| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 293/X/2015 Rady Miasta Lublin

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90 ust. 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta LublinJarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin


Załącznik do uchwały Nr 293/X/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 października 2015 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) gminie - rozumie się przez to Gminę Lublin;

3) prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Lublin;

4) konkursie lub otwartym konkursie ofert - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 90 ust. 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

5) niepublicznym przedszkolu - rozumie się przez to przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną, wpisane do ewidencji szkół niepublicznych Gminy Lublin;

6) urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta Lublin;

7) uchwale - rozumie się przez to uchwałę, o której mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 2

Regulamin określa tryb przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację wychowania przedszkolnego poprzez zagwarantowanie dzieciom miejsc w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy.

§ 3

Uprawnionymi do przystąpienia do otwartego konkursu ofert są osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące niepubliczne przedszkola na terenie Miasta Lublin, wpisane do ewidencji szkół niepublicznych Gminy Lublin.

§ 4

1. Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa odpowiednio w art. 90 ust. 1b ustawy.

2. Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej w urzędzie, w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie ofert, nie krótszym niż 21 dni.

3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń urzędu;

3) na stronie internetowej urzędu.

4. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazuje się:

1) cel konkursu;

2) zakres, termin i warunki realizacji zadania;

3) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania;

4) wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego wychowanka określonej w sposób procentowy w stosunku do wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Lublin, zgodnie z art. 90 ust. 1b lub 1c ustawy o systemie oświaty;

5) zasady przyznawania dotacji;

6) termin i miejsce składania ofert;

7) wymaganą dokumentację;

8) tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert;

9) wymaganą lokalizację przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

§ 5

1. Przy ocenie oferty pod względem formalnym brane będą pod uwagę:

1) status prawny oferenta;

2) termin nadesłania oferty;

3) kompletność złożonej oferty wraz z załącznikami na właściwym formularzu;

4) podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu.

3. Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta, który złożył ofertę w terminie, do uzupełnienia braków formalnych lub poprawienia błędów w wyznaczonym terminie.

4. Braków formalnych nie stanowią oczywiste pomyłki pisarskie.

5. Po zakończeniu oceny formalnej sporządza się listę ofert spełniających wymagania formalne.

6. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych powiadamia się o tym oferenta, który złożył taką ofertę na piśmie, wraz ze wskazaniem przyczyn jej odrzucenia.

7. Przy ocenie pod względem merytorycznym będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) lokalizacja przedszkola jako korzystne uzupełnienie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lublin;

2) udział wolnych, przekazanych do dyspozycji Gminy Lublin miejsc w ogólnej liczbie miejsc w przedszkolu;

3) liczba wolnych miejsc, przekazanych do dyspozycji Gminy Lublin w przedszkolu jako korzystne uzupełnienie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Lublin;

4) warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola, z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury, w szczególności placu zabaw dla dzieci oraz dostosowania przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;

5) poziom wykształcenia i doświadczenia kadry oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli, które mogą być wykorzystane w procesie wychowania przedszkolnego;

6) dostosowanie oferty pod względem potrzeb dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dodatkowych realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego;

7) organizacja żywienia dzieci, w tym: cena, liczba oraz jakość posiłków, a także sposób ich przygotowania;

8) liczba i rodzaj bezpłatnych zajęć dodatkowych.

§ 6

Prezydent Miasta Lublin unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4.

§ 7

1. Prezydent powołuje komisję konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków.

2. Komisja konkursowa może zwrócić się do oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów, udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

3. Niedokonanie czynności przez oferenta, o której mowa w ust. 2, w wyznaczonym przez komisję konkursową terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

4. Komisja konkursowa dokonuje w wyznaczonym przez siebie terminie oględzin pomieszczeń przedszkola, którego oferta dotyczy. Odmowa przez oferenta udostępnienia pomieszczeń powoduje odrzucenie oferty.

5. Decyzję o wyborze oferty komisja konkursowa podejmuje większością głosów.

1) komisja konkursowa dokonuje oceny ofert przyznając punkty za poszczególne elementy oferty według kryteriów wymienionych w § 5 ust. 7;

2) członkowie komisji przyznają liczbę punktów od 0 do 10 za każde kryterium, z tym, że za kryterium, o którym mowa w § 5 ust. 7 pkt 1 przyznaje punkty od 0 do 20.

6. Im wyższa będzie liczba punktów, o których mowa w ust. 5, tym wyższa będzie ocena danej oferty.

§ 8

1. Z przebiegu otwartego konkursu ofert sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) oznaczenie miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu;

2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

3) liczbę zgłoszonych ofert;

4) liczbę rozpatrzonych ofert;

5) liczbę ofert odrzuconych ze względu na niespełnienie warunków formalnych;

6) wskazanie ofert rozpatrzonych z liczbą przyznanych punktów;

7) informację na temat dodatkowych wyjaśnień, które złożył oferent w trybie określonym w § 7 ust. 2;

8) wskazanie wybranych ofert, które uzyskały najwyższą sumę punktów jako rekomendowanych do realizacji lub informację o braku rekomendacji ocenionych ofert;

9) informację o liczbie miejsc w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego, których dotyczą rekomendowane oferty.

2. Protokół podpisuje przewodniczący komisji konkursowej oraz jej członkowie.

§ 9

Rekomendacje komisji konkursowej lub ich brak zatwierdza Prezydent Miasta Lublin.

§ 10

1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

§ 11

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert zamieszczane jest:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń urzędu;

3) na stronie internetowej urzędu.

2. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »