| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.194.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 24 lipca 2012r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność załącznika douchwały Nr XIII/82/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dubeninki, w części dotyczącej:

- w § 3 sformułowania : " ... powołana do organizowania życia publicznego na swoim terytorium";

- § 12 pkt. 1 lit. e;

- § 14 pkt. 8 i 9;

- § 61 w zakresie sformułowania " i zarządzającym";

- § 65

- § 93.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Dubeninki uchwaliła Statut Gminy, stanowiący załącznik do uchwały.

W § 3 zd. 1 Statutu Rada postanowiła, iż Gmina jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium . Powyższy zapis pozostaje w sprzeczności z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z jej zapisami: Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność - art. 2 ust. 1; Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży - art. 5 b ust. 1; do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów - art. 6 oraz do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują sprawy wymienione w art. 7 ustawy.

Gmina nie została powołana do organizacji życia publicznego na swoim terytorium, jak wskazuje na to kwestionowany zapis, a do zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy, poprzez realizacje zadań wynikających z przepisów ustaw, czy powierzonych w drodze porozumień. Czym innym jest bowiem organizacja życia publicznego, a czym innym realizacja zadań powierzonych Gminie.

W § 12 pkt 1 Statutu, Rada określiła zakres działania Komisji Rewizyjnej, wśród tych zapisów w ppkt lit. e wskazała, iż do zakresu działania Komisji należy określenie terminów i zasad przedkładania Komisji materiałów i sprawozdań związanych z działalnością finansową Gminy.

Powyższy zapis pozostaje w sprzeczności zart. 18 a ustawy o samorządzie gminnym. Zadania i kompetencje komisji rewizyjnej rady gminy ustawodawca określił w powołanym przepisie, który definiując powyższe, nie upoważnia rady do przyznawania komisji rewizyjnej dodatkowych uprawnień wykraczających poza zakres unormowania ustawowego.

W § 14 Statutu zostały określone uprawnienia Przewodniczącego Rady Gminy, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. W ramach tej regulacji Rada wyposażyła jego, m.in. w kompetencje do: reprezentowania rady na zewnątrz- pkt 8 oraz czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu - pkt. 9.

Tymczasem kompetencje przewodniczącego rady gminy, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczącego zostały określone w art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i nie przewidują one tych, które zostały wymienione powyżej. Jednocześnie brak jest w wymienionej ustawie przepisu, na podstawie którego rada gminy mogłaby wyposażyć osobę pełniącą funkcję przewodniczącego rady w dodatkowe prawa lub obowiązki, inne niż wskazane w ustawie o samorządzie gminnym.

W § 61 Statutu Rada wskazała, iż organem wykonawczym i zarządzającym jest Wójt, realizujący zadania dla zaspokojenia wspólnoty samorządowej.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 wyżej powoływanej ustawy wójt jest organem wykonawczym gminy. Wprowadzenie zatem w § 61 Statutu sformułowania "zarządzającym" prowadzi do zmiany definicji, zawartej w powołanym wyżej art. 26 ust. 1 ustawy. Zgodnie z przyjętymi poglądami doktryny oraz orzecznictwem modyfikacja definicji ustawowych stanowi istotne naruszenie prawa.

W § 65 Statutu, Rada dokonała regulacji dotyczącej wyłączenia członka komisji rewizyjnej. W ust. 1 powyższego paragrafu, Rada postanowiła, iż członek komisji może być wyłączony z udziału w prowadzonej kontroli z powodu okoliczności mogących wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności, wymieniając przykładowo te okoliczności. Pozostałe zapisy § 65 określają podmiot decydujący o wyłączeniu - ust. 2 i 3 oraz możliwość odwołania się od tej decyzji - ust. 4.

W ocenie organu nadzoru dokonanie regulacji w kwestionowanym zapisie jest sprzeczne z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Użyte w ustawie określenie "interes prawny" jest przy tym pojęciem obiektywnym w odróżnieniu od okoliczności mogących wywołać wątpliwości, wskazanych w kwestionowanym zapisie (np. koligacje rodzinne, poprzedni pracodawca, pozostawanie w konflikcie osobistym lub prawnym), które mają charakter subiektywny. Wydaje się, iż członkami Komisji Rewizyjnej ze względu na jej szczególny charakter i uprawnienia przyznane ustawowo nie powinni stać się radni, co do których kwalifikacji i postawy moralnej mogą być formułowane jakiekolwiek zastrzeżenia. Natomiast w przypadku dokonania wyboru radnego do składu komisji nie są możliwe jakiekolwiek czasowe wyłączenia od udziału w jej pracach ani na mocy decyzji przewodniczącego komisji ani też uchwały rady chyba, że rada podejmie decyzję o zmianie składu osobowego komisji rewizyjnej. Przepisy obowiązujących ustaw nie przewidują prawa radnego, członka komisji, do odwoływania się do rady w ramach ochrony swych praw w sprawach związanych z pracami komisji. Ponadto należy wskazać, iż zgodnie powołanym art. 25a ustawy wyłączenie dotyczy samego głosowania w radzie, czy komisji, a nie pracy w radzie, czy komisji.

Na podstawie natomiast § 93 Statutu Rada, zobowiązała Wójta na wniosek przewodniczącego klubów zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Powyższy zapis wykracza poza regulacje, która winna być zawarta w uchwalanym statucie.

Obowiązek nałożony nie wynika bowiem z art. 22 ani art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto w uchwalonym Statucie znajdują się błędy redakcyjne wymagające stosownej korekty, a mianowicie:

- § 12 pkt 3 lit. e, w którym mowa jest o organizacji jednostek samorządowych;

- § 19 ust. 3 i § 20 ust. 2, w których odwołano się do niewłaściwych ustępów.

Przedmiotowa uchwała jest bowiem aktem prawa miejscowego, a tego rodzaju błędy mogą wpłynąć na niewłaściwą interpretację poszczególnych zapisów.

Zgodnie z ustalonymi poglądami doktryny oraz ustaloną linią orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego każdy przepis prawny winien być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego.

W świetle przedstawionych okoliczności orzeczono jak w sentencji.

Na marginesie należy wskazać zapis § 17 ust. 6 Statutu może powodować w praktyce niemożność dotrzymania terminów, do których Rada odwołuje się w powyższym zapisie, z uwagi na to, że radni mogą otrzymywać powiadomienia w różnych terminach.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »