| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/110/12 Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Dz. U Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. Dz. U. poz. 567) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Dz. U. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Banie Mazurskie w 2013 roku:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,36 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

3. Od budowli (% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych):

a) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,10 %,

b) pozostałych - 2%.

§ 2. Pobór podatku następuje w trybie określonym w uchwale Nr IV/30/03 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiący dochód gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/54/11 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »