| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2016 Miasta Chełm i Gminy Siedliszcze

z dnia 29 stycznia 2016r.

Zawiera się porozumienie pomiędzy Miastem Chełm z siedzibą w Chełmie, ul. Lubelska 65, w imieniu i na rzecz którego działa Pan Józef Górny - I Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, zwanym w dalszej treści Porozumienia Miastem Przyjmującym, a Gminą Siedliszcze z siedzibą 22-130 Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a reprezentowaną przez Pana Hieronima Zonika - Burmistrza Siedliszcza, zwaną w dalszej części Porozumienia Gminą Przekazującą, o następującej treści:

§ 1. 1. Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm), Uchwały Nr XV/160/16 Rady Miasta Chełm z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i uchwały Nr XII/86/15 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Chełm w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na terenie Gminy Siedliszcze.

2. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad i warunków przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Siedliszcze oraz warunków utrzymania i zapewnienia przez Miasto Chełm opieki nad tymi zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23a, stanowiącym własność Miasta Chełm, zwanym w dalszej części porozumienia Schroniskiem.

§ 2. 1. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zapewnić w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt średnio w roku dwa stanowiska dla bezdomnych psów.

2. Przez utrzymanie psa rozumie się zapewnienie odpowiedniego lokum, wyżywienie, bieżącą opiekę, w tym weterynaryjną (odrobaczanie, odpchlenie, ewentualne zabiegi lecznicze), szczepienie, szukanie właściciela lub nowego domu dla zwierzęcia oraz zakup materiałów, wyposażenia lub usług służących podniesieniu standardu schroniska.

§ 3. Niniejsze porozumienie zawarte jest na czas określony od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 4. 1. Gmina Przekazująca zobowiązuje się do wniesienia jednorazowej dotacji w wysokości 4.000,00 zł.

2. Gmina Przekazująca zobowiązuje się przekazać Miastu Przyjmującemu środki finansowe określone w ust. 1 na rachunek bankowy UM Chełm: Bank PEAKO S.A I O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596, w ciągu 15 dni od dnia podpisania niniejszego porozumienia.

3. Gmina Przekazująca zobowiązuje się do przekazania Miastu Przyjmującemu kwartalnych dotacji za utrzymanie w Schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy, których wysokość potwierdzona będzie rozliczeniem przekazanym przez Miasto Przyjmujące w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego kwartału.

4. Koszt utrzymania jednego psa w okresie obowiązywania porozumienia, określonym w § 3, ustala się jako iloczyn ilości psów wyłapanych na terenie Gminy razy ilość dni w danym kwartale oraz koszt dziennego pobytu psa w Schronisku w wysokości 6 brutto, do czasu ich adopcji lub zgonu.

5. Dotacja określona w ust. 3 winna zostać przekazana na rachunek bankowy UM Chełm: Bank PEAKO S.A I O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 w ciągu 20 dni po zakończeniu każdego kwartału.

6. Dotacja za IV kwartał przekazana zostanie w wysokości dotacji za III kwartał w terminie do 10 grudnia danego roku. Natomiast ostateczne rozliczenie nastąpi do 31 stycznia następnego roku.

§ 5. 1. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane od Gminy Przekazującej środki finansowe wyłącznie na cel określony w § 2 ust. 1 i 2.

2. Niewykorzystaną dotację lub wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 2 ust. 1 i 2, należy zwrócić na rachunek bankowy Gminy Siedliszcze WBS w Chełmie/o Siedliszcze nr 57 8187 0004 2007 0150 0048 0001.

§ 6. Szczegółowe zasady i warunki przyjmowania bezdomnych psów oraz warunki utrzymania i zapewnienia opieki:

1) zwierzęta będą dowożone do Schroniska we własnym zakresie przez Gminę Przekazującą i przekazywane obsłudze Schroniska przez osobę posiadającą stosowne upoważnienie Burmistrza Siedliszcza,

2) na okoliczność przyjęcia psa do Schroniska każdorazowo zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach protokół, zawierający dane identyfikujące psa,

3) strony ustalają pomiędzy sobą, że utrzymanie psa będzie obejmowało jego wyżywienie, bieżącą opiekę, w tym weterynaryjną, szczepienia, prowadzenie dokumentacji weterynaryjno-ewidencyjnej oraz jeżeli istnieje taka możliwość, przekazanie do adopcji,

4) w przypadku padnięcia psa lub oddania go do adopcji wpłacone należności nie podlegają zwrotowi, a opuszczone boksy mogą zostać wykorzystane przez Gminę Przekazującą do umieszczenia kolejnego psa,

5) rozwiązanie umowy nie zwalnia Gminy Przekazującej od uiszczania opłat za psy, które już przebywają w schronisku, do czasu ich adopcji lub zgonu,

6) Gmina Przekazująca ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przetrzymywania psów z jej terenu, oraz prawo wizytować Schronisko przy udziale właściciela schroniska i zgłaszać swoje uwagi. Zasadne uwagi zostaną uwzględnione przez administratora schroniska,

7) Miasto Przyjmujące będzie zobowiązane w terminie 10 dni po zakończeniu każdego kwartału do przedstawienia rozliczenia porozumienia, w którym określi liczbę psów pochodzących z terenu Gminy Przekazującej,

8) Gmina Przekazująca zobowiązuje się do odebrania na własny koszt w terminie 30 dni od ostatniego dnia obowiązywania porozumienia wszystkich psów przekazanych do Schroniska, jeżeli nie zawrze z Miastem Przyjmującym porozumienia na kolejny okres,

9) Gmina Przekazująca zapłaci Miastu Przyjmującemu karę umowną za spóźnienie w wykonaniu obowiązku wynikającego z pkt 8,

10) wysokość kary wynosi 2% za każdy dzień zwłoki, od kwoty dotacji określonej w § 4 ust. 4 niniejszego porozumienia, za każdego pozostawionego psa,

11) oprócz kary umownej Gmina Przekazująca ma obowiązek pokrycia faktycznych kosztów utrzymania psa do czasu jego odbioru, adopcji lub padnięcia.

§ 7. 1. W przypadku niedokonania przez Gminę Przekazującą wpłaty należności określonej w § 4 ust. 1, oraz w terminie określonym w § 4 ust. 2, ustalenia zawarte w niniejszym porozumieniu staną się bezprzedmiotowe, a porozumienie przestanie wiązać strony.

2. W przypadku niedokonania przez Gminę Przekazującą wpłaty należności określonej w § 4 ust. 3, oraz w terminie określonym w § 4 ust. 5, ustalenia zawarte w niniejszym porozumieniu staną się bezprzedmiotowe, a porozumienie przestanie wiązać strony.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Miasta Przyjmującego, z tym że strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć je w pierwszej kolejności polubownie.

§ 10. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Miasto Przyjmujące:

Gmina Przekazująca:

Zastępca Prezydenta


Józef Górny

Burmistrz Gminy


Hieronim Zonik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »