| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/183/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 28 listopada 2012r.

W sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 18a, ust. 1 i art. 19 pkt 1, lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
*(1) (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zmiany: Dz. U. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty od posiadania psów w wysokości 23 zł od każdego psa.

§ 2. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty za posiadanie psa powstał lub wygasł w ciągu roku, wysokość opłaty za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest z góry bez wezwania do 31 maja każdego roku lub w przypadku kiedy właściciel wszedł w posiadanie psa po 31 maja, do końca miesiąca, w którym nastąpiło posiadanie psa.

§ 4. Nie pobiera się opłaty od posiadania psa z tytułu posiadania psa wziętego ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 5. Opłatę można wpłacać w kasie urzędu, do rąk inkasenta lub na konto Urzędu Miasta i Gminy, które mieści się w Banku Spółdzielczym Iława Oddział w Miłomłynie Nr 32 88311025 2003 0000 0228 0001.

§ 6. Poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa dokonują osoby pełniące funkcję sołtysa w sołectwach wchodzących w skład gminy Miłomłyn.

§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15 % od zainkasowanej należności z tytułu opłaty od posiadania psów.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z 30 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie od dnia 01.01.2013 r.

*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1.) dyrektywy 92/206/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Jaskółowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »