| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-34(11)/2013/406/X/RSt Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 10 września 2013r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Działdowie

zwanego w dalszej części decyzji„Przedsiębiorstwem”

postanawiam

1)zatwierdzić taryfę (dziesiątą) dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 września 2014 r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/39/406/U/1/98/RG z dnia 7 września 1998 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami),

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/40/406/U/1/98/RG z dnia 7 września 1998 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami),

w dniu 10 czerwca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia dziesiątej taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej„Prezesem URE”trzykrotnie wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też Przedsiębiorstwo uczyniło.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej„ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji„rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność oraz planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 rozporządzenia taryfowego). Kwota uzasadnionych kosztów planowanych została określona zgodnie z § 12 tego rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat mają wpływ przede wszystkim koszty paliwa.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać  wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)Pan Tomasz Bagiński - pełnomocnik Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Sp. z o. o., ul. M.Z. Malewskiej 1 „b”, 13-200 Działdowo

2)Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

3)a/a


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 7 czerwca 2013 r. na rachunek:
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Rafał Stefański


Przedsiębiorstwo Ciepłownicze

Spółka z o. o. w Działdowie

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA   STANOWI

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 10 września 2013 r.

nr OGD–4210–34(11)/2013/406/X/RSt

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

2013 r.

SPIS TREŚCI

                                                                                                                                                                                strona

CZĘŚĆ  I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.                                                                                                                3

CZĘŚĆ  II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.                                                                      5

CZĘŚĆ  III

Podział odbiorców na grupy.                                                                                                                                            5

CZĘŚĆ  IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.                                                                                                                6

CZĘŚĆ  V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.                                                                                                                              7

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.                                                                                                                              8

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1.1.    Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:              

ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059);

ustawa o efektywności energetycznej - ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.);

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. w Działdowie, zwane dalej  „PC Działdowo”.

odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;

odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek;

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;

lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenialub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego;

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;

zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

1. 2.    Użyte w taryfie skróty oznaczają:

Źródła ciepła zlokalizowane w Działdowie:

a) nr 1 - przy ul. Nidzickiej 19, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

b) nr 2 - przy ul. Męczenników 5, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 5 MW, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

c) nr 3 - przy ul. Polnej 16, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 5 MW, w którym, wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

d) nr 4 - lokalne źródło ciepła przy ulicy Mickiewicza 5, w którym, wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego.

CZĘŚĆ  II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PC Działdowo prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

wytwarzania ciepła - Nr WCC/39/406/U/1/98/RG z dnia 7 września 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami,

przesyłania i dystrybucji ciepła - Nr PCC/40/406/U/1/98/RG z dnia 7 września 1998 r. zmienionej późniejszymi decyzjami.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

Grupa KO.1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez PC Działdowo oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

Grupa KO.WI – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez PC Działdowo,

Grupa KO.WID – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, indywidualne węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez PC Działdowo. Pomieszczenia, w których znajdują się węzły są dzierżawione przez PC Działdowo.

Grupa KO.WG – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez PC Działdowo,

Grupa KO.WGN7 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny zlokalizowany przy ulicy Nidzickiej 7 i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tym węzłem, stanowiące własność i eksploatowane przez PC Działdowo. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł grupowy jest dzierżawione przez PC Działdowo.

Grupa KO.WGW11 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny zlokalizowany przy ulicy Wyszyńskiego 11 i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tym węzłem, stanowiące własność i eksploatowane przez PC Działdowo. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł grupowy jest dzierżawione przez PC Działdowo.

Grupa KO.WGL9 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny zlokalizowany przy ulicy Lenartowicza 9 i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tym węzłem, stanowiące własność i eksploatowane przez PC Działdowo. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł grupowy jest dzierżawione przez PC Działdowo.

Grupa GL – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 4  dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych wyłącznie w obiektach, w których są one zlokalizowane,

Grupa W 1 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 2, dostarczane jest do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność i eksploatowane przez PC Działdowo,

Grupa W 3 System Polna – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 3, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność i eksploatowane przez PC Działdowo. 

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1. Ceny i stawki opłat:

- w ujęciu netto:

grupa

odbiorców

cena za zamówioną       moc cieplną

cena ciepła

cena nośnika ciepła

stawka opłaty za usługi                

przesyłowe

stała

zmienna

roczna

rata        miesięczna

roczna

rata      miesięczna

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/GJ

KO.1

97 941,16

8 161,76

27,06

7,90

13 520,19

1 126,68

3,77

KO.WI

97 941,16

8 161,76

27,06

7,90

25 584,57

2 132,05

6,44

KO.WID

97 941,16

8 161,76

27,06

7,90

25 884,73

2 157,06

6,51

KO.WG

97 941,16

8 161,76

27,06

7,90

33 118,01

2 759,83

10,59

KO.WGN7

97 941,16

8 161,76

27,06

7,90

34 394,66

2 866,22

10,96

KO.WGW11

97 941,16

8 161,76

27,06

7,90

35 165,53

2 930,46

11,46

KO.WGL9

97 941,16

8 161,76

27,06

7,90

34 533,21

2 877,77

10,98

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2. Stawki opłat:

- w ujęciu netto:

grupa

odbiorców

stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

stawka opłaty za ciepło

zł/MW

zł/GJ

W 1

11 218,41

41,48

GL

  7 964,37

58,28

W3 System Polna

11 625,39

47,60

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze wynikający z art. 12 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej obowiązek w zakresie uzyskania przez PC Działdowo i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej, odbiorcy z grup "KO.1", "KOs.WI", "KO.WID", "KO.WG", "KO.WGN7", "KO.WGL9" i "KO.WGW11" będą dodatkowo obciążani stawką opłaty skalkulowanej w oparciu o koszty realizacji tego obowiązku w wysokości 0,26 zł/GJ. Ustalona w taryfie stawka opłaty nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT   nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.3.    Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Stawki opłaty za przyłączenie

Średnica przyłącza

[zł/m]

netto *

DN 25

240

DN 32

257

DN 40

276

DN 50

300

DN 65

351

*              Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

  1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
  2. W przypadkach:

a)              niedotrzymania przez PC Działdowo standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

b)              uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,

c)              udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

d)              nielegalnego poboru ciepła,

                   stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

PC Działdowo wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

         PREZES ZARZĄDU

Sławomir Grzegorz Karczewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »