| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-216/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 5 czerwca 2013r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXXIV/251/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Bogdan Gaber
Członkowie:
1. Mieczysław Czerny
2. Janusz Facon
3. Anna Michalak
4. Krzysztof Mościbrocki
5. Zenona Nowak
6. Bogumił Pliszka
7. Ireneusz Rek
8. Halina Stanny

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j Dz. U z 2012 r. poz. 1113.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594)

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr XXXIV/251/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Tolkmicku na sesji w dniu 26 kwietnia 2013 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIV/251/13 zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.W dniu 07 maja 2013 r. przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 27 maja 2013 r. zawiadomiono Gminę Tolkmicko, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 05 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa dotyczy. Przedstawiciel Gminy Tolkmicko nie wziął udziału w posiedzeniu Kolegium.Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. W art. 11 ust.1 pkt. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych zapisano, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach, podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (zwane dalej: Kolegium Izby) badając przedmiotową uchwałę, na posiedzeniu w dniu 05 czerwca 2013 r. stwierdziło, co następuje: Z treści przepisu art. 6 m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) wynika, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Zgodnie z przepisem art. 6n ust. 1 wyżej przywołanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach "Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone."Z treści Uchwały Nr XXXIV/251/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wynika, że Rada Miejska Tolkmicko nie określiła formatu elektronicznego deklaracji oraz układu informacji i powiązań miedzy nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, nie wypełniając tym samym obowiązku wynikającego z art. 6 n ust. 1 pkt 2 lit. "a" ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Zgodnie z ukształtowaną linią orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjąć należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97).Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Z-ca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie


Bogdan Gaber

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »