| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 295/X/2015 Rady Miasta Lublin

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta LublinJarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin


Załącznik do uchwały Nr 295/X/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 października 2015 r.

Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawowym celem funkcjonowania Gminy Lublin jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Sprawnej i efektywnej realizacji tych potrzeb dobrze służy współpraca samorządu z organizacjami wyspecjalizowanymi w działalności obejmującej swoim zakresem dziedziny stanowiące zadania publiczne. Organizacje są kompetentnym i odpowiedzialnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań, czego wyrazem jest dotychczasowe współdziałanie i jego pozytywne wyniki. Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach poprzednich, odzwierciedlał obszary tej współpracy. Aktywność organizacji jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem ożywiającym i spajającym społeczność lokalną. Doświadczamy tego praktycznie w życiu naszej lubelskiej wspólnoty samorządowej. Uznając wysoką rangę zaangażowania obywatelskiego w rozwiązywaniu problemów i rozwoju naszego Miasta, Rada Miasta Lublin deklaruje wolę rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi. Okres realizacji Programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 trwa od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Programie współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, mówi się o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.);

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt. 4;

4) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wydziały oraz inne komórki i jednostki organizacyjne Miasta, które mogą uczestniczyć w realizacji Programu;

5) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy;

6) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Lublin;

7) organizacji - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

8) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Lublin;

9) Programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016;

10) Radzie Pożytku - należy przez to rozumieć Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin;

11) umowie - należy przez to rozumieć umowę na wykonanie zadania publicznego wraz z załącznikami;

12) zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie publiczne wymienione w Programie, zlecane przez Miasto.

Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe współpracy

§ 3

1. Celem głównym Programu jest rozwijanie współpracy Miasta z organizacjami.

2. Cel główny jest realizowany poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1) wzrost ilości partnerstw lokalnych i projektów partnerskich realizowanych w Mieście;

2) poprawa komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi, Prezydentem i organizacjami;

3) tworzenie warunków do prezentacji dorobku organizacji i promowania ich osiągnięć;

4) tworzenie warunków do prowadzenia nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców;

5) wzmocnienie zaangażowania organizacji w proces tworzenia i realizacji polityk publicznych oraz podejmowania decyzji;

6) zwiększenie aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców;

7) włączenie organizacji w proces budowania marki "Lublin - miasto inspiracji";

8) włączenie organizacji w proces przygotowań do obchodów 700 rocznicy nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego przypadającej w 2017 roku.

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 4

Współpraca Miasta z organizacjami odbywa się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz ścisłego współdziałania przy realizacji zadań ustawowych.

Rozdział 4.
Formy współpracy

§ 5

Współpraca Miasta z organizacjami może odbywać się w formach:

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z Radą Pożytku;

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli Prezydenta oraz organizacji;

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.);

8) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, w tym udzielania informacji w zakresie przygotowywania projektów;

9) udziału przedstawicieli organizacji w działaniach programowych Miasta;

10) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych (w tym z pominięciem procedury przetargowej) oraz udostępniania lokali na spotkania organizacji;

11) promowania organizacji na oficjalnej witrynie internetowej Miasta;

12) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych;

13) współtworzenia i aktualizowania zbiorczej bazy danych o organizacjach prowadzących działalność na terenie Miasta;

14) udzielania rekomendacji i wystawiania listów intencyjnych;

15) prowadzenia Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz innych centrów wsparcia organizacji pozarządowych;

16) organizowania szkoleń dla organizacji.

Rozdział 5.
Zakres przedmiotowy oraz priorytetowe zadania publiczne

§ 6

1. W ramach Programu Miasto współpracuje z organizacjami w zakresie finansowym oraz pozafinansowym.

2. Do zadań realizowanych we współpracy finansowej należą:

1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 rok:

a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

e) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez dofinansowanie prowadzenia centrum integracji społecznej, w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu,

2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin:

a) w obszarze profilaktyka: wspieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej, wspieranie rozwoju programów profilaktyki selektywnej i wskazującej, podniesienie poziomu wiedzy na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku, podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną,

b) w obszarze leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków, zwiększanie dostępności programów ograniczania szkód zdrowotnych dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków, zmniejszanie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych,

c) w obszarze badania i monitoring oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii: monitorowanie postaw społecznych na temat problemów narkotyków i narkomanii,

3) promocja i ochrona zdrowia:

a) prowadzenie lokalnych akcji i imprez mających na celu promocję zdrowia,

b) wspieranie inicjatyw w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej o tematyce prozdrowotnej (szkolenia, konferencje, seminaria, debaty, warsztaty),

c) realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych, w tym z zakresu ochrony zdrowia psychicznego,

4) działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych:

a) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,

b) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na zlecenie Miasta Lublin przez organizacje pozarządowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

c) organizowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

d) świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej,

e) rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

f) realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych,

g) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

h) organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania,

i) organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

j) integracja osób niepełnosprawnych,

k) prowadzenie placówek specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych,

5) pomoc społeczna, wspieranie rodziny i piecza zastępcza, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

a) w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę,

- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego,

- realizacja działań wspierających i edukacyjnych,

- rzecznictwo praw dziecka,

b) w zakresie udzielania schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, ogrzewalniach, domach dla bezdomnych,

- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych,

- realizacja założeń rządowego programu powrót osób bezdomnych do społeczności,

- dystrybucja żywności pochodzącej z rezerwy UE przez organizacje na rzecz osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c) w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, wymagają częściowej lub całodobowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić:

- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lublin w miejscu ich zamieszkiwania,

- prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym: środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domów pomocy, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, klubów samopomocy,

- prowadzenie domów pomocy społecznej,

d) w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn nie pracujących, będących w wieku aktywności zawodowej i długotrwale korzystających ze świadczeń,

e) w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach centrum integracji społecznej i Klubu Integracji Społecznej,

f) w zakresie prowadzenia programów specjalistycznego wsparcia w środowisku dla osób w sytuacji kryzysowej, w tym z problemem przemocy w rodzinie, uzależnienia, po przeżyciach traumatycznych i innych,

g) w zakresie integracji i wspierania cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, przebywających na terytorium Miasta,

h) w zakresie realizacji inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej,

i) w zakresie dostępu osób ubogich i migrantów do poradnictwa obywatelskiego i prawnego,

j) w zakresie udzielania wsparcia ofiarom przemocy i osobom zagrożonym przemocą:

- prowadzenie placówek wspierania ofiar przemocy w rodzinie,

6) kultura i sztuka:

a) Miasto Kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Lublina,

b) Dzielnice Kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę,

c) tworzenie kolekcji sztuki współczesnej,

7) ekologia, dziedzictwo przyrodnicze i ochrona zwierząt:

a) realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego,

b) wydawanie biuletynów informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska,

c) organizacja programu upowszechniającego ruch rowerowy jako alternatywnego środka transportu dla komunikacji samochodowej z uwzględnieniem jego pozytywnego wpływu na środowisko oraz organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie,

d) pomoc w tworzeniu ścieżek dydaktycznych,

e) ochrona i zwiększenie zasobów przyrodniczych Miasta Lublin,

8) turystyka, krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży:

a) realizacja zadań w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa,

b) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

9) sport:

a) realizacja programów szkolenia sportowego w różnych kategoriach wiekowych,

b) organizacja zawodów sportowych,

c) organizacja systemu współzawodnictwa sportowego szkół i uczelni,

d) Aktywny Lublin - realizacja programów promujących aktywność fizyczną mieszkańców Miasta w ramach różnych grup społecznych, w szczególności wśród uczniów, studentów, seniorów, osób niepełnosprawnych,

10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji:

a) promowanie partycypacyjnego modelu zarządzania Miastem,

b) podejmowanie działań promujących dialog międzykulturowy,

c) podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji obywatelskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255),

11) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa prawnego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji obywatelskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255),

12) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:

a) wspieranie programów edukacyjnych, szkoleniowych w zakresie propagowania idei przedsiębiorczości, w szczególności wśród uczniów i studentów,

b) kształtowania postaw przedsiębiorczych,

c) działań wspomagających rozwój gospodarczy miasta,

d) nawiązywania efektywnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a środowiskiem akademickim,

e) integracji lubelskiego środowiska przedsiębiorców w celu wypracowania skutecznych instrumentów wsparcia lokalnego rynku pracy zwiększających zatrudnienie, w szczególności w tzw. branżach priorytetowych,

f) tworzenia ekosystemu przedsiębiorczości w Lublinie, opartego na lokalnych przedsiębiorstwach i kreatywnej przedsiębiorczości,

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji:

a) prowadzenie portalu dla lubelskich organizacji,

14) realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku.

3. Do zadań realizowanych we współpracy pozafinansowej należą:

1) działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych:

a) świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych,

b) wzmacnianie przepływu informacji w środowisku osób niepełnosprawnych,

c) konsultowanie oraz wymiana opinii na temat priorytetowych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,

d) współpraca przy organizowaniu cyklicznych spotkań, konferencji, warsztatów w celu najbardziej optymalnego wykorzystania zasobów rzeczowych i kadrowych zarówno Miasta Lublin, jak i organizacji pozarządowych,

2) turystyka, krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz sport:

a) udostępnianie lokali na spotkania organizacji, w tym w ramach centrum wspierania dla organizacji sportowych,

b) umożliwienie realizacji zadań publicznych w szkolnych obiektach sportowych w ramach programu "Sportowa Szkoła" oraz w innych obiektach sportowych w ramach jednostek zakupionych przez Gminę,

3) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji:

a) promowanie partycypacyjnego modelu zarządzania Miastem,

b) podejmowanie działań promujących dialog międzykulturowy,

c) podejmowanie działań promujących rozwój mediów obywatelskich,

4) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji:

a) wspieranie techniczne organizacji,

b) wspieranie szkoleniowe organizacji,

c) promocja i organizacja wolontariatu,

5) realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku,

6) kultura i sztuka:

a) realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Lublina,

b) realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę,

7) promocja i ochrona zdrowia:

a) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania spotkań edukacyjno-informacyjnych o tematyce prozdrowotnej,

8) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności:

a) wspomaganie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na akwenie Zalewu Zemborzyckiego,

b) wspomaganie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wspieranie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.),

c) organizowanie szkoleń, kursów i akcji upowszechniających wiedzę z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności,

9) nauka, edukacja, oświata i wychowanie:

a) wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, twórczego myślenia i rozbudzania zainteresowań naukowych,

b) edukacja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Miasta,

c) kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,

d) promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych (e-learning) w podnoszeniu kwalifikacji,

e) prowadzenia zajęć edukacyjnych dla osób starszych,

f) wspomaganie rozwoju działań skierowanych do młodzieży w ramach edukacji pozaformalnej,

g) tworzenie i wspomaganie rozwoju miejskiej polityki młodzieżowej,

h) wspomaganie rozwoju regionalnej polityki młodzieżowej oraz dialogu usystematyzowanego,

10) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

a) edukacja patriotyczna i obywatelska,

b) organizowanie dla dzieci i młodzieży wycieczek, imprez plenerowych, konkursów i wystaw,

c) organizowanie wydarzeń i obchodów upamiętniających fakty i osoby związane z historią Lublina, Ziemi Lubelskiej, Polski, Europy i świata,

11) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:

a) organizacja współpracy międzynarodowej z udziałem szkół i placówek Miasta oraz Młodzieżowej Rady Miasta Lublin,

b) wymiany dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji, kultury i turystyki,

c) organizowanie wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych,

d) wzmacnianie działań partnerskich między różnymi sektorami w procesach integracji europejskiej,

e) wzmacnianie współpracy organizacji działających na terenie Miasta z instytucjami i organizacjami miast partnerskich,

12) realizacja programów wspierających usamodzielnienie bezdomnych oraz działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej tej grupy społecznej,

13) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin poprzez nieodpłatne przekazywanie organizacjom realizującym zlecone zadania w ramach wyżej wymienionych programów materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych.

Rozdział 6.
Sposób realizacji Programu oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 7

1. Zlecanie realizacji zadań organizacjom może mieć formy:

1) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspierania realizacji zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Procedurę postępowania w sprawie zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert określa stosowne zarządzenie Prezydenta.

3. Organizacja, z którą Prezydent zawarł umowę na realizację zadania publicznego, może zlecić realizację tego zadania innej organizacji, niebędącej stroną umowy, wybranej w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję.

4. Miasto, na podstawie możliwości wynikających z sytuacji finansowej budżetu, może udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ogłoszenie konkursu na zadania, o których mowa w § 6, których realizacja wymaga kontynuacji w terminie przekraczającym rok budżetowy. Wydatkowanie na te zadania określonych kwot w poszczególnych latach budżetowych wymaga ujęcia wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6. Prezydent może ogłosić otwarty konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina oraz organizacji działających na terenie Miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta.

§ 8

1. Celem oceny ofert konkursowych Prezydent powołuje komisje konkursowe zgodnie z procedurą określoną w art. 15 ust. od 2a do 2f ustawy.

2. W skład komisji konkursowych wchodzi nie mniej niż 3 osoby, w tym co najmniej połowę składu powołuje się spośród pracowników komórek organizacyjnych.

3. W pracach komisji konkursowych biorą udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które są wyłaniane w następującym trybie:

1) Prezydent, w terminie do 7 dni roboczych od wejścia w życie programu publikuje informację o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych. Do informacji dołącza się formularz zgłoszenia kandydata;

2) Prezydent, uwzględniając rodzaj zadań w ramach ogłaszanego konkursu, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji, przy uwzględnieniu następujących zasad:

a) przedstawicieli organizacji do udziału w pracach komisji konkursowej może rekomendować Prezydentowi dyrektor komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację konkursu,

b) do składu komisji konkursowej nie mogą być powoływani reprezentanci organizacji, które składają oferty realizacji zadania publicznego w danym postępowaniu konkursowym.

3) w uzasadnionych przypadkach Prezydent może przeprowadzić nabór uzupełniający.

4. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący, a w przypadku nieobecności przewodniczącego osoba przez niego wskazana.

5. Komisje konkursowe podejmują decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji konkursowej.

6. Komisje konkursowe mogą prowadzić postępowanie konkursowe przy obecności przynajmniej połowy jej członków. Na każdym z posiedzeń komisji konkursowej sporządzana jest lista obecności.

7. Członkowie komisji konkursowej informowani są o posiedzeniu komisji konkursowej z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych.

§ 9

1. Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów i odbywa się z wykorzystaniem kart oceny określonych w stosownym zarządzeniu Prezydenta.

2. W pierwszym etapie członkowie komisji konkursowych dokonują oceny formalnej ofert.

3. Komisja może wezwać organizację do uzupełnienia braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i w załącznikach do oferty.

4. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej podlega zamieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lublin oraz na stronach internetowych Miasta Lublin w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie.

5. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej pod względem merytorycznym jest spełnienie wymogów formalnych.

6. Oferty skierowane do oceny merytorycznej są udostępniane członkom komisji konkursowych przed etapem oceny merytorycznej, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi.

7. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy.

8. Ocena merytoryczna oferty dokonywana jest w skali od 0 do 100 punktów.

9. Ocena merytoryczna dokonywana jest indywidualnie przez każdego z członków komisji konkursowej, z zastrzeżeniem punktu 10.

10. Ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań dokonywana jest wspólnie przez całą komisję konkursową. Wynik dodawany jest do oceny oferty dokonywanej przez każdego z członków komisji konkursowej.

11. Komisja konkursowa może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osoby wyznaczone w ofercie do składania wyjaśnień.

12. Ostateczna ocena merytoryczna oferty jest średnią arytmetyczną ocen poszczególnych członków komisji konkursowej.

13. Komisja konkursowa rekomenduje do dofinansowania oferty, które uzyskały największą ilość punktów. Rekomendacja zawiera propozycję kwoty przyznanego dofinansowania.

14. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.

15. Komisje konkursowe rozpatrują oferty w ciągu 30 dni, licząc od terminu na ich złożenie określonego w ogłoszeniu o konkursie.

16. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządzany jest protokół, podpisywany przez członków komisji konkursowej.

17. Protokół, o którym mowa w ust. 16, przewodniczący komisji konkursowej przekazuje Prezydentowi lub jego zastępcy, działającemu na podstawie upoważnienia Prezydenta, celem dokonania ostatecznego wyboru ofert.

18. Prezydent lub jego zastępca, działający na podstawie upoważnienia Prezydenta, podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru ofert w terminie 7 dni od przekazania protokołu, o którym mowa w ust. 16.

19. Wyniki konkursu, niezwłocznie po wyborze ofert, ogłaszane są w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy.

20. Ogłoszenie o wynikach konkursu zawiera w szczególności:

1) nazwę oferenta;

2) nazwę zadania publicznego;

3) wysokość przyznanych środków publicznych.

21. Umowa zawierana jest bez zbędnej zwłoki.

§ 10

Kontrola i ocena realizacji zleconych zadań odbywa się na podstawie procedury wykonywania kontroli określonej w zarządzeniu Prezydenta.

§ 11

1. W ramach realizacji Programu przewidziany jest udział przedstawicieli organizacji w obradach następujących ciał doradczych:

1) Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin;

2) Rady Kultury Miasta Lublin;

3) Miejskiej Rady Zatrudnienia;

4) Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie;

5) Rady Sportu;

6) Rady Rozwoju Lublina;

7) Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;

8) Rady Kultury Przestrzeni;

9) Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin;

10) Rady Lokalnej Przedsiębiorczości;

11) Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie;

12) Społecznej Rady Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Lublin;

13) Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego;

14) Społecznej Komisji Mieszkaniowej;

15) Komisji do spraw Opracowania Listy Dóbr Kultury Współczesnej;

16) Forum Kobiet Lublina;

17) Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich;

18) Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

19) Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych w Mieście Lublin;

20) Rady Gospodarczej.

2. Prezydent może powoływać w drodze zarządzenia zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli organizacji (wspólne zespoły).

3. Organizacje mają prawo inicjowania powoływania wspólnych zespołów. Inicjatywę taką zgłasza się do Prezydenta wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania.

4. Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności:

1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;

2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;

3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.

§ 12

1. Organizacje mają dostęp do oficjalnej witryny internetowej Miasta w zakresie informowania o swojej działalności po uzgodnieniu z właściwą jednostką organizacyjną.

2. Po wcześniejszym uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym Prezydenta przedstawiciele organizacji mogą brać udział w konferencjach prasowych Urzędu Miasta Lublin w zakresie informowania o swojej działalności.

3. Prezydent może objąć honorowym patronatem działania organizacji.

4. Prezydent może przyznawać organizacjom nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w działalności i zasługi dla Miasta.

5. Organizacje realizujące zadania zawarte w Programie mogą nieodpłatnie otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne i promocyjne Miasta.

§ 13

W zakresie nawiązywania kontaktów z podmiotami o podobnym profilu działania w miastach partnerskich Lublina, organizacje mogą uzyskać pomoc od Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin oraz innych komórek organizacyjnych.

Rozdział 7.
Wysokość środków planowanych na realizację oraz sposób oceny realizacji Programu

§ 14

Na realizację Programu planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości do 30 000 000 zł.

§ 15

1. W sprawozdaniu z realizacji Programu będą uwzględnione poniżej wymienione wskaźniki:

1) liczba organizacji realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje;

2) liczba organizacji, które ubiegały się o dotacje uwzględniając podział na komórki organizacyjne, które prowadziły poszczególne konkursy;

3) liczba ofert złożonych w poszczególnych konkursach, rozpatrzonych pozytywnie i negatywnie, spływających na poszczególne konkursy;

4) liczba organizacji realizujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje wraz z wysokością przyznanych dotacji;

5) liczba organizacji, które łącznie otrzymały dotacje w kwotach określonych w niżej wymienionych przedziałach:

a) do 5 000 zł,

b) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł,

c) powyżej 10 000 zł do 20 000 zł,

d) powyżej 20 000 zł do 50 000 zł,

e) powyżej 50 000 zł do 100 000 zł,

f) powyżej 100 000 zł do 200 000 zł,

g) powyżej 200 000 zł.

6) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań publicznych;

7) liczba organizacji, które z własnej inicjatywy złożyły oferty na realizację zadań publicznych w ramach procedury określonej w art. 12 ustawy;

8) liczba ofert złożonych w ramach procedury określonej w art. 12 ustawy;

9) liczba ofert i organizacji, które uzyskały dofinansowanie w ramach procedury określonej w art. 12 ustawy;

10) liczba organizacji, które złożyły oferty w ramach procedury określonej w art. 19a ustawy;

11) liczba ofert złożonych w ramach procedury określonej w art. 19a ustawy;

12) liczba ofert i organizacji, które uzyskały dofinansowanie w ramach procedury określonej w art. 19a ustawy;

13) liczba podpisanych umów w trybie konkursowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe (dotyczy także umów wieloletnich);

14) liczba podpisanych umów w trybie pozakonkursowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe;

15) liczba umów wieloletnich;

16) wysokość środków finansowych przekazanych poszczególnym organizacjom;

17) wykaz lokali udostępnionych organizacjom przez Miasto.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 16

1. Projekt Programu na 2016 rok powstał w oparciu o Program współpracy na 2015 rok z uwzględnieniem zmian wynikających z konsultacji prowadzonych z organizacjami i Radą Pożytku.

2. Za jego przygotowanie odpowiedzialna była Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, działając we współpracy z komórkami organizacyjnymi.

3. Projekt Programu poddany został otwartym konsultacjom w sposób określony w uchwale Rady Miasta Lublin nr 1074/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4. Konsultacje projektu Programu odbyły się od 4 września 2015 r. do 27 września 2015 r. Miały one formę konsultacji internetowych oraz otwartych spotkań.

5. Projekt Programu został skonsultowany z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w dniu 17 września 2015 r.

6. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w ust. 3, zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »