| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/298/14 Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Orzysz

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Orzysz na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji posiadają:

1) Burmistrz Orzysza,

2) radni gminy Orzysz w liczbie co najmniej pięciu,

3) sołectwa gminy Orzysz, po podjęciu stosownej uchwały przez Zebranie Wiejskie,

4) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 50 osób.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy obszaru całej gminy,

2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy,

3) przedstawiciele wnioskodawców,

4) inne zainteresowane podmioty.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać również:

1) wskazanie osoby reprezentującej wnioskodawców w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, dane kontaktowe),

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą dane wnioskodawców: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, podpis i oświadczenie osoby stanowiące zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia procedury konsultacji społecznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W nagłówku każdej ze stron ponumerowanej listy powinien być umieszczony zapis określający przedmiot konsultacji.

5. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

6. Burmistrz Orzysza rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. O negatywnym sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Orzysza informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.

7. W przypadku odrzucenia wniosku przez Burmistrza Orzysza wnioskodawcom przysługuje wniesienie skargi do Rady Miejskiej.

8. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. 1. Burmistrz Orzysza uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) zasięg terytorialny konsultacji,

5) formę przeprowadzenia konsultacji,

6) grupę docelową,

7) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji,

8) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,

9) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,

10) podmiot odpowiedzialny za proces konsultacji.

2. Burmistrz Orzysza może powierzyć wykonanie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:

1) za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej poświęconej konsultacjom,

2) w ramach Zebrań Wiejskich,

3) poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Burmistrza,

4) poprzez badania ankietowe,

5) poprzez sondaże internetowe,

6) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 5. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Burmistrz Orzysza prowadzi na stronie internetowej www.orzysz.pl zakładkę poświęconą tematowi konsultacji pn. konsultacje społeczne w gminie Orzysz.

2. Na stronie, o której mowa w ust. 1 zamieszczane będą w szczególności:

1) informacje dotyczące wszystkich złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

3) zarządzenia Burmistrza Orzysza dotyczące wszczęcia konsultacji,

4) wyjaśnienia przedmiotu i celu konsultacji,

5) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,

6) dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności: wyniki z przeprowadzonych konsultacji.

§ 6. 1. Burmistrz Orzysza przedstawia mieszkańcom wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem strony internetowej www.orzysz.pl , zakładka: konsultacje społeczne w gminie Orzysz.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Burmistrza.

3. Burmistrz Orzysza wyniki konsultacji przedstawia Radzie Miejskiej na pierwszej sesji po zakończeniu konsultacji.

4. Burmistrz Orzysza na piśmie informuje wnioskodawców o wynikach konsultacji.

§ 7. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji stanowi opinię społeczną w danej sprawie, która jest brana pod uwagę przy rozstrzyganiu tej sprawy, jednakże nie ma ona charakteru wiążącego.

3. Wyniki konsultacji społecznych mogą być wykorzystywane jako opinia w danej sprawie przy rozstrzyganiu kolejnych spraw o tożsamym charakterze.

4. Koszty konsultacji ponosi podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji wskazany przez Burmistrza Orzysza.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/298/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lutego 2014 r.

WNIOSEK

O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Orzysz
………………………………………………........………………………………………….……………………
………………………………………………........………………………………………….……………………………………………………………………………..…………....……………………………………………imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby, forma prawna wnioskodawcy

występuje o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Cel/przedmiot konsultacji:

.................................................................................................................................................................

………………………………………………….........…………………………………………..……………

Termin konsultacji (data rozpoczęcia i zakończenia):

.................................................................................................................................................................

Proponowane formy konsultacji:

.................................................................................................................................................................

Dane osoby/organizacji zgłaszającej wniosek (oraz dane kontaktowe):

…………………………………………………………………………….…………………………….

………………………………………………………………………………………………..…………

Uzasadnienie dla podjęcia procesu konsultacji:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Zasięg terytorialny ...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Uwagi mające znaczenie dla oceny potrzeby przeprowadzenia konsultacji:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….……...

……………………………………

podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji ……………………………………………

Telefon ………………………………………………………………..

Adres email …………………………………………………………

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………..
przedmiot konsultacji

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Zgoda na przet. danych os.*

Data

Podpis

1

?

2

?

3

?

4

?

5

?

6

?

7

?

8

?

9

?

10

?

11

?

12

?

13

?

14

?

15

?

16

?

17

?

18

?

19

?

20

?

* oznaczyć znakiem X zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia procedury konsultacji społecznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »