| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PS-V.5230.6.2.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 12 marca 2013r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Banie Mazurskie w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Marianem Podziewskim, zwanym dalej "Wojewodą"

a Gminą Banie Mazurskie reprezentowaną przez Wójta Pana Ryszarda Bogusza, zwaną dalej "Gminą", przy kontrasygnacie Skarbnika Pana Władysława Biłasa

w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XVI/86/2012 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia gminie Banie Mazurskie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Wojewoda powierza Gminie, a Gmina przyjmuje do realizacji prowadzenie w 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy, obejmujących w szczególności:

1) wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie Gminy,

2) współpracę z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków;

3) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy;

4) składanie rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, w terminach wyznaczonych przez Wojewodę;

5) ustalanie potrzeb finansowych w zakresie bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz prac remontowo-renowacyjnych mogił oraz obiektów z nimi związanych i przekazywania informacji w tym zakresie w terminie wyznaczonym przez Wojewodę;

6) wykonywanie innych zadań w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb.

2. Szczegółowy zakres ilościowy i jakościowy prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1 uzależniony jest od aktualnych potrzeb i specyfiki obiektów.

3. Na prace remontowe oraz inne działania, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obiektów cmentarnictwa wojennego należy uzyskać zgodę Wojewody. Zgoda może być wydana po przedłożeniu:

1) zakresu prac przewidzianych do wykonania z określeniem obiektu, którego te prace dotyczą;

2) zezwolenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską;

3) uproszczonego kosztorysu planowanych prac oddzielnie dla każdego obiektu;

4) dokumentacji fotograficznej ilustrującej aktualny stan obiektu przewidzianego do remontu.

§ 2. 1. Wojewoda zobowiązuje się do udzielenia Gminie dotacji w kwocie: 5.100 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Porozumienia.

2. Przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na cel określony w § 1 ust. 1 pkt 1 nastąpi przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w banku: Bank Spółdzielczy w Węgorzewie oddz./Banie Mazurskie nr 75 9348 00000 6800 1012 0000 030, w terminie 45 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia.

3. Środki z budżetu wojewody należy rozdysponować w sposób zapewniający właściwe utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w okresie wiosennym, letnim i jesiennym.

4. Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na inny cel niż określony w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego Porozumienia.

§ 3. Rozliczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 Porozumienia, następuje w formie sprawozdań merytoryczno-finansowych, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do Porozumienia. Sprawozdania przedłożone zostaną przez Gminę do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w następujących terminach:

1) do dnia 15 września 2013 r. - sprawozdanie merytoryczno-finansowe częściowe obejmujące okres realizacji zadania do 31 sierpnia 2013 r. wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami: faktur, rachunków, które zostały opłacone w całości lub w części z dotacji wojewody (stosownie opisane ze wskazaniem źródła finansowania, sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, podpisane przez osoby uprawnione), umów, zleceń, dowodami wypłat, protokołów odbioru prac oraz dokumentacją fotograficzną obrazującą stan grobów i cmentarzy wojennych po wykonaniu prac (max 1-2 zdjęcia na 1 obiekt wraz z opisem: rodzaj obiektu, lokalizacja, data wykonania zdjęcia) - według załącznika nr 1,

2) do dnia 15 stycznia 2014 r. - sprawozdanie merytoryczno-finansowe końcowe obejmujące okres realizacji zadania od 1 września 2013 do 31 grudnia 2013 r. wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 1 wyłącznie za drugi okres realizacji zadania oraz oświadczeniem o wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem - według załącznika nr 2.

§ 4. 1. Środki finansowe określone w § 2 ust. 1 Porozumienia, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż do dnia 6 stycznia 2014 r., na konto bankowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z którego została przyznana dotacja.

2. O możliwości niewykorzystania dotacji w danym roku budżetowym w całości lub w części Gmina zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Wojewodę, najpóźniej do dnia 10 października 2013 r. i do tego dnia zwrócić niewykorzystane środki.

§ 5. 1. Wojewodzie przysługuje prawo nadzoru i kontroli prawidłowości realizacji zadań objętych niniejszym Porozumieniem, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, na podstawie dokumentacji dostarczonej lub udostępnionej przez Gminę oraz wizytacji grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy.

2. W ramach sprawowanego nadzoru Wojewodzie przysługują uprawnienia do:

1) wydawania zaleceń pokontrolnych,

2) wydawania wytycznych określających kierunki i zasady realizacji zadań powierzonych Porozumieniem.

3. Gmina obowiązana jest do udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji powierzonych zadań, w terminie określonym przez Wojewodę.

§ 6. 1. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą obu stron w każdym czasie.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Wojewodzie przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia bez wypowiedzenia w przypadku:

1) niewywiązywania się przez Gminę z obowiązku realizacji zadań powierzonych niniejszym Porozumieniem,

2) nierespektowania zaleceń pokontrolnych lub wytycznych określających kierunki i zasady realizacji powierzonych zadań

3) nieterminowego rozliczenia dotacji,

4) nieuzupełnienia braków w rozliczeniach w terminie wskazanym przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

4. W przypadku rozwiązania Porozumienia przed upływem okresu, na który zostało zawarte, Gmina jest zobowiązana zwrócić niewykorzystane środki otrzymane na jego realizację, w terminie 5 dni od dnia rozwiązania Porozumienia.

5. Rozwiązanie Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. do 31 grudnia 2013 r. i obejmuje zadania określone w § 1 wykonane przez Gminę w 2013 r., przed dniem zawarcia Porozumienia.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wójt Gminy


Ryszard Bogusz

wz. Wojewody
Wicewojewoda


Jan Maścianica


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PS-V.5230.6.2.2013
Wojewody Warmińsko - Mazurskiego
z dnia 12 marca 2013 roku
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr PS-V.5230.6.2.2013
Wojewody Warmińsko - Mazurskiego
z dnia 12 marca 2013 roku
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »