| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Wieliczki

z dnia 18 października 2012r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczki

Na podstawie art.18.ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, Nr 69, poz.624; z 2005r. Nr 122, poz.1020, Nr 31, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 17, poz.141, Nr 249, poz.2104, Nr 94, poz.788; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292, Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542; z 2008r. Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 70, poz.416; z 2009r. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 6, poz.33; z 2010r. Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991, Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320; z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206; z 2012r. poz.941, poz.979) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wieliczki, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/107/05 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wieliczki (Dz.Urz.Woj. Warm.-Maz. Nr 63, poz.905; zm.: z 2007r. Nr 15, poz.342, z 2010r. Nr 108, poz.1586) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust.2 pkt.2 po słowie "rachunków" dodaje się wyrazy:

" biletów imiennych pieniężnych, dowodów wpłaty KP, zaświadczeń o opłaconym ubezpieczeniu ucznia , wystawionym przez dyrektora szkoły. " ;

2) w § 9 w ust.1 na końcu zdania dodaje się wyrazy "lub oświadczeniami";

3) w § 18 ust.1 i ust.2 otrzymują brzmienie:

" 1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów.

2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. " ;

4) w § 18 po ust.2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

" Oświadczenia, o których mowa w ust.1 i 2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści : "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Sudnik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »