| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/181/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 10, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zmiany: Dz. U. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378)

*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1.) dyrektywy 92/206/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka transportowego na terenie gminy Miłomłyn:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 768,00 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1020,00 zł

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.288,00 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, służącego w gospodarstwach rolnych wyłącznie do prac w rolnictwie, nie wykorzystywanego do świadczenia usług.

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 384,00 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 510,00 zł

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 644,00 zł

3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1416,00

1542,00

13

14

1546,00

1782,00

14

15

1670,00

1870,00

15

1804,00

1938,00

Trzy osie

12

17

1806,00

1904,00

17

19

1926,00

2034,00

19

21

2090,00

2204,00

21

23

2254,00

2380,00

23

25

2344,00

2474,00

25

2448,00

2578,00

Cztery osie i więcej

12

25

2438,00

2582,00

25

27

2578,00

2718,00

27

29

2696,00

2828,00

29

31

2770,00

2882,00

31

2834,00

2932,00

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1660,00 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1720,00 zł

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1782,00 zł

5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1826,00

1858,00

18

25

1880,00

1948,00

25

31

1988,00

2248,00

31

2060,00

2298,00

Trzy osie i więcej

12

40

2148,00

2248,00

40

2546,00

2972,00

6. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1) od 7 ton do 10 ton włącznie - 382,00 zł

2) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 638,00 zł

7. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + poj.silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

690,00

754,00

18

25

750,00

872,00

25

874,00

994,00

Dwie osie

12

28

1054,00

1548,00

28

33

1124,00

1612,00

33

38

1190,00

1670,00

38

1440,00

2084,00

Trzy osie i więcej

12

38

1268,00

1798,00

38

1916,00

2170,00

8. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 1668,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1916,00 zł.

§ 2. 1. Niższe stawki uchwalone w § 1. ust. 2 w stosunku do stawek zawartych w ust. 1 stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.U. UE L 337 z dnia 20 grudnia 2007 r.)

2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w ust.1, jeżeli wartość pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 7,5 tys. Euro.

3. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy, o której mowa w ust.1, jeżeli otrzymał pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

4. Pomoc o której mowa w ust.1 nie będzie udzielana w przypadkach określonych w art.1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.U. UE L 337 z dnia 20 grudnia 2007 r.).

5. Badanie dopuszczalności pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały nastąpi po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzenia istnienia okoliczności wskazanych w § 1 ust.2 uchwały, uzasadniających zastosowanie niższych stawek podatku od środków transportowych.

6. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały składa deklarację w sprawie podatku od środków transportowych, wniosek o udzielenie pomocy de minimis oraz następujące dokumenty:

1) 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) wypełniony formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, (Dz. U. Nr 121, poz. 810),

7. Pomoc de minimis może być udzielana na podstawie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/91/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie od dnia 01.01.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Jaskółowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »