| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 293/X/2015 Rady Miasta Lublin

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90 ust. 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta LublinJarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin


Załącznik do uchwały Nr 293/X/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 października 2015 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) gminie - rozumie się przez to Gminę Lublin;

3) prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Lublin;

4) konkursie lub otwartym konkursie ofert - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 90 ust. 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

5) niepublicznym przedszkolu - rozumie się przez to przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną, wpisane do ewidencji szkół niepublicznych Gminy Lublin;

6) urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta Lublin;

7) uchwale - rozumie się przez to uchwałę, o której mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 2

Regulamin określa tryb przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację wychowania przedszkolnego poprzez zagwarantowanie dzieciom miejsc w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy.

§ 3

Uprawnionymi do przystąpienia do otwartego konkursu ofert są osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące niepubliczne przedszkola na terenie Miasta Lublin, wpisane do ewidencji szkół niepublicznych Gminy Lublin.

§ 4

1. Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa odpowiednio w art. 90 ust. 1b ustawy.

2. Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej w urzędzie, w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie ofert, nie krótszym niż 21 dni.

3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń urzędu;

3) na stronie internetowej urzędu.

4. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazuje się:

1) cel konkursu;

2) zakres, termin i warunki realizacji zadania;

3) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania;

4) wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego wychowanka określonej w sposób procentowy w stosunku do wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Lublin, zgodnie z art. 90 ust. 1b lub 1c ustawy o systemie oświaty;

5) zasady przyznawania dotacji;

6) termin i miejsce składania ofert;

7) wymaganą dokumentację;

8) tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert;

9) wymaganą lokalizację przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

§ 5

1. Przy ocenie oferty pod względem formalnym brane będą pod uwagę:

1) status prawny oferenta;

2) termin nadesłania oferty;

3) kompletność złożonej oferty wraz z załącznikami na właściwym formularzu;

4) podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu.

3. Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta, który złożył ofertę w terminie, do uzupełnienia braków formalnych lub poprawienia błędów w wyznaczonym terminie.

4. Braków formalnych nie stanowią oczywiste pomyłki pisarskie.

5. Po zakończeniu oceny formalnej sporządza się listę ofert spełniających wymagania formalne.

6. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych powiadamia się o tym oferenta, który złożył taką ofertę na piśmie, wraz ze wskazaniem przyczyn jej odrzucenia.

7. Przy ocenie pod względem merytorycznym będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) lokalizacja przedszkola jako korzystne uzupełnienie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lublin;

2) udział wolnych, przekazanych do dyspozycji Gminy Lublin miejsc w ogólnej liczbie miejsc w przedszkolu;

3) liczba wolnych miejsc, przekazanych do dyspozycji Gminy Lublin w przedszkolu jako korzystne uzupełnienie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Lublin;

4) warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola, z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury, w szczególności placu zabaw dla dzieci oraz dostosowania przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;

5) poziom wykształcenia i doświadczenia kadry oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli, które mogą być wykorzystane w procesie wychowania przedszkolnego;

6) dostosowanie oferty pod względem potrzeb dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dodatkowych realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego;

7) organizacja żywienia dzieci, w tym: cena, liczba oraz jakość posiłków, a także sposób ich przygotowania;

8) liczba i rodzaj bezpłatnych zajęć dodatkowych.

§ 6

Prezydent Miasta Lublin unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4.

§ 7

1. Prezydent powołuje komisję konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków.

2. Komisja konkursowa może zwrócić się do oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów, udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

3. Niedokonanie czynności przez oferenta, o której mowa w ust. 2, w wyznaczonym przez komisję konkursową terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

4. Komisja konkursowa dokonuje w wyznaczonym przez siebie terminie oględzin pomieszczeń przedszkola, którego oferta dotyczy. Odmowa przez oferenta udostępnienia pomieszczeń powoduje odrzucenie oferty.

5. Decyzję o wyborze oferty komisja konkursowa podejmuje większością głosów.

1) komisja konkursowa dokonuje oceny ofert przyznając punkty za poszczególne elementy oferty według kryteriów wymienionych w § 5 ust. 7;

2) członkowie komisji przyznają liczbę punktów od 0 do 10 za każde kryterium, z tym, że za kryterium, o którym mowa w § 5 ust. 7 pkt 1 przyznaje punkty od 0 do 20.

6. Im wyższa będzie liczba punktów, o których mowa w ust. 5, tym wyższa będzie ocena danej oferty.

§ 8

1. Z przebiegu otwartego konkursu ofert sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) oznaczenie miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu;

2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

3) liczbę zgłoszonych ofert;

4) liczbę rozpatrzonych ofert;

5) liczbę ofert odrzuconych ze względu na niespełnienie warunków formalnych;

6) wskazanie ofert rozpatrzonych z liczbą przyznanych punktów;

7) informację na temat dodatkowych wyjaśnień, które złożył oferent w trybie określonym w § 7 ust. 2;

8) wskazanie wybranych ofert, które uzyskały najwyższą sumę punktów jako rekomendowanych do realizacji lub informację o braku rekomendacji ocenionych ofert;

9) informację o liczbie miejsc w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego, których dotyczą rekomendowane oferty.

2. Protokół podpisuje przewodniczący komisji konkursowej oraz jej członkowie.

§ 9

Rekomendacje komisji konkursowej lub ich brak zatwierdza Prezydent Miasta Lublin.

§ 10

1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

§ 11

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert zamieszczane jest:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń urzędu;

3) na stronie internetowej urzędu.

2. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »