| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 21 sierpnia 2015r.

w sprawie stwierdzenia nieważności wobec części uchwały Rady Gminy Siennica Różana

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

Stwierdzenia się nieważność § 5 ust. 6, 7, 8 uchwały Nr VI/42/2015 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowej inwestycji, z powodu naruszenia art. 6 ust. 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z póżn. zm.).

U Z A S A D N I E N I E

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, po zbadaniu doręczonej w dniu 30 lipca 2015 r. uchwały Rady Gminy Siennica Różana w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowej inwestycji, uznało, że została ona podjęta w części z istotnym naruszeniem prawa i 4 sierpnia 2015 roku wszczęło postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia nieważności części tej uchwały.

W § 5 ust. 6 i 7 uchwały postanowiono, że utrata prawa do zwolnienia następuje w miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki udzielenia pomocy. Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Utrata prawa do zwolnienia i nałożenie na podatnika obowiązku zwrotu pomocy wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia utraty uprawnień do korzystania z udzielonej pomocy - o czym postanowiono w § 5 ust. 8 uchwały - wykracza poza zakres delegacji ustawowej, określonej przepisami art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 r., poz. 613), określającymi postępowanie w przypadku niedopełnienia przez podatnika warunków uprawniających do korzystania z ulgi podatkowej.

Regulacje dotyczące weryfikacji prawa do zwolnienia zawierają przepisy Ordynacji podatkowej oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).

Z przepisów Ordynacji podatkowej nie wynika obowiązek zwrotu zwolnienia, wynika zaś obowiązek ustalenia (wraz ze wskazaniem terminu płatności) bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego. W odniesieniu do podatników będących osobami fizycznymi, dla których zobowiązanie podatkowe powstaje z chwilą doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku (art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej) termin płatności wynosi - zgodnie z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej - 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Natomiast podatnicy będący osobami prawnymi, w sytuacji utraty prawa do korzystania ze zwolnienia, są zobowiązani do złożenia korekty deklaracji, a podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty (art. 21 § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej). Niezapłacenie podatku w terminie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej, od której - jak stanowi art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej - naliczane są odsetki za zwłokę.

Rada Gminy Siennica Różana nie usunęła we właściwym czasie wskazanych naruszeń prawa, dlatego też Kolegium RIO w Lublinie orzekło nieważność części uchwały, o której mowa w osnowie.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Siennica Różana prawo wniesienia, za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały.

Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie


Alina Smagała

Otrzymują:

1. Rada Gminy Siennica Różana,

2. Wójt Gminy Siennica Różana

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »