| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Lelkowo

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.040.452

zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: - dochody bieżące w wysokości 9.360.311

- dochody majątkowe w wysokości 680.141 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.779.122 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: - wydatki bieżące w wysokości 9.360.311 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 418.811 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 250.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środkipochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 20.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień JST

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 261.330 zł

przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 580.180 zł

rozchody w wysokości 841.510 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierówwartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 580.180 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie 30.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 5.000 zł

2) wydatki w wysokości 5.000 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody 469.092 zł

- koszty 475.734 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi: 97.000 zł

w tym na zarządzanie kryzysowe: 24.794 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w
§ 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wynagrodzeń
i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Mieczysław Stec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan finansowy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień JST

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »