| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/120/2015 Rady Gminy Niemce

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody - 1 sztukę drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącą przy drodze gminnej Nr 103358L w miejscowości Stoczek Kolonia, na wysokości działki nr 62/3, chronionej przez wpis do rejestu zabytków województwa lubelskiego pod nr A/746 oraz objętej ochroną pomnikową pod Nr 42 Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj.Lub.z 1997 r. Nr 12, poz. 211).

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce


Sławomir Mroczek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Art. 18 ust. 2 pkt 15 w/w ustawy stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) - zniesienia formy ochrony przyrody, tj. pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Zniesienie w/w formy ochrony przyrody, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

W tym przypadku chodzi o pomnik przyrody - lipę drobnolistną o obwodzie 240 cm, rosnącą w zabytkowej alei chronionej przez wpis do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/746, oraz objętej ochroną pomnikową Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego nr 42 z dnia 22.10.1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj.Lub. z 1997 r. Nr 12, poz. 211), usytuowanej wzdłuż drogi gminnej Nr 103358L w miejscowości Stoczek Kolonia na wysokości działki nr 62/3.

Drzewo to zostało powalone w wyniku oddziaływania czynników naturalnych, przez co utraciło bezpowrotnie wartości przyrodnicze i estetyczne.

Projekty uchwał o zniesienia formy ochrony przyrody,, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Projekt niniejszej uchwały zaopiniowany został pozytywnie przez Regionalnego Dyrektroa Ochrony Środowiska w Lublinie pismem WPN.623.8.2015.MG z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu: 27.10.2015 r.).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »