| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.401.2011 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 7 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), stwierdzam nieważność pkt 23, 24, 28 oraz 30 załącznika Nr 1 do uchwały Nr VIII/47/11 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2021" w Kruklankach.

Uzasadnienie

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Kruklanki, powołując się na art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, uchwaliła Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2021" w formie załącznika do uchwały.

Zdaniem organu nadzoru załącznik przedmiotowej uchwały w części wskazanej w sentencji rozstrzygnięcia jest sprzeczny z prawem.

W punkcie 23 regulaminu postanowiono, iż administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. W punkcie 24 natomiast ustalono, że użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody
na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W treści punktu 28 wskazano zaś, iż za rzeczy pozostawione w szatni i na boiskach administrator nie ponosi odpowiedzialności. Powyżej przytoczone postanowienia podjęte zostały bez upoważnienia ustawowego. Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, jednak uregulowania te nie stanowią, zdaniem organu nadzoru, zasad korzystania z kompleksu boisk, do których uchwalenia upoważnia Radę ustawa, ustalają bowiem zasady odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu, zaistniałe podczas korzystania z obiektu. Przepis art. 40 formułuje upoważnienie dla rad gmin w sposób bardzo ogólny,
co powoduje dużą swobodę w zakresie regulowanej materii. W ramach tego upoważnienie Rada
może określić prawa i obowiązki oraz nakazy i zakazy określonego zachowania podczas korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, nie może jednak stanowić o kwestiach, będących przedmiotem regulacji aktów rangi ustawowej, w szczególności nie może wykluczać, znosić
bądź modyfikować postanowień tychże aktów. Materia zawarta w kwestionowanych zapisach uregulowana została w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przesłankami odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie lub mieniu
na gruncie Kodeksu cywilnego są: bezprawność działania, powstanie szkody oraz związek przyczynowy między bezprawnym działaniem a zaistniałą szkodą. Art. 415 kodeksu stanowi, iż kto z winy
swej wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia. Niedopełnienie przewidzianych w szeregu ustaw obowiązków może prowadzić do powstania szkód za które Gmina ponosić będzie odpowiedzialność, np. jako zarządca obiektu budowlanego, którym bez wątpienia jest kompleks
boisk sportowych i niemożliwe jest wyłączenie, czy też modyfikowanie tej odpowiedzialności
w drodze uchwały.

Zarzuty powyższej natury odnieść należy również względem zapisu zawartego w punkcie
30 regulaminu, w którym Rada wskazała, że niezastosowanie się do regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego. Powołana jako podstawia prawna uchwały regulacja ustawy o samorządzie gminnym
nie daje organom stanowiącym gmin uprawnienia do rozstrzygania w przedmiocie form postępowań, w ramach których rozpatrywana będzie odpowiedzialność za naruszenie zasad korzystania z mienia gminnego, co skutkuje koniecznością wyeliminowania omawianego zapisu z obrotu prawnego.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »