| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/27/2015 Rady Gminy Łaziska

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół w Łaziskach

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Łaziska uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół w Łaziskach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/66/2003 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół w Łaziskach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kołodziejczyk


Załącznik do Uchwały Nr VIII/27/2015
Rady Gminy Łaziska
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

S T A T U T
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ
W ŁAZISKACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Łaziskach, zwany w dalszej części Statutu "Zespołem" został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy Łaziska Nr XIII/75/95 z dnia 08 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Zespół Obsługi Szkół".

§ 2. 1. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Łaziska nie posiadającą osobowości prawnej, która działa w formie jednostki budżetowej.

2. Zespół posługuje się symbolem GZOS.

§ 3. 1. Siedziba Zespołu mieści się w budynku Urzędu Gminy Łaziska nr 76, 24-335 Łaziska.

2. Terenem działania Zespołu jest teren Gminy Łaziska.

§ 4. Zespół używa pieczęci podłużnej o brzmieniu: "Gminny Zespół Obsługi Szkół, 24-335 Łaziska tel. 828-90-35".

Rozdział 2.
Przedmiot działalności jednostki

§ 5. 1. Przedmiotem działalności Zespołu jest prowadzenie obsługi finansowo - księgowej i administracyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Łaziska, do których należą szkoły podstawowe, w tym oddziały przedszkolne i gimnazjum, oraz wykonywanie innych zadań w zakresie oświaty powierzonych Zespołowi przez organy gminy.

2. Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej szkół,

2) organizowanie wypłaty wynagrodzeń i pozostałych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach,

3) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

4) opracowywanie wspólnie z dyrektorami szkół projektów planów finansowych tych jednostek,

5) opracowywanie zbiorczych projektów budżetu oświaty na podstawie planów i wydatków poszczególnych szkół,

6) prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planach finansowych placówek oświatowych i zespołu, przygotowywanie na podstawie wniosków dyrektorów szkół propozycji zmian w planach finansowych oraz przedkładanie informacji w tym zakresie organom gminy,

7) współdziałanie z dyrektorami szkół w sporządzaniu sprawozdań jednostkowych i opracowywaniu sprawozdań łącznych w zakresie danych statystycznych (GUS, SIO) dotyczących zatrudnienia, wynagrodzenia, dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów własnych,

8) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół - na podstawie decyzji wydawanych przez dyrektorów, oraz prowadzenie obsługi funduszu mieszkaniowego,

9) prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji księgowej składników majątkowych stanowiących mienie szkół i Zespołu oraz uzgadnianie na tej podstawie stanów wynikających z przeprowadzonych spisów inwentarza,

10) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie realizacji zadań leżących w kompetencjach organu prowadzącego oraz dotyczących budżetu oświaty,

11) prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i pracowników Zespołu,

12) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół,

13) przygotowywanie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół,

14) prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,

15) weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół i przygotowanie ich do zatwierdzenia przez Wójta Gminy,

16) organizacja dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

17) kontrola spełniania obowiązku nauki przez uczniów od 16 do 18 roku życia,

18) świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz pomocy w ramach programów rządowych,

19) prowadzenie spraw dotyczących refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

20) zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Zespołu,

21) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łaziska w zakresie realizacji zadań oświatowych, z kuratorium oświaty i innymi instytucjami oświatowo - kulturalnymi.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja jednostki

§ 6. 1. Działalnością Zespołu kieruje kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Łaziska.

3. Kierownik Zespołu działa jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Łaziska.

4. Kierownik zapewnia właściwą organizację pracy Zespołu oraz odpowiada za całokształt jego działalności, w tym za prawidłowość gospodarki finansowej.

5. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy Łaziska.

§ 7. 1. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Kierownik Zespołu dokonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Zespole.

3. Zasady wynagradzania pracowników Zespołu i ich kwalifikacje określają odrębne przepisy.

§ 8. Strukturę organizacyjną Zespołu oraz szczegółowy zakres zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika Zespołu w formie zarządzenia i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa jednostki

§ 9. 1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki jednostki.

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych dotyczących gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

3. Zespół prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych i zgodnie z przepisami wykonawczymi określającymi zasady rachunkowości.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kołodziejczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »