| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XXVI/195/12 Rady Miejskiej w Tolkmicku

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281,Nr 149 poz. 887, poz. 567/ w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Nr 65, poz. 554; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz.579/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. Świadczenie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osoby drugiej, a jest jej pozbawiona, lub osobie pozostającej w rodzinie, która wymaga pomocy drugiej osoby, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

§ 3. 1. Podstawą do przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowią: wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, zaświadczenie lekarskie oraz wywiad środowiskowy sporządzony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana z urzędu.

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę samotną lub osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2. Osoby nie spełniające kryteriów, o których mowa w § 4 pkt 1 ponoszą odpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z poniższą tabelą:

Procentowy dochód na osobę lub osobę w rodzinie ustalony w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i specjalstycznych usług opiekluńczych dla:

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

powyżej 100% do 125%

10%

20%

powyżej 126% do 150%

15%

25%

powyżej151% do 200%

20%

40%

powyżej 201% do 250%

30%

60%

powyżej 251% do 300%

40%

80%

powyżej 301% do 400%

50%

100%

powyżej 400%

100%

100%

3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 7zł.

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba ponosząca odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze może być, na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności zwłaszcza ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodka wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,

2) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego albo znacznych nakładów na artykuły higieniczne,

3) ponoszenie innych wydatków, mających bezpośredni związek z niepełnosprawnością,

4) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającej pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

5) zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,

6) trudną sytuację życiową.

§ 6. Decyzje o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§ 7. 1. Podstawą wnoszenia opłat za usługi stanowi miesięczne rozliczenie kart pracy opiekunek ośrodka pomocy społecznej świadczących usługi, potwierdzone podpisem przez świadczeniobiorcę, jej opiekuna prawnego lub członka rodziny.

2. Należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze będą pobierane ostatniego dnia miesiąca na konto lub do kasy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku

§ 8. W przypadku nie uiszczenia opłat za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XX/139/04 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności i trybu zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


inż. Maria Wodzianicka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »