| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII / 97 / 2011 Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236,art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 100.465.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego

a) dochody bieżące w wysokości 76.506.501 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 23.958.504 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 101.006.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 74.452.061 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 26.554.658zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 26.474.758 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku w wysokości 79.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 27.125.059 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. Dochody i wydatki związane z realizacją

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 541.714 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 5.240.000 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 293.754 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.533.754 zł, rozchody w wysokości 4.992.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 541.714 zł

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.992.040 zł

d) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 1.654.900 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 770.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 769.478 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 49.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

a) dochody w wysokości 111.000 zł

b) wydatki w wysokości 111.000 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 i 9

§ 9. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 3.794.426 zł; wydatki 3.794.426 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 132.500 zł

2. Rezerwa celowa wynosi 202.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

d) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do

a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do

- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia w obrębie działu

- dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje między zadaniami, nie powodujące ich zwiększenia w obrębie rozdziału

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

INFORMACJE O INWESTYCJACH PLANOWANYCH DO WYKONANIA W 2012 r. (do budżetu 2012 - dot. Załącznika nr 3) I. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE 1. Ul. Osiedlowa Kontynuacja zadania. W roku 2012 panuje się zakończenie zadania. Planowane finansowanie zadania w 2012 roku - 3.075.078 zł (w tym środki własne 547.835 zł oraz 2.572.243 zł środki UE). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie infrastruktury podziemnej - sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompownią ścieków zlokalizowaną na działce przy Miejskim Schronisku dla Zwierząt, sieć wodociągowa, przebudowę sieci gazowej oraz wykonanie nawierzchni ulicy Osiedlowej ze zjazdem na ul. Olsztyńską do skrzyżowania z ul. Pana Tadeusza. II. Dz.630 TURYSTYKA ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1. Zagospodarowanie turystyczne jeziora Drwęckiego - etap II Kontynuacja zadnia. W roku 2012 planuje się zakończenie zadania. Planowane finansowanie zadania w 2012 roku - 13.863.390 zł ( w tym środki własne 2.718.240 zł oraz 11.145.150 zł środki UE). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie Amfiteatru dla 2500 widzów, umocnienie linii brzegowej oraz wykonanie ścieżek rowerowych oraz chodników spacerowych z oświetleniem parkowym na odcinku od plaży miejskiej przy ul. Turystycznej do kładki dla pieszych na rzece Drwęcy przy Urzędzie Miasta. 2. Zagospodarowanie turystyczne jeziora Drwęckiego - etap III Kontynuacja zadania. W roku 2012 planuje się zakończenie zadania. Planowane finansowanie zadania w 2012 roku - 5.798.632 zł (w tym środki własne 2.061.828 zł oraz 3.736.804 zł środki UE). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie umocnienie linii brzegowej oraz wykonanie ścieżek rowerowych oraz chodników spacerowych z oświetleniem parkowym na odcinku od ul. Spichrzowej do skrzyżowania z ul. Słowackiego na wysokości Klubu Wodnego LOK, wykonanie pola namiotowego z pełnym zapleczem socjalnym przy przystani Klubu Wodnego SOKÓŁ, wykonanie stanicy żeglarskiej z bosmanatem oraz pomostami pływającymi na terenie Klubu Wodnego SOKÓŁ, odtworzenie oraz rozbudowa fontanny tzw. "Rybaka" na nabrzeżu jeziora Drwęckiego w jego poprzedniej lokalizacji, zakup 5-ciu bojerów klasy DN z pełnym wyposażeniem eksploatacyjnym. 3. Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej Kontynuacja zadania. Planowane zakończenie zdania w 2012 roku. W 2012 roku. Planowane finansowanie zadania 1.583.058 zł ( w tym 996.466 zł środki własne oraz 586.592 zł środki UE). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie i dostawę trzech statków spacerowych na potrzeby Żeglugi Ostródzko Elbląskiej. III. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI 1. Wykup gruntów Planowane wydatki na 2012 rok - 337.000 zł (środki własne) IV. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIEJSKI 1. Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego Planowane wydatki na 2012 rok - 20.000 zł (środki własne) V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I POŻ. ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA 1. Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej Planowane wydatki na 2012 rok - 40.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji pomieszczeń Straży Miejskiej celem polepszenia warunków pracy zatrudnionych oraz poprawienia dostępności interesantów. ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1. Modernizacja pomieszczeń Zarządzania Kryzysowego Planowane wydatki na 2012 rok - 30.000 zł (środki własne). W ramach zadania planuje się przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń Zarządzania Kryzysowego celem poprawienia estetyki i warunków pracy zatrudnionych w kontekście ewentualnych potrzeb związanych z organizacją imprez EURO 2012. VI. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 1. Modernizacja łazienki SP 3 Planowane wydatki na 2012 rok 34.000 zł (środki własne). W ramach zadania modernizacji zostanie poddany kompleks łazienek przy jednej z klas w SP 3. ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE IPRZEDSZKOLNE 1. Zakup patelni i szafy chłodniczej Planowane wydatki na 2012 rok - 17.000 zł (środki własne). W ramach zadania zostaną dokonane zakupy patelni oraz szafy chłodniczej do stołówek w Gimnazjach nr 1 i 2. VII. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIALNOŚĆ 1. Rewitalizacja budynku dworca Kontynuacja zadania. Planowane zakończenie zadania w 2013 roku. Planowana wartość całości zadania 6.874.337zł. Planowane wydatki na 2012 rok - 1.654.900 zł (w tym środki własne 57.225 zł, kredyty i pożyczki 247.960 zł oraz środki UE 1.349.715 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizację dworca kolejowego na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. VIII. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE 1. Planowane wydatki na 2012 rok 21.000 zł (środki własne). W ramach zadania planuje się zakup kosiarki rotacyjnej na potrzeby OCSiR.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Najmowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII / 97 / 2011
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII / 97 / 2011
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII / 97 / 2011
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zalacznik3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII / 97 / 2011
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.doc

Zalacznik3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII / 97 / 2011
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zalacznik 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII / 97 / 2011
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Zalacznik5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII / 97 / 2011
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Zalacznik6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII / 97 / 2011
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Zalacznik7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII / 97 / 2011
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Zalacznik8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII / 97 / 2011
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Zalacznik9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII / 97 / 2011
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Zalacznik10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »