsetki od dotacji zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, pozyskanej w latach 2010-2011 na dofinansowanie zadania "Zakup i montaż kolektorów słonecznych", realizowanego w ramach projektu "Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery", wskutek uznania wydatków w zakresie podatku VAT naliczonego od nakładów poniesionych na przedmiotową inwestycję w związku z montażem instalacji solarnych na budynkach należących do mieszkańców gminy Ruda-Huta za wydatki niekwalifikowalne - 129.073,02 zł,

- opłacenie energii i konserwację oświetlenia ulicznego - 81.305,59 zł,

- demontaż, transport, unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest - 13.499,14 zł,

- opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug - 1.920,50 zł.

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 7.332,00 zł,

- edukację ekologiczną, zakup materiałów promocyjnych, organizację przedsięwzięcia proekologicznego p.n. "EKO-MAJÓWKA" - 11.834,02 zł,

- udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Lokalnej Akcji na Rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej z przeznaczeniem dofinansowania zadania pn. "Ekologiczne potyczki gmin - projekt adresowany do uczniów szkół położonych na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego" - 1.500,00 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W omawianym okresie przekazano dla gminnych instytucji kultury dotacje w kwocie 434.747,26 zł (plan 440.000,00 zł), z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie kwotę 294.747,26 zł,

- dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta kwotę 140.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 31.856,24 zł na remonty bieżące świetlic, z tego: sołectwo Ruda wydatkowało kwotę 6.000,00 zł, sołectwo Ruda-Opalin kwotę 13.839,90 zł, sołectwo Gotówka kwotę 12.016,34 zł. Na realizację projektu "Tożsamość kulturowa lokalnych społeczności ukraińsko-polskiego pogranicza", współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013, wydatkowano kwotę 43.497,93 zł. Środki zostały przeznaczone na: organizację spotkania przedstawicieli centrów kulturowych, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, wynagrodzenie koordynatora projektu i eksperta. Celem projektu było przeprowadzenie badań oraz popularyzacja tradycji kulturowych mieszkańców polsko-ukraińskiego obszaru przygranicznego, regionu Chełmszczyzny i Wołynia, a w szczególności Gminy Ruda-Huta i Gminy Hirka Połonka.

Dz. 925 - OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 20.188,00 zł. W 2014 r. wydatkowano kwotę 20.187,22 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwację drzewostanu w parku podworskim w Hniszowie oraz organizację przedsięwzięcia "BOLKOWANIE".

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W 2014 r. przekazano z budżetu gminy dotacje w łącznej kwocie 59.585,19 zł podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, z tego: dla Ludowego Klubu Sportowego "HUTNIK" kwotę 57.000,00 zł (plan 57.000,00 zł), dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta kwotę 2.585,19 zł (plan 3.000,00 zł). Kwotę 14.961,23 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie, remonty i obsługę boisk sportowych (plan 16.500,00 zł).

II.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2014 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 2.980.160,90 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 876.266,00 zł, zrealizowano w kwocie 876.265,94 zł, z tego:

- kwotę 875.035,94 zł wydatkowano na wykonanie zadania wieloletniego pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta - Etap II miejscowość Ruda-Huta, ul. Łączna i ul. Niepodległości", realizowanego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Źródłem sfinansowania inwestycji była pożyczka na wyprzedzające finansowanie PROW - 421.693,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie - 420.000,00 zł i środki budżetu gminy. Pomoc finansowa z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego wpłynie w 2015 r., jako refundacja poniesionych nakładów.

- kwotę 1.230,00 zł przeznaczono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta - etap III, miejscowość Zarudnia część 1 i Ruda-Huta, ul. Polna i Niepodległości.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 326.113,25 zł, zrealizowano w kwocie 326.112,36 zł, z tego:

- kwotę 47.693,25 zł wydatkowano na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu w zakresie dofinansowania wykonania przebudowy mostu na rzece Gdolance w ciągu drogi powiatowej nr 1824L w miejscowości Ruda-Kolonia, gmina Ruda-Huta,

- kwotę 278.419,11 zł wydatkowano na budowę drogi Ruda-Łukówek. Źródłem sfinansowania zadania były środki z budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 90.000,00 zł i środki budżetu gminy.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na modernizację budynku komunalnego przy ul. Niepodległości 37 w miejscowości Ruda-Huta wydatkowano w 2014 r. środki w kwocie 64.473,96 zł (plan 64.474,00 zł).

Dz. 720- INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 781,00 zł, zrealizowano w kwocie 646,56 zł. Wydatki zostały poniesione na dofinansowania zadania "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji", realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 520,00 zł, zrealizowano w kwocie 468,00 zł tytułem udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki w kwocie 90.000,00 zł wydatkowano na modernizację placu zabaw przy zespole Szkół w Rudzie-Hucie w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Środki w kwocie 19.976,18 zł wydatkowano na powiększenie placu manewrowego przy Zespole Szkół w Rudzie-Hucie.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 1.257.481,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.245.233,50 zł, z tego:

- kwotę 970.994,93 zł wydatkowano na zakup i montaż 6 zestawów pomp ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi do ogrzewania 6 należących do gminy Ruda-Huta budynków użyteczności publicznej w ramach projektu "Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Ruda-Huta", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki na sfinansowanie zadania pochodziły z budżetu Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego - 528.317,00 zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie - 188.000,00 zł i budżetu gminy.

- kwotę 274.238,57 zł stanowił zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego części refundacji dokonanej w latach 2010-2011 ze środków europejskich na poczet podatku VAT w zakresie zadania "Zakup i montaż kolektorów słonecznych", realizowanego w ramach projektu "Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery", wskutek uznania wydatków w zakresie podatku VAT naliczonego od nakładów poniesionych na montaż instalacji solarnych na budynkach należących do mieszkańców gminy Ruda-Huta za wydatki niekwalifikowalne.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 294.984,00 zł, zrealizowano w kwocie 294.982,58 zł. Kwotę 108.424,26 zł wydatkowano na modernizację świetlic wiejskich w Rudzie-Kolonii, Rudce, Żalinie i Karolinowie (plan 108.425,00 zł), w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 25.120,26 zł. Kwotę 186.558,32 zł wydatkowano na realizację zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leśniczówce i zakup wyposażenia", współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonano izolację pionową fundamentów, opaskę odwadniającą wokół budynku, docieplono ściany, wymieniono pokrycie dachowe, instalację elektryczną, stolarkę drzwiową, zakupiono wyposażenie. Zadanie zostało sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie - 89.006,00 zł i środkami budżetu gminy. Pomoc finansowa z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego wpłynie w 2015 r., jako refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 62.002,00 zł, zrealizowano w kwocie 62.001,82 zł tytułem nakładów poniesionych na "Zagospodarowanie boiska sportowego w Rudzie-Hucie", w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało sfinansowane środkami budżetu gminy, zaś pomoc finansowa z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.000,00 zł wpłynie w 2015 r. w formie refundacji poniesionych nakładów.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Plan przychodów budżetu gminy stanowił kwotę 1.462.582,00 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek kwotę 1.119.582,00 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych w 2013 r. kwotę 25.000,00 zł, a także z tytułu wolnych środków kwotę 318.000,00 zł.

W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 1.462.093,53 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 698.699,00 zł,

- z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym - 420.000,00 zł,

- z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2013 r. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rudzie-Hucie - 25.000,00 zł,

- z tytułu wolnych środków - 318.394,53 zł.

2. Plan rozchodów budżetu gminy stanowił kwotę 790.487,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. W omawianym okresie zrealizowano rozchody w kwocie 787.614,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek, w tym kwotę 318.440,00 zł pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3.

IV. RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Jednostką budżetową, która gromadziła w 2014 r. na wydzielonym rachunku dochody określone stosowną uchwałą Rady Gminy była jednostka Zespół Szkół w Rudzie-Hucie. W 2014 r. plan dochodów i wydatków wynosił 155.000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 112.164,77 zł z tytułu opłat za wydawane obiady w stołówce szkolnej. Na zakup produktów spożywczych i przygotowanie posiłków poniesione zostały wydatki w kwocie 111.965,51 zł. Niewykorzystane w trakcie roku środki w kwocie 199,26 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy w dniu 31.12.2014 r.

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił ogółem 2.010.899,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach - 759.200,00 zł, w tym kredytu zaciągniętego wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -188.000,00 zł,

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - 741.000,00 zł,

- z tytułu pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pozyskanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie - 510.699,00 zł.

Gmina Ruda-Huta nie posiadała na dzień 31.12.2014 r. zobowiązań wymagalnych.

VI. STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Stan należności gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił 953.849,49 zł, z tego należności wymagalne stanowiły kwotę 915.275,07 zł.

Wójt Gminy Ruda-Huta


Kazimierz Smal


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ruda-Huta
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. Nr 1 Dochody budżetu


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ruda-Huta
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. Nr 1A Dochody zlecone


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ruda-Huta
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. Nr 2 Wydatki budżetu


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ruda-Huta
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. Nr 2A Wydatki zlecone


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ruda-Huta
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. Nr 3 Przychody i rozchody budżetu


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ruda-Huta
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. Nr 4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ruda-Huta
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ruda-Huta
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. Nr 6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ruda-Huta
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Zał. Nr 7 Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2014


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ruda-Huta
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. Nr 8 Dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatki nimi finansowane


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ruda-Huta
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Zał. Nr 9 Zadania wykonane w ramach funduszu sołeckiego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »