| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/289/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. .Dochody budżetu gminy w wysokości 66.767 590,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 59.846 733,23 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 6.920 857,29 zł.

§ 2. .1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.943 821,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 60.516879,00 zł,

) 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.426 942,29 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4.426 942,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.308 552,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.823 769,23 zł, oraz wolne środki w wysokości 966.770,17 zł przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 966.770,17 zł, rozchody w wysokości 2.790 539,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 231.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 48.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 20 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 20 000,00 zł.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych : dochody - 875.620,00 zł; wydatki - 875.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 437.848,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 356.630,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2014 w wysokości 1.000 000,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 80.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi: 600.000,00 zł w tym:

1) 400.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w dziale Oświata i wychowanie, na wynagrodzenia,

2) 200.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości do 2.000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257. ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) Dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych nie powodujących zwiększenia w planie wydatków majątkowych jak też ich zakresu rzeczowego,

b) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu.

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000 000,00 zł

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Hołdyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych - plan na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego plan na 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu na 2014

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2014r. w złotych

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych na 2014

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »