| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Kruklanki

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kruklankach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28,poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz.675; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), Rada Gminy Kruklanki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012" w miejscowości Kruklanki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 października 2011 r.

Regulamin korzystania z komplesu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kruklankach.

1) Administratorem kompleksu boisk sportowych w Kruklankach jest Urząd Gminy w Kruklankach - zwany dalej Administratorem.

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

2) Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

3) W czasie trwania zajęć szkolnych z obiektu korzystają wyłącznie uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Kruklanki, oraz uczestnicy zorganizowanych zawodów sportowych.

4) Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur animator sportu.

5) Kluby sportowe działające na terenie Gminy Kruklanki mogą korzystać z obiektów sportowych do celów treningowych, po uprzednim uzgodnieniu z animatorem sportu odpowiedzialnym za harmonogram zajęć.

6) Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

7) Boiska czynne są w następujących terminach:

a) boiska dostępne dla szkół w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne: poniedziałek - piątek: godz. 8.00 - 15.00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: poniedziałek - piątek: godz. 15.00 - 20.00 sobota - niedziela: godz. 12.00 - 20.00

c) w dniach, w których nie odbywają się zajęcia szkolne (ferie zimowe, przerwy świąteczne): poniedziałek - niedziela: godz. 12.00 - 20.00

d) w wakacje letnie: poniedziałek - niedziela: godz. 13.00 - 21.00

8) Godziny otwarcia kompleksu sportowego mogą ulec zmianie.

9) Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania fizycznego, w terminach określonych w pkt. 7a), są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczeń.

10) Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 7b) - 7d) koordynuje animator sportu ustalając harmonogram stałych zajęć oraz określając przedziały czasowe ogólnodostępności.

11) Harmonogram zajęć sportowych wywieszany jest na tablicy ogłoszeń.

12) Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru.

13) Osoby korzystające z boiska:

a) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie,

b) mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych,

c) obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników - prowadzonego przez animatora sportu,

d) zobowiązane są do przestrzegania zasad współżycia społecznego.

14) Możliwa jest zmiana harmonogramu lub odwołania zajęć, informując zainteresowanych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

15) W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator sportu może zabronić korzystania z obiektu.

16) Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się korzystanie z obuwia piłkarskiego z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego), obuwie musi mieć czystą podeszwę.

17) Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

18) Sprzęt sportowy wydaje animator sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.

19) Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

20) Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń lub sprzętu sportowego animatorowi sportu.

21) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, oraz korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

i) wprowadzania zwierząt;

j) korzystania z boisk bez zgody animatora sportu;

k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

22) Wiążące rozstrzygnięcia dotyczące sposobu korzystania z boisk podejmuje animator sportu, który w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

c) nakazać opuszczenie terenu boisk;

d) zakazać dalszych wstępów na kompleks.

23) Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

24) Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

25) Prowadzący zajęcia jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku.

26) Osoby do 12-go roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, instruktor, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny.

27) Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności uwag animatora sportu.

28) Za rzeczy pozostawione w szatni i na boiskach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

29) Ustala się dni, w których kompleks "Orlik 2012" będzie nieczynny:

a) 1 listopada;

b) Wigilia;

c) Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia;

d) Nowy Rok.

e) Pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych;

f) Inne dni zarządzone przez administratora obiektu.

30) Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Gąsior

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »